2021/7

y1.8`1.9MHzz
3ZYL 03/17 0617 1840F JAAOO
4Z5CX 04/03 0425 1842F JAVSH
5B4ALJ 03/30 0537 1840F JR7GBL
9A3TR 03/30 0356 1840F JA6MWW
9H1ES* 03/17 0543 1840F JH2RMU
9K2NO 04/02 0538 1840F JAAOO
9K2NO* 04/02 0517 1840F JL3LSF
9K2NO* 04/02 0526 1840F JH2RMU
9M2ART 04/04 2020 1842F JAVSH
A25RU* 03/22 0530 1836F JA8DNV
A25RU* 03/22 0543 1840F JH2RMU
A61DD 04/10 0524 1842F JAVSH
A71EM* 03/27 0254 1840F JH2RMU
AA6AA 04/11 2137 1824C JL3LSF
BA4WR 03/28 2112 1840F JL3LSF
BA4WR 03/28 2115 1840F JR7GBL
BD4WN 03/30 0003 1840F JL3LSF
E51WL 03/16 0131 1842F JA6MWW
EA2KU 04/11 0402 1841F JA6MWW
EA3CB* 03/19 0451 1840F JH2RMU
EA6VQ* 04/04 0435 1840F JH2RMU
F6DHI 03/18 0618 1840F JA6MWW
GBNR 03/19 0330 1842F JAVSH
GDWV 03/18 0604 1840F JA6MWW
HA7TM* 04/03 0516 1840F JH2RMU
HANAR 03/17 0507 1842F JA6MWW
HB9CXZ 04/07 0517 1840F JAAOO
HB9CXZ 04/07 0529 1840F JF2UPM
HB9CXZ* 04/07 0442 1840F JL3LSF
HB9EFK 04/11 0409 1840F JA6MWW
HB9FAN* 04/08 0446 1840F JL3LSF
HL2CFY 04/11 2011 1812C JK2VOC
HL2CFY 04/11 2118 1812C JL3LSF
HSZEE 04/08 0531 1840F JF2UPM
HSZEE 04/08 0546 1840F JAAOO
IT9HTV 03/19 0604 1840F JAAOO
K6EIE 03/30 2032 1840F JA7MSQ
KE7SW 03/19 2307 1842F JR7CJS
KL7SB 04/10 2028 1821C JF2VAX
KL7SB 04/11 1900 1821C JA8DNV
KLS 03/18 2007 1841F JAVSH
LA5KO* 03/19 0532 1840F JH2RMU
LB8IB 03/17 0512 1840F JA6MWW
LB8IB* 03/17 0505 1840F JH2RMU
LY1G 04/10 0419 1840F JA7MSQ
LY31A 03/17 0509 1832C JL3LSF
LY31A 03/17 0527 1832C JA8DNV
LY31A 03/17 0550 1824C JI1FXS
LY31A* 03/16 0202 1840F JL3LSF
LY4A 03/17 0554 1831C JG7AMD
LY4A 03/17 0619 1831C JL3LSF
LY4A 04/11 0530 1825C JA8DNV
LY7M 04/11 0422 1816C JL3LSF
LZ1KU* 03/19 0456 1840F JH2RMU
LZ2JE* 04/03 0517 1840F JH2RMU
LZ5R 04/11 0424 1823C JL3LSF
LZ5R 04/11 0533 1819C JA8DNV
N7TY 03/17 2139 1840F JA7MSQ
NX6T 04/10 2117 1826C JA8DNV
OE3UKW* 04/06 0513 1840F JH2RMU
OE4KSF 04/08 0433 1840F JAAOO
OE6HTG 04/07 0407 1840F JF2UPM
OG2M 03/18 0600 1840F JAAOO
OG2M 03/18 0616 1840F JA6MWW
OH1XX* 03/17 0550 1835C JA8DNV
OH2BLD 03/17 0504 1842F JA6MWW
OH2BO 03/19 0547 1840F JAAOO
OH5LF 04/04 0449 1840F JH2RMU
OK1CF 03/17 0604 1833C JI1FXS
OK1CF 04/11 0411 1829C JA8DNV
OK1CF 04/11 0418 1829C JL3LSF
OMALE 03/17 0513 1842F JA6MWW
PE4BAS 03/17 0518 1842F JA6MWW
R6AC 03/30 0434 1840F JAAOO
RA2FCL 04/04 0525 1840F JAAOO
RA3W 03/18 0540 1821C JA8DNV
RWA 03/21 0204 1823C JA8DNV
RWA 04/11 0550 1811C JL3LSF
RX6YG 04/12 2055 1840F JI3CWI
RMM 04/11 2123 1830C JL3LSF
SMGNU 03/16 0548 1840F JAAOO
SMGNU 04/14 0429 1840F JF2UPM
SV2GJV* 03/19 0452 1840F JH2RMU
SV3ALB* 04/06 0347 1840F JL3LSF
SV8JE 03/19 0558 1840F JAAOO
SV8MQP 03/19 0335 1842F JAVSH
SZ21GK 03/18 0622 1840F JA6MWW
T6AA* 04/10 0510 1840F JL3LSF
T6AA* 04/10 0514 1840F JH2RMU
TA9J 04/12 0507 1842F JAVSH
TA9J 04/12 0507 1840F JA7MSQ
UA1OMS 04/04 0432 1840F JH2RMU
UAQNE 04/14 0443 1840F JF2UPM
UASC 03/28 2047 1840F JR7GBL
UD4F 04/11 0359 1824C JA8DNV
UD4F 04/11 0434 1824C JL3LSF
UT3QU 04/11 0458 1823C JL3LSF
UTIN 03/16 0550 1840F JAAOO
VI1ӃAF 04/03 2110 1840F JA7XBG
VI1ӃAF 04/05 1920 1840F JAAOO
VK3NX 04/15 0432 1828C JA8DNV
VK4TUX 04/08 2301 1842F JR7CJS
W7XZ 03/16 2137 1840F JA7MSQ
XE2EJ 03/17 2218 1842F JAVSH
YB9KA 03/29 0434 1840F JL3LSF
YB9KA 04/04 0514 1840F JAAOO
YB9KA 04/04 0529 1840F JARUG
YB9KA* 04/02 0532 1840F JH2RMU
ZL3IO 03/16 0252 1840F JL3LSF
ZL3RJ 03/27 0243 1840F JH2RMU

y3.5`3.8MHzz
3D2TS 04/09 2327 3575F JR7CJS
3ZR 04/11 0547 3573F JA6MWW
4D3X 04/11 0537 3504C JL3LSF
5Z4VJ 03/20 0512 3574F JG3SKK
5Z4VJ* 03/18 0637 3547F JA8DNV
9K2HS 03/22 0504 3520C JL1UTS
9K2HS 03/28 0529 3573F JAAOO
9M2ART 03/18 2248 3575F JA6MWW
A25RU 03/16 0622 3574F JF1KMC
A25RU 03/16 0640 3573F JAAOO
A25RU 03/16 0712 3573F JA6MWW
A25RU 03/19 0544 3567F JA8DNV
A25RU 03/27 0409 3531C JA8DNV
A25RU 03/27 0411 3531C JL1UTS
A25RU 03/27 0432 3531C JARUG
A25RU 03/27 0543 3532C JF1KMC
A25RU 03/27 0557 3531C JAAOO
A25RU 03/27 0617 3531C JA6MWW
A25RU 03/29 0446 3567F JG1ULT
A25RU 03/30 0614 3567F JF2UPM
A25RU 03/30 2006 3573F JR7GBL
A25RU 03/31 0429 3548F JG1ULT
A25RU 03/31 0514 3547F JR7IWL
A25RU 03/31 0523 3548F JG3SKK
A25RU 03/31 0532 3548F JG3SKK
A25RU 03/31 0558 3547F JK1TCV
A25RU 03/31 0627 3547F JG3SKK
A25RU* 03/27 0452 3531C JH7BMF
A25RU* 03/31 0551 3547F JH7BMF
A62A 03/19 2328 3573F JI3CWI
A62A* 03/19 2329 3573F JL1LGX
A65DR 03/19 0609 3573F JR7GBL
AP2HA 04/12 0515 3573F JA7MSQ
BA3AX 03/16 1956 3507C JA8DNV
BI4SDT 03/20 2352 3507C JK2VOC
C6AGU 04/06 1754 3528C JR2SCJ
C92RU 04/08 0550 3567F JAAOO
C92RU 04/09 0523 3567F JA8DNV
C92RU 04/09 0524 3573F JA7MSQ
C92RU 04/09 0537 3568F JF1KMC
C92RU 04/09 0543 3567F JF2UPM
C92RU 04/09 0608 3568F JA6MWW
C92RU 04/10 0503 3568F JG3SKK
C92RU 04/10 0528 3567F JR7IWL
C92RU 04/10 0546 3567F JG3SKK
C92RU 04/11 0342 3548F JF2VAX
C92RU 04/11 0543 3573F JR7GBL
C92RU 04/12 0542 3505C JARUG
C92RU 04/13 0400 3529C JA8DNV
C92RU 04/13 0458 3529C JA6MWW
C92RU 04/13 0459 3530C JAAOO
C92RU 04/13 0459 3532C JG7AMD
C92RU 04/13 0500 3529C JF1KMC
C92RU 04/13 0511 3529C JL1UTS
C92RU 04/13 0535 3529C JF2UPM
C92RU 04/13 0548 3529C JG3SKK
C92RU* 04/09 0525 3567F JL1LGX
C92RU* 04/10 0631 3567F JH7BMF
C92RU* 04/11 0524 3547F JR2NMJ
CE1PTT 04/09 1752 3573F JR7GBL
CE6UFF 04/11 1946 3575F JJ1KZZ
CX6VM 04/14 1931 3575F JA8DNV
E2A 04/11 0022 3509C JK2VOC
E78W 03/17 0509 3512C JL1UTS
EA1YO 04/10 0523 3573F JARUG
EA6SX 04/07 0536 3573F JAAOO
EA6SX 04/07 0559 3567F JF2UPM
EW4A 03/16 0536 3573F JAAOO
EW4A 03/16 0606 3575F JARUG
EX8MCD 04/14 0524 3573F JARUG
F4GTB 03/18 0551 3575F JA6MWW
FX8GX 03/30 0332 3573F JAAOO
HA8LN 03/24 0535 3575F JG7AMD
HL5JZ 04/10 2040 3520C JK2VOC
HSYNM 04/06 0618 3574F JAEVI
HZ1BW 03/18 0521 3573F JA6MWW
JD1BHA 03/30 2202 3532F JG3SKK
JD1BHA 03/30 2210 3531F JG1ULT
JW4PUA* 03/27 0515 3790S JA8DNV
K2ZW 04/10 1911 3509C JL3LSF
K3EST 04/10 1944 3518C JL3LSF
K6AGA 03/16 2041 3574F JG3SKK
K6EIE 03/22 2058 3573F JR7GBL
K6XN 03/16 2251 3574F JG3SKK
K7REK 03/16 1758 3573F JF2UPM
KB6CIO 03/19 2320 3574F JA3MPT
KC7RG 03/24 2343 3574F JG3SKK
KL7SB 04/10 1908 3520C JL3LSF
KL7SB 04/10 2041 3522C JK2VOC
LU5FC 04/02 1937 3507C JA8DNV
LU5FC 04/02 1955 3507C JA6MWW
LU5FCI 04/14 1918 3573F JAAOO
LY3A 03/18 0501 3520C JL1UTS
LZ143GO 03/17 0501 3517C JL1UTS
LZ143GO 03/17 0506 3517C JI1FXS
LZ143GO 03/17 0519 3517C JL3LSF
LZ2JE 03/28 0608 3573F JAAOO
LZ9W 03/28 0540 3797S JA8DNV
N7EZQ 03/18 0000 3574F JG3SKK
N7IW 03/16 2303 3574F JG3SKK
N7UA 03/20 0044 3796S JA8DNV
N9AMI 04/08 1726 3575F JL1LGX
NN4X 03/16 2036 3574F JG3SKK
NX1P 04/05 2323 3534C JA8DNV
NX6T 04/10 1939 3505C JL3LSF
ON7WM 04/15 0512 3574F JAEVI
OZ1DJ 04/03 0535 3797S JL1UTS
PJ2ND 04/02 1803 3526C JA7QVI
PP5AK 04/07 1812 3573F JF2UPM
RAFF 03/20 2327 3523C JK2VOC
RW7F 03/21 0608 3512C JA8DNV
RX6YG 04/14 1957 3573F JAAOO
RCY 04/10 1946 3513C JL3LSF
S52IV 03/18 0505 3511C JL1UTS
SV1NJA 04/12 0519 3573F JA7MSQ
SV2AEG* 04/15 0542 3796S JA8DNV
SV3AUW 03/24 0549 3574F JA6MWW
SV9MBH 03/19 0548 3573F JA6MWW
SX2ӃDSJ 03/16 0542 3522C JL1UTS
SZ21PF 03/24 0617 3575F JA6MWW
TAS 03/19 0641 3575F JA6MWW
TC18GL 03/18 0439 3573F JARUG
TC18GL 03/18 0526 3573F JA6MWW
TG9ADM 04/02 1808 3516C JR2SCJ
TG9ADM 04/02 1811 3516C JA7QVI
UA3D 04/04 0125 3573F JI3CWI
UA4S 03/20 2345 3512C JK2VOC
UD4F 04/11 0534 3509C JL3LSF
UK7AL 03/20 0411 3522C JL1UTS
UR4QRH 04/03 0547 3574F JG3SKK
UR6ISV 03/26 0617 3573F JAEVI
UY1IB 04/12 0443 3503C JA8DNV
VA3DX 04/14 1909 3573F JAAOO
VA7GEM 03/16 2313 3574F JG3SKK
VA7OO 03/27 1833 3793S JA8DNV
VI1ӃAF 03/20 1935 3575F JJ1KZZ
VK1ӃAF 03/27 2002 3575F JF1KMC
VK1ӃAF 03/27 2003 3575F JJ1KZZ
VK6IR 03/20 0053 3511C JA8DNV
VK9CE 03/20 0536 3567F JF2UPM
VK9CE 03/20 0538 3567F JARUG
VK9CE 03/20 0546 3567F JAAOO
VK9CE 03/20 0601 3567F JA8DNV
VK9CE 03/20 0636 3567F JA6MWW
VP8LP 04/09 1955 3573F 7K1CPT
VR2CC 03/27 2350 3757S JA8DNV
VR2GP 04/11 0023 3506C JK2VOC
VR2VAZ 04/04 0536 3573F JAAOO
VU3UZD 03/17 0548 3574F JF1KMC
VU3UZD 03/27 0633 3573F JF2UPM
VU3UZD 04/04 0511 3573F JA6MWW
W5XO 03/29 1834 3573F JR7GBL
W6EDY 03/23 2302 3574F JA4NIJ
W6SL 03/18 0009 3574F JG3SKK
W6TK 03/16 2259 3574F JG3SKK
WAKDS 03/27 2218 3573F JR7GBL
WB9Z 03/22 2105 3573F JR7GBL
WB9Z 03/29 2047 3573F JA7MSQ
WB9Z 04/14 2013 3574F JA8DNV
XE2EJ* 04/13 2123 3573F JL1LGX
XE2FGC 04/11 2015 3575F JF1KMC
XE2FGC 04/11 2056 3573F JA7MSQ
XE2JX 04/07 1910 3574F JAEVI
XE2JX 04/07 1954 3573F JR7GBL
XV1X 03/28 0613 3573F JARUG
XWLP 03/30 2309 3573F JG1ULT
XWLP* 04/04 0633 3573F JH7BMF
YC9HIU 04/14 1950 3573F JAAOO
YL3CW 03/18 0539 3519C JA8DNV
Z34K 03/23 0526 3573F JG7AMD
Z34K 04/04 0128 3573F JI3CWI
ZL2GD 03/19 0246 3515C JA8DNV
ZS6RHL 04/15 0548 3573F JAAOO

y7MHzz
1KMM 03/27 0923 7013C JG3SKK
3B8FA 03/17 0359 7074F JL1LGX
3D2AG 03/20 1202 7074F JH7XRG
3D2TS 04/11 0017 7074F JJ3TTH
3DAVV 04/01 0427 7175S JA3-35863
3E3E 03/28 1617 7170S JG7AMD
3W3B 03/27 0653 7076F JF1KMC
4D3X 04/10 1945 7025C JE1LFX
4E1AGW 03/21 2010 7021C JK2VOC
4L8A 03/16 0610 7006C JF1KMC
4LG 03/29 0618 7175S JAAOO
4O4T 04/11 0557 7012C JE1LFX
4S7AB 04/11 2058 7074F JH1LAH
4X1BG 03/23 0634 7074F JA7MSQ
4X4FC 03/20 0656 7003C JA8DNV
4X5KL 03/23 0636 7074F JA7MSQ
4X6HX 03/20 0634 7074F JAEVI
4X6HX 03/20 0638 7077F JJ1KZZ
4Z1TL 03/31 0519 7048X JAAOO
4Z5ML 03/20 0531 7025C JI1FXS
4Z5UN 03/28 0627 7079S JE1LFX
4Z73LA 04/15 0622 7013C JAAOO
5B4AMM 03/24 0628 7074F JJ3TTH
5Z4VJ 03/31 0450 7074F JA7XBG
5Z4VJ* 03/17 0403 7074F JL1LGX
6Y5APM 04/03 1854 7074F JR7IWL
6Y5EH 04/05 1908 7074F JR7IWL
7D5RI 03/27 0608 7120S JA3UCO
7D5RI 03/27 1824 7075F JG3SKK
7D5RI 03/27 1918 7074F JL3LSF
7D5RI 03/27 2110 7074F JJ3TTH
7D5RI* 03/27 1220 7075F JR7LOS
7Z1AL* 03/29 0544 7074F JL1LGX
8A17KSMI 04/09 1235 7075F JR7LOS
8A539KC 04/03 2005 7074F JA3UCO
8A539KC 04/03 2034 7074F JA7MSQ
8G12PSW 04/11 2108 7074F JI3CWI
8Q7PR 04/03 2137 7075F JM3UGA
8Q7PR* 03/23 0711 7074F JL1LGX
9A9R 04/11 0514 7008C JE1LFX
9K2HL 04/07 0551 7074F JA7MSQ
9K2HS 03/16 0611 7010C JL1UTS
9K2MU 03/16 0448 7032C JI1FXS
9K2YD 03/19 0526 7048X JARUG
9K2YD 03/19 0556 7049X JF1KMC
9M2LAN 04/10 1911 7018C JE1LFX
9M2LAN 04/11 0041 7028C JK2VOC
9M6NA 03/20 2304 7005C JK2VOC
9V1SV 04/03 0648 7074F JA7MSQ
9V1YC 03/27 2018 7175S JF1KMC
9W2EJX 04/13 0614 7048X JA6MWW
9W2VIR 04/11 1949 7076F JJ1KZZ
9W6MUL 03/24 1918 7077F JA6MWW
A25RU 03/17 0401 7015C JG1ULT
A25RU 03/17 0433 7015C JR2KDN
A25RU 03/17 0453 7015C JI1FXS
A25RU 03/17 0516 7016C JG7AMD
A25RU 03/17 0517 7015C JA8DNV
A25RU 03/17 0632 7057F JF1KMC
A25RU 03/17 0704 7057F JA6MWW
A25RU 03/18 0444 7060F JG1ULT
A25RU 03/18 0536 7060F JAAOO
A25RU 03/18 0618 7060F JA8DNV
A25RU 03/18 0618 7074F JA7MSQ
A25RU 03/18 0620 7060F JF2UPM
A25RU 03/18 0630 7060F JR7IWL
A25RU 03/19 0524 7060F JG7AMD
A25RU 03/20 0701 7060F JN3MXT
A25RU 03/21 0513 7060F JA7LGE
A25RU 03/21 0603 7060F JL1LGX
A25RU 03/21 0641 7060F JA1AGG
A25RU 03/21 0648 7060F JF2VAX
A25RU 03/21 0651 7060F JR7FRW
A25RU 03/21 0659 7060F JG3SKK
A25RU 03/24 0656 7060F JE2RBK
A25RU 03/25 0602 7060F JH1LAH
A25RU 03/25 0607 7060F JI3CWI
A25RU 03/25 0630 7074F JR7GBL
A25RU 03/25 0633 7060F JA4NIJ
A25RU 03/26 0607 7060F JA7KHQ
A25RU 03/26 0627 7060F JL3LSF
A25RU 03/26 0658 7061F JJ1KZZ
A25RU 03/27 0624 7056F JH7XRG
A25RU 03/27 0659 7060F JA7XBG
A25RU 03/29 0456 7020C JF1KMC
A25RU 03/29 0550 7020C JAAOO
A25RU 03/29 0627 7020C JARUG
A25RU 03/29 0631 7020C JR7GBL
A25RU 03/29 0636 7020C JA7MSQ
A25RU 03/30 0550 7025C JL1UTS
A25RU 03/30 0553 7026C JA6MWW
A25RU 03/30 0558 7025C JR2SCJ
A25RU 03/30 0604 7025C JR7IWL
A25RU 03/30 0658 7026C JL3LSF
A25RU 03/30 0701 7026C JI3CWI
A25RU 03/31 0606 7025C JA7XBG
A25RU 04/01 0625 7026C JG3SKK
A25RU 04/01 0628 7026C JJ1KZZ
A25RU* 03/20 0650 7060F JRAMD
A25RU* 03/26 0548 7060F JH7BMF
A41CK 03/19 0622 7150S JL1UTS
A45XR 03/20 0720 7074F JN3MXT
A45XR 03/21 0708 7074F JE1LFX
A45XR* 03/21 0736 7076F JRAMD
A61BR 03/25 0619 7074F JA7MSQ
A61BR 03/31 0558 7074F JA7XBG
A61DD 03/27 0648 7074F JF1KMC
A61DD 03/28 0612 7074F JA7MSQ
A65DR* 03/20 0543 7074F JRAMD
A6DWC/2 03/23 0430 7025C JI1FXS
A6WARD/5 04/10 2151 7075F JR7LOS
A91WARD 04/15 0610 7074F JF1KMC
AB5GI 04/01 2024 7075F JA3UCO
AB5GI 04/02 2105 7076F JG3SKK
AC7FD 04/09 1704 7075F JA3UCO
AD8FD 04/06 1910 7076F JA3UCO
AE7QT 03/30 1628 7075F JA3UCO
AF5T 04/08 2204 7076F JA3UCO
AF6JO 03/29 1948 7075F JA3UCO
AF6TF 03/31 2000 7076F JA3UCO
AF7WM 04/01 1722 7076F JA3UCO
AG8M 03/24 2240 7077F JA6MWW
AI6LL 04/03 2014 7076F JA3UCO
AK7G 04/09 2347 7074F JI3CWI
AZ1A 04/10 1957 7004C JK2VOC
B41SAS/R 04/09 1656 7075F JA3UCO
BA4WR 03/28 0657 7075F JG6QHE
BA4WR 04/09 1343 7075F JR7LOS
BA6KC 03/25 1251 7074F JR7LOS
BD1QJP 03/23 0404 7028C JI1FXS
BD4AKT 03/27 1256 7076F JR7LOS
BD4STG 04/11 0703 7075F JG6QHE
BD6AHP 03/27 1215 7075F JR7LOS
BG5CNL 03/25 1239 7074F JR7LOS
BG5IOW 03/21 0549 7074F JE1LFX
BG5IOW 03/27 1301 7076F JR7LOS
BG6GQE 04/10 1942 7031C JE1LFX
BG9DYJ 04/09 1321 7075F JR7LOS
BGCOH 04/11 0057 7007C JK2VOC
BH9DMR 04/11 0708 7075F JG6QHE
BI6IVE 03/18 0610 7074F JH7XRG
BU2EO 04/11 0723 7014C JE1LFX
BU2EO 04/11 1923 7008C JK2VOC
BW2/JP1RIW 03/27 0600 7074F JJ3TTH
BY1CY 03/20 2247 7004C JK2VOC
C37AC 04/02 0619 7023C JF1KMC
C6AJB 03/16 1720 7075F JF1KMC
C6AJB 03/17 1801 7074F JH7XRG
C6AJB 03/18 1735 7074F JR2KDN
C6AJB 03/22 1723 7074F JF2UPM
C6AJB 03/24 1729 7074F JA7MSQ
C6AJB* 03/17 1631 7074F JL1LGX
C92RU 04/05 0616 7061F JA6MWW
C92RU 04/06 0507 7060F JA8DNV
C92RU 04/06 0524 7060F JG7AMD
C92RU 04/06 0532 7060F JF1KMC
C92RU 04/06 0537 7060F JR7IWL
C92RU 04/06 0554 7060F JG3SKK
C92RU 04/06 0605 7060F JF2UPM
C92RU 04/06 0607 7060F JA7MSQ
C92RU 04/06 0627 7074F JR7GBL
C92RU 04/06 0631 7060F JA7XBG
C92RU 04/06 0639 7060F JAAOO
C92RU 04/06 0641 7060F JA7KHQ
C92RU 04/06 0655 7060F JG1ULT
C92RU 04/06 0708 7060F JA4NIJ
C92RU 04/06 0742 7060F JL3LSF
C92RU 04/07 0551 7060F JL1LGX
C92RU 04/07 0558 7060F JH1LAH
C92RU 04/07 0606 7060F JI3CWI
C92RU 04/07 0613 7060F JA1AGG
C92RU 04/07 0640 7060F JK7LXU
C92RU 04/07 0714 7060F JE2RBK
C92RU 04/07 0741 7060F JH7XRG
C92RU 04/08 0630 7060F JJ1KZZ
C92RU 04/08 0657 7074F JAEVI
C92RU 04/10 0201 7060F JN3MXT
C92RU 04/11 0415 7062F JF2VAX
C92RU 04/11 0636 7061F JR6IKD
C92RU 04/11 0640 7061F JR2NMJ
C92RU 04/12 0236 7060F JA7LGE
C92RU 04/12 0643 7060F JK1TCV
C92RU 04/13 0417 7025C JA8DNV
C92RU 04/13 0506 7025C JA6MWW
C92RU 04/13 0507 7025C JI1FXS
C92RU 04/13 0528 7028C JG7AMD
C92RU 04/13 0536 7025C JF1KMC
C92RU 04/13 0552 7025C JG3SKK
C92RU 04/13 0555 7025C JAAOO
C92RU 04/13 0605 7025C JARUG
C92RU 04/13 0619 7025C JG1ULT
C92RU 04/13 0640 7025C JA7MSQ
C92RU 04/13 0657 7025C JR7IWL
C92RU* 04/10 0549 7060F JRAMD
C92RU* 04/12 0545 7060F JH7BMF
CA2FAK 04/06 1153 7074F JH1TJH
CA3GRU 03/24 1101 7074F JH1TJH
CB6I 03/16 1151 7074F JH1TJH
CB6I 03/16 2003 7075F JA4NIJ
CB6I 03/18 2048 7074F JA3MPT
CB6I 03/24 2109 7074F JR2KDN
CB6I 03/27 1304 7076F JR7LOS
CB6I 03/28 2109 7074F JJ3TTH
CE1PTT 03/17 1613 7074F JR7GBL
CE3ALY 04/14 0819 7075F JR7RHO
CE6TK 03/28 1828 7074F JA3MPT
CO2MX 03/24 1724 7074F JA7MSQ
CO8RCP 03/24 1722 7074F JA7MSQ
CP1XRM 03/27 2001 7075F JM3UGA
CP1XRM 03/28 2018 7074F JA1AGG
CT7AIU 03/16 0707 7074F JF1KMC
CX1BBN 03/20 0606 7074F JAEVI
CX1FK 03/24 1915 7077F JA6MWW
CX1NU 03/22 0646 7074F JH7XRG
CX1NU 03/25 2131 7076F JR7RHO
CX2AQ 03/16 1855 7074F JJ3TTH
CX2AQ 04/01 0556 7074F JAAOO
CX2AQ 04/10 1908 7010C JE1LFX
CX2AQ 04/10 1910 7010C JG7AMD
CX2AQ 04/11 1829 7018C JK2VOC
CX2DAJ 03/19 0620 7074F JH7XRG
CX3CQ 04/07 0554 7074F JA7MSQ
CX4AAJ 04/01 1615 7074F JA7MSQ
CX4AAJ 04/10 2005 7076F JA4NIJ
CX4DI 03/29 1952 7153S JA3-35863
CX5ABM 04/14 0825 7074F JR7RHO
CX5FK* 04/08 0655 7003C JA3-6050
CX5UA 04/03 0607 7013C JF1KMC
CX8FB 04/03 0646 7074F JA7MSQ
D1AO 03/21 0638 7074F JE1LFX
D9EXPD 03/25 0610 7074F JAAOO
D9EXPO 03/22 0704 7074F JF2UPM
D9EXPO 03/28 2050 7074F JR2KDN
D9EXPO 04/02 2006 7076F JR6IKD
D9EXPO 04/03 2033 7074F JA7MSQ
DJ6ZM 03/23 0359 7028C JI1FXS
DL21EURO 03/28 0517 7013C JI1FXS
DL21EURO 03/30 0453 7014C JR2KDN
DL6ZBN 03/29 0538 7069S JE1LFX
DL7TRS* 03/26 1834 7075F JR7LOS
DL8QS 04/11 0457 7013C JE1LFX
DS1HNL 03/27 1843 7137S JE1LFX
DS2CYI 04/14 1253 7074F JR7RHO
DS4AKP 04/09 1325 7075F JR7LOS
DT8A 04/02 1836 7061F JF1KMC
DT8A 04/02 1845 7060F JK1TCV
DT8A 04/08 2022 7056F JK7LXU
DT8A 04/12 1834 7074F JA7LGE
DT8A 04/15 1836 7074F JA7KHQ
DT8A* 04/13 1845 7074F JH7BMF
DU1AV 03/27 1729 7125S JE1LFX
E2A 04/10 1946 7033C JE1LFX
E2EHQ 03/16 0100 7074F JJ3TTH
E77YZ 03/20 0502 7018C JI1FXS
E7E 04/03 0430 7075F JE8AGX
EA4CY 04/08 0602 7047X JF2UPM
EA4ESU 03/19 0605 7050X JF1KMC
EA5JCG 04/03 0504 7074F JG3SKK
EA5X 03/18 0618 7074F JH7XRG
EA6Y 04/14 0500 7007C JF2UPM
EA6Y 04/14 0525 7007C JI1FXS
EA8OM 04/15 0558 7049X JA6MWW
EC6AAE 04/13 0638 7014C JF2UPM
EI9KF 03/19 0607 7050X JF1KMC
EP2HAM 04/09 0544 7074F JA7MSQ
EP2HAM 04/09 0555 7074F JARUG
EP2HAM 04/09 0619 7074F JAAOO
EP2HAM 04/09 0701 7076F JA4NIJ
EP2HAM* 04/09 0652 7074F JL1LGX
EP2LMA 03/20 0556 7074F JR7IWL
ER5DX 03/20 0603 7074F JAEVI
ES4AW 03/31 0408 7076F JA6MWW
ES7GN 04/08 0452 7074F JA7LGE
EW5A 03/29 0626 7140S JAAOO
EW8OC 03/31 0454 7018C JI1FXS
F5LOW 03/17 0616 7074F JH7XRG
F8KGW 04/11 0503 7013C JE1LFX
FG5FU 04/03 1852 7074F JR2KDN
FK8FB 04/01 0419 7175S JA3-35863
FK8HM 03/27 1851 7076F JM3UGA
FK8HM 03/30 2136 7074F JA3MPT
FK8IK 03/20 2249 7003C JK2VOC
FK8IK 04/10 1902 7012C JE1LFX
FR4OM* 03/17 0256 7074F JL1LGX
GM3YOR 03/24 0522 7007C JL1UTS
GM8OFQ 04/02 0358 7175S JR2KDN
HA3NU 04/11 0458 7013C JE1LFX
HB9CGL 04/11 0513 7020C JE1LFX
HB9CVQ 03/25 0554 7024C JI1FXS
HB9GWJ 03/17 0609 7074F JH7XRG
HB9UQX 03/22 0647 7077F JF1KMC
HC1DAZ 03/28 2032 7074F JA1AGG
HC1MD/2 04/01 1616 7074F JA7MSQ
HC7AE/1 04/02 2054 7074F JA7MSQ
HC7AE/1 04/08 1812 7048X JA6MWW
HH2AA 04/03 1930 7074F JA1AGG
HI8ILO 04/02 1840 7074F JA7QVI
HI8ILO 04/04 1713 7074F JF1KMC
HK1X 03/31 2018 7075F JA7QVI
HK4MXP 03/22 2109 7074F JA7QVI
HL1IWD/5 04/03 0640 7008C JR2KDN
HL1IWD/5 04/03 0658 7005C JJ1KZZ
HL1IWD/5 04/03 0805 7005C JA3UCO
HL1IWD/5 04/04 0829 7076F JJ1KZZ
HL2BQG 04/10 1933 7020C JK2VOC
HL2BQG 04/10 1942 7020C JE1LFX
HL2IDT 03/27 1251 7076F JR7LOS
HL3LFB 03/27 1300 7076F JR7LOS
HL3WAT 03/27 1221 7075F JR7LOS
HL5BCH 04/09 1335 7075F JR7LOS
HL5BUU 03/21 0611 7074F JE1LFX
HP1AVS 04/02 2023 7076F JG3SKK
HP1CDW 03/28 2015 7074F JA1AGG
HP1RY 04/03 1926 7074F JA1AGG
HS1OLQ 04/07 2029 7074F JJ3TTH
HZ1WARD 04/15 0606 7074F JF1KMC
I2IFT 04/11 0459 7013C JE1LFX
I4HRH 04/08 0551 7047X JF2UPM
IF9A 03/19 0536 7029C JI1FXS
IK4ALM 03/24 0637 7011C JF2UPM
IK6MET 03/28 0400 7074F JN3MXT
IR4M 03/29 0533 7061S JE1LFX
ISZOD* 04/07 0504 7060F JL1LGX
IT9IGQ 04/03 0619 7048X JF1KMC
IT9RZR 04/03 0445 7075F JG3SKK
IU1NKS 03/17 0601 7074F JH7XRG
IU4DTV 04/03 0506 7074F JG3SKK
IZ2BVC 03/27 0519 7027C JI1FXS
IZ3HLJ 03/17 0613 7074F JH7XRG
IZ4FUA 03/31 0516 7048X JAAOO
IZ8JBO 03/28 0607 7075F JG6QHE
J42A 03/16 0605 7074F JH7XRG
J42A 03/16 0705 7074F JF1KMC
J42L 03/20 0641 7128S JL1UTS
J68HZ 03/19 1819 7074F JA6MWW
J68HZ* 03/19 1652 7074F JL1LGX
JD1BHA 04/11 1452 7013C JF2VAX
JD1BIA 03/28 1710 7151S JE1LFX
JG4IJP/6 04/01 1600 7063S JA3UCO
JU1DX 03/29 0551 7107S JE1LFX
JW/LB5SH 03/27 0431 7075F JE8AGX
JW7QIA 03/21 0558 7075F JF1KMC
JW7QIA 03/21 0650 7074F JA1AGG
JX2US 03/18 0514 7001C JA8DNV
K1WTF 04/15 0842 7076F JR7RHO
K2DMS 03/18 2127 7074F JA3MPT
K2ZW 04/10 1734 7007C JA3UCO
K3EST 04/11 1710 7010C JE3JAF
K3ZO 04/10 1826 7009C JE1LFX
K4RVA 04/02 2120 7075F JG3SKK
K4SBZ 03/19 1701 7074F JA3UCO
K4XSS 04/05 2121 7075F JA3UCO
K5KND 04/04 2108 7074F JA3UCO
K5SNA 04/02 2051 7076F JG3SKK
K5WJF 03/29 1703 7075F JA3UCO
K6CEL 04/02 2129 7075F JG3SKK
K6EIE 04/06 2007 7075F JA3UCO
K6MKF 03/19 2223 7074F JA3UCO
K6PB 04/08 1742 7074F JA3UCO
K6RCS 03/19 2044 7074F JA3UCO
K6UIP 04/01 2013 7074F JA3UCO
K6VDU 03/19 1635 7075F JA3UCO
K6VVK 04/08 1706 7075F JA3UCO
K6XX 04/10 1738 7015C JA3UCO
K7MAW 03/31 2025 7075F JA3UCO
K7STB 04/07 1739 7075F JA3UCO
K7ZV 04/08 2150 7076F JA3UCO
K9BGC 04/10 1622 7074F JN3MXT
KA5M 03/19 2028 7075F JA3UCO
KA8EDE 03/18 2000 7074F JA3UCO
KB6DYA 03/31 1954 7076F JA3UCO
KB7IJ 04/07 1657 7076F JA3UCO
KC6CHL 04/09 1719 7074F JA3UCO
KC7QY 03/18 2222 7075F JA3UCO
KC7UB 04/05 2120 7076F JA3UCO
KC7UBS 04/02 2113 7075F JA3UCO
KD1ELK 03/19 2312 7075F JA4NIJ
KD5FZX 04/01 2139 7075F JA3UCO
KD6HOF 04/09 1327 7075F JR7LOS
KD7BAX 03/31 1713 7074F JA3UCO
KD7MW 04/06 1749 7074F JA3UCO
KD7PCE 03/19 1657 7075F JA3UCO
KD9S 03/31 1930 7076F JA3UCO
KDNPT 04/06 2117 7076F JA3UCO
KE5JK 03/31 1939 7075F JA3UCO
KEEF 04/02 2113 7076F JG3SKK
KF6LYF 04/01 1626 7076F JA3UCO
KF7EU 04/06 2025 7075F JA3UCO
KF7R 03/29 1715 7074F JA3UCO
KF7YQC 04/06 2125 7075F JA3UCO
KFUR 04/09 2212 7074F JA3UCO
KG5SUZ 03/19 2108 7076F JA3UCO
KG7BRB 04/02 1719 7074F JA3UCO
KG7MYX 04/02 2220 7076F JA3UCO
KG7UL 03/22 1957 7076F JA3UCO
KH2INC 03/28 1752 7156S JE1LFX
KH2ZZ 03/22 0631 7074F JJ3TTH
KH6M 04/01 2035 7076F JA3UCO
KHW 04/10 1911 7022C JE1LFX
KIJ 04/05 2153 7074F JA3UCO
KJ7SDJ 04/03 1729 7074F JA3UCO
KJ7WPN 04/07 1710 7076F JA3UCO
KK6YYF 04/01 2030 7075F JA3UCO
KL7RA 03/27 1725 7168S JE1LFX
KL7RA 03/27 1805 7167S JK2VOC
KL7SB 04/10 1948 7003C JE1LFX
KN6BDF 03/30 1718 7075F JA3UCO
KN6HIP 04/05 2146 7075F JA3UCO
KT7E 03/27 1730 7136S JE1LFX
KZ4ZZ 03/31 1739 7074F JA3UCO
KBWJ 04/06 1741 7074F JA3UCO
KQC 03/31 2209 7075F JA3UCO
KVFO 04/06 1728 7074F JA3UCO
L21RCA 03/25 1056 7002C JH1TJH
L21RCA 03/25 2044 7003C JI1FXS
LA1MFA 04/01 0448 7013C JI1FXS
LA5KO 04/15 0547 7074F JAEVI
LU1AAX 03/28 1644 7076F JA4NIJ
LU1AW/D 03/18 1938 7008C JA3UCO
LU2EM 03/27 0615 7074F JJ3TTH
LU2FCB 03/20 0640 7138S JL1UTS
LU3ADP 03/24 1956 7076F JF2VAX
LU3VED 03/27 1824 7130S JE1LFX
LU5YF 03/21 2121 7074F JA3MPT
LU5YF 03/22 0625 7074F JH7XRG
LU6DFZ 03/20 0614 7074F JAEVI
LU7CRA 04/14 0828 7075F JR7RHO
LU8EMI 03/27 0840 7074F JR7RHO
LU8FSD 03/17 1608 7074F JR7GBL
LU8FSD 03/29 1705 7075F JA3UCO
LU8HH 03/17 0609 7074F JH7XRG
LU9DO 03/19 0616 7074F JH7XRG
LW2DOD 03/17 0606 7074F JH7XRG
LW4DCI 04/10 1925 7076F JA6MWW
LW8DOZ 04/10 1619 7074F JN3MXT
LX2SM* 04/03 0644 7074F JL1LGX
LY31A 04/06 0607 7074F JAEVI
LY3IA 03/31 0529 7074F JAAOO
LY4A 03/28 0551 7170S JE1LFX
LY7M 04/11 0105 7023C JK2VOC
LY7M 04/11 0516 7013C JE1LFX
LZ1612EN 04/05 0542 7012C JI1FXS
LZ1612EN 04/08 0644 7015C JJ1KZZ
LZ1612EN 04/14 0447 7011C JF2UPM
LZ1QI 04/02 0650 7008C JA8DNV
LZ1QI 04/03 0610 7011C JF1KMC
LZ1VDR 03/16 0044 7074F JJ3TTH
LZ1WR 03/23 0334 7028C JI1FXS
LZ1YF 04/11 0518 7013C JE1LFX
LZ2SEP 03/21 0602 7075F JF1KMC
LZ3CB* 04/10 2140 7075F JR7LOS
LZ3QR 03/25 0556 7025C JI1FXS
LZ5R 03/28 0550 7175S JE1LFX
LZ5R 04/11 0052 7021C JK2VOC
LZ7MM 03/29 0558 7047X JF2UPM
M6KGJ 04/10 0606 7076F JA4NIJ
MAGP 03/31 0407 7076F JA6MWW
N4DJT 04/07 1923 7076F JA3UCO
N4NP 04/06 1734 7075F JA3UCO
N5BCA 03/30 1623 7074F JA3UCO
N5LWL 03/19 1700 7076F JA3UCO
N5LYJ 04/02 2040 7076F JG3SKK
N5VI 03/31 1950 7076F JA3UCO
N5YFA 04/02 2121 7075F JG3SKK
N6KTO 03/31 1654 7074F JA3UCO
N6UNH 04/11 2158 7074F JA3UCO
N6XEW 04/07 1703 7075F JA3UCO
N7BX 04/08 1646 7075F JA3UCO
N7FN 04/08 2144 7076F JA3UCO
N7GHZ 03/31 2125 7076F JA3UCO
N7MLR 04/03 2150 7075F JA3UCO
N7UVH 04/07 1646 7074F JA3UCO
N7XXC 04/14 1236 7074F JR7RHO
NB9G 04/07 2135 7075F JA3UCO
NK3L 03/27 1826 7075F JG3SKK
NO1H 03/19 2236 7074F JA3UCO
NO1H 03/19 2310 7075F JA4NIJ
NP4A 03/18 1848 7129S JA8DNV
NZ7P 03/18 2212 7074F JA3UCO
NFW 04/02 2043 7076F JG3SKK
NULU 04/01 2210 7075F JA3UCO
OA4DSN 03/24 1731 7150S JA3-35863
OA4DX 03/21 1708 7015C JF1KMC
OA4DX 03/26 2044 7017C JI1FXS
OD5ZF 03/16 0626 7047X JF2UPM
OD5ZF 03/19 0554 7050X JF1KMC
OD5ZF 03/20 0606 7048X JARUG
OE3OOG 04/02 0458 7077F JA6MWW
OE3TVJ 04/08 0547 7047X JF2UPM
OE3UKW 03/18 0611 7074F JH7XRG
OE3UKW 04/11 0704 7075F JG6QHE
OE6OOG 04/05 0551 7074F JJ3TTH
OH2KW 04/11 0507 7029C JE1LFX
OH6FSO 04/08 0521 7076F JA6MWW
OH6RE 04/04 2235 7074F JJ3TTH
OHZ 04/11 0500 7013C JE1LFX
OK1SI 04/11 0604 7047X JF2UPM
OL7DG 04/02 0655 7014C JA8DNV
OM7LW 04/11 0525 7013C JE1LFX
OM8KT 03/25 0622 7047X JF2UPM
OO9A 03/31 0401 7076F JA6MWW
OQ5M 04/11 0457 7013C JE1LFX
OY1R* 03/27 0533 7150S JA8DNV
OZ1AAR 04/11 0553 7008C JE1LFX
OZ1DPP 04/14 0609 7047X JF2UPM
OZ6TL 03/19 0604 7050X JF1KMC
P3AA 04/11 0533 7001C JG7AMD
P3AA 04/11 0533 7001C JE1LFX
PA4O 03/19 0608 7074F JJ3TTH
PA5KT 04/11 0532 7013C JE1LFX
PJ2MAN 04/03 1941 7074F JA1AGG
PJ2MAN 04/11 1725 7074F JR7IWL
PJ2MAN 04/15 0847 7076F JR7RHO
PJ2MAN 04/15 1753 7074F JA7MSQ
PJ2MAN 04/15 1757 7076F JF1KMC
PJ2MAN* 04/15 1822 7074F JA7KHQ
PJ2ND 03/19 1807 7026C JF1KMC
PJ2ND 03/19 1822 7026C JA7XBG
PJ7AA 03/24 2025 7036C JF1KMC
PQ213CFN 03/23 1837 7074F JF1KMC
PS2T 03/27 1735 7152S JE1LFX
PY1GB 04/03 1810 7076F JA4NIJ
R1996VK 04/14 0548 7020C JI1FXS
R2DN 03/24 2246 7076F JA6MWW
R2DN 03/31 2252 7075F JG3SKK
R2WAF 04/12 0152 7075F JG3SKK
R3LBF 03/23 0345 7028C JI1FXS
R4IM 03/21 0626 7074F JE1LFX
R5QL 03/23 0339 7028C JI1FXS
R6FX 04/11 0046 7075F JG3SKK
R6CTC 04/13 0526 7015C JI1FXS
R6CTC 04/14 0547 7018C JF2UPM
R6YAG 04/12 1702 7009C JK1TCV
R6YAG 04/12 1737 7009C JR2KDN
R6YAG 04/14 1940 7025C JJ1KZZ
R75RAA 04/07 0557 7074F JJ3TTH
R7AB/P 03/16 0455 7022C JI1FXS
RA3QH 04/11 0052 7075F JG3SKK
RA6YG 04/15 0457 7012C JI1FXS
RA8AF 03/30 0345 7003C JI1FXS
RA9AMO 03/21 0550 7074F JE1LFX
RC5A/7 03/20 0554 7025C JI1FXS
RK6YG 04/14 0603 7047X JF2UPM
RK6YG 04/15 0519 7013C JI1FXS
RN3QH 04/11 0050 7075F JG3SKK
RN6LRA 03/21 0600 7075F JF1KMC
RT4F 03/28 0547 7184S JE1LFX
RU1A 03/20 2309 7002C JK2VOC
RU4SO 04/11 0457 7013C JE1LFX
RV6AJJ 04/11 0050 7075F JG3SKK
RW6YG 04/14 0515 7012C JI1FXS
RW6YG 04/14 0534 7012C JF2UPM
RWLK* 03/18 1730 7012C JE3JAF
RX6YG 04/14 0633 7010C JJ1KZZ
RX6YG 04/14 1307 7074F JR7RHO
RX6YG 04/14 2109 7006C JR2KDN
RZ6YG 04/14 0537 7015C JF2UPM
RCDO 03/27 1829 7137S JE1LFX
RLH 03/21 1728 7005C JJ1VAG
RMQ 04/09 2319 7004C JJ1VAG
RMZ 03/20 2256 7023C JK2VOC
S51KD 04/15 0515 7007C JI1FXS
S53A 04/02 0526 7008C JA6MWW
S53M 03/28 0548 7179S JE1LFX
S55OO 03/21 0203 7074F JN3MXT
S5XX 04/06 0441 7074F JJ3TTH
S79VU 03/19 0627 7176S JAAOO
SA4AVS 03/29 0602 7047X JF2UPM
SEX 03/29 0530 7081S JE1LFX
SM3OMO 04/11 0512 7013C JE1LFX
SNMORSE 03/18 0449 7011C JI1FXS
SP2L 04/03 0514 7074F JG3SKK
SP5AUY 04/11 0508 7017C JE1LFX
SP5ITO 03/31 0410 7030F JA6MWW
SP7AH 03/29 0548 7047X JF2UPM
SP7VC 03/28 0622 7173S JE1LFX
SQ8BGR 04/03 0504 7074F JG3SKK
SQ9RST 04/05 0534 7074F JJ3TTH
SV1DOJ 03/23 0410 7028C JI1FXS
SV1KYC 03/19 0557 7049X JF1KMC
SV1NJA 04/05 0527 7074F JJ3TTH
SV1PMZ 04/03 0510 7074F JG3SKK
SV2GJV 03/18 0607 7074F JH7XRG
SV2GJV 04/12 0154 7075F JG3SKK
SV2SQM 03/28 0613 7075F JG6QHE
SV5AZP 04/03 0542 7074F JARUG
SV6GIM 03/19 0614 7050X JF1KMC
SV7CFP 04/02 0510 7077F JA6MWW
SX1A 03/16 0540 7017C JL1UTS
SX2ӃHXX 03/20 0600 7074F JAEVI
SX2ӃHXX* 03/19 0527 7074F JL1LGX
SX2ӃJAO 03/17 0426 7076F JL1LGX
SX2ӃJSQ 04/08 0524 7014C JA7MSQ
SX2ӃME 04/08 0433 7014C JR2KDN
SX2ӃME 04/08 0527 7013C JA8DNV
SX2ӃME 04/14 0510 7015C JI1FXS
SX4A 03/22 0637 7047X JF2UPM
SY1DAL 03/19 0627 7074F JH7XRG
SZ1821R 03/28 0539 7017C JI1FXS
TA4RC 03/24 0650 7076F JJ1KZZ
TA6MCU 03/23 0350 7028C JI1FXS
TA7I 03/19 0559 7049X JF1KMC
TC18GL 03/18 0456 7047X JARUG
TG9AOL 03/21 1758 7029C JI1FXS
TG9AOR 03/21 1706 7009C JF1KMC
TG9AUO 04/04 1707 7076F JF1KMC
TG9AUO 04/11 1743 7075F JA3UCO
TG9AUO 04/11 1746 7074F JH1LAH
TI7W 03/27 1631 7121S JG7AMD
TI7W 03/27 1724 7118S JE1LFX
TI7W 03/27 1751 7118S JK2VOC
TI7W 03/27 2050 7163S JF2VAX
TK4LS 04/01 0436 7189S JA3-35863
TK5DD* 03/19 0411 7074F JL1LGX
TM1PSL 04/14 0527 7021C JF2UPM
UA6HTF 03/31 0518 7048X JAAOO
UADF 04/06 2209 7075F JR7RHO
UALKD 04/04 1946 7037R JK2VOC
UALMO 04/11 1715 7014C JE3JAF
UAOK 04/10 1827 7009C JE1LFX
UB3DQY 04/11 0053 7075F JG3SKK
UD6M 03/30 0330 7027C JI1FXS
UK8AEA 03/24 2137 7074F JI3CWI
UK8AF 03/29 0648 7074F JF1KMC
UN3GX 04/08 2114 7074F JA3MPT
UN7ZV 03/20 0620 7074F JJ3TTH
UN7ZV 03/22 0646 7077F JF1KMC
UN8PC 03/25 0621 7047X JF2UPM
UP2L 03/28 0625 7092S JE1LFX
UR1CCT 04/12 0148 7075F JG3SKK
UR4UNR 04/03 0456 7074F JG3SKK
US1EX 03/25 1925 7075F JR7RHO
US1Q 03/28 0544 7137S JE1LFX
US2YW 03/17 0611 7074F JH7XRG
UT4XU 03/21 0552 7074F JE1LFX
UT5C 04/11 0035 7015C JK2VOC
UT5ZC 03/20 0643 7047X JF2UPM
UT7IS 04/12 0150 7075F JG3SKK
UW5ZM 04/11 0500 7013C JE1LFX
UX4IT 03/23 0646 7075F JAEVI
UX5UW 04/12 0153 7075F JG3SKK
V31MA 03/25 2104 7074F JA8DNV
V31MA* 03/25 1233 7074F JR7LOS
V51DK* 03/19 0441 7074F JL1LGX
V51DM* 03/20 0647 7074F JL1LGX
V51DM* 03/20 0647 7075F JRAMD
V51WW 03/28 0629 7074F JAAOO
V51WW 03/29 0605 7075F JAEVI
V51WW 03/29 0644 7074F JF1KMC
V51WW 03/31 0553 7074F JL1LGX
V51WW 04/02 0707 7074F JR7IWL
V51WW 04/02 0707 7074F JA7MSQ
V51WW 04/03 0547 7074F JARUG
V51WW 04/03 0724 7074F JI3CWI
V51WW 04/14 0611 7074F JA7XBG
V51WW* 04/02 0715 7074F JA7KHQ
V85T 04/10 2302 7017C JG7AMD
VE6CQ 03/19 2333 7075F JA4NIJ
VE6CQ 03/28 2255 7074F JA3UCO
VE7JH 04/10 1824 7009C JE1LFX
VE7JH 04/10 1846 7005C JA8DNV
VE7ON 03/21 2343 7074F JJ3TTH
VI1ӃAF 03/24 1842 7166S JA8DNV
VI1ӃAF 03/25 1901 7074F JF2UPM
VK1ӃAF 03/16 1829 7013C JK1TCV
VK1ӃAF 03/19 1806 7074F JL1LGX
VK1ӃAF 03/19 1903 7033C JJ1KZZ
VK1ӃAF 03/19 1956 7075F JJ1KZZ
VK1ӃAF* 03/16 1830 7013C JE3JAF
VK2IA 03/20 2305 7001C JK2VOC
VK2PDX 04/14 1239 7075F JR7RHO
VK2QS 03/26 1309 7075F JR7RHO
VK3AVV 03/27 1803 7130S JE1LFX
VK3AXI 03/16 1821 7074F JJ3TTH
VK3BDL 03/25 1914 7075F JR7RHO
VK3JA 04/10 1949 7022C JE1LFX
VK4SN 04/04 1747 7036R JK2VOC
VK6IR* 03/25 1236 7076F JR7LOS
VK6KC 03/24 2347 7075F JA4NIJ
VK8FNAH* 04/09 1229 7076F JR7LOS
VK9CE 03/17 2201 7165S JG1ULT
VK9CE 03/17 2208 7165S JA7MSQ
VK9CE 03/19 2229 7056F JR7CJS
VK9CE 03/21 0612 7056F JAAOO
VK9CE 03/21 0613 7056F JG7AMD
VK9CE 03/21 0615 7056F JF2UPM
VK9CE 03/21 0623 7057F JF1KMC
VK9CE 03/21 2126 7056F JH1LAH
VK9CE 03/21 2153 7056F JA7MSQ
VK9CE 03/21 2210 7056F JG3SKK
VK9CE 03/21 2210 7067F JA8DNV
VK9CE 03/21 2218 7056F JI3CWI
VK9CE 03/21 2224 7056F JA7KHQ
VK9CE 03/21 2228 7056F JA1AGG
VK9CE 03/21 2229 7056F JG1ULT
VK9CE 03/21 2236 7056F JA7XBG
VK9CE 03/21 2253 7056F JL3LSF
VK9CE 03/21 2310 7056F JR7IWL
VK9CE 03/22 2124 7165S JG7AMD
VK9CE 03/22 2130 7165S JA6MWW
VK9CE 03/22 2139 7165S JF1KMC
VK9CE 03/22 2142 7165S JG3SKK
VK9CE 03/22 2151 7165F JA3UCO
VK9CE* 03/20 0745 7056F JRAMD
VP5DX* 03/22 0515 7074F JA7KHQ
VP8ADR 03/19 0610 7074F JH7XRG
VP8ADR 03/20 0616 7048X JARUG
VP8ADR 03/22 0635 7074F JA7MSQ
VP8LP 03/20 2018 7075F JM3UGA
VP8LP* 03/20 1919 7076F JRAMD
VR2BLEE 03/19 2137 7009C JL1LGX
VR2CC 03/20 2320 7021C JK2VOC
VR2CO 04/10 1941 7032C JE1LFX
VR2HK9O 03/19 1952 7075F JJ1KZZ
VU3UZD 03/16 0718 7074F JA7MSQ
VU3UZD 04/06 0554 7074F JAEVI
VU3UZD 04/09 2327 7076F JA4NIJ
W1YY 03/16 0038 7074F JJ3TTH
W3RZ 03/22 1955 7076F JA3UCO
W4CHA 03/18 2125 7074F JA3UCO
W5GP 04/06 1920 7076F JA3UCO
W5JE 04/07 2118 7075F JA3UCO
W5MCO 04/05 2201 7074F JA3UCO
W5PGZ 04/02 2049 7076F JA3UCO
W5UAA 04/07 2107 7075F JA3UCO
W6AER 03/18 2157 7075F JA3UCO
W6CAT 04/05 1927 7076F JA3UCO
W6KSR 03/18 2159 7074F JA3UCO
W6PNG 03/20 2025 7076F JA3UCO
W6QUV 04/02 2027 7075F JG3SKK
W6RYI 03/25 1244 7074F JR7LOS
W6SLZ 03/29 2020 7074F JA3UCO
W7AMC 04/03 2025 7074F JA3UCO
W7APM 04/14 1322 7076F JR7RHO
W7DKO 03/18 2137 7075F JA3UCO
W7DO 04/05 2003 7076F JA3UCO
W7OXB 04/09 2216 7075F JA3UCO
WA6ED 04/09 1339 7075F JR7LOS
WB5NFT 04/07 1936 7075F JA3UCO
WB6HVW 03/18 2217 7075F JA3UCO
WB6RLC 04/08 2207 7075F JA3UCO
WBMH 03/24 2245 7076F JA6MWW
WBRYT 03/31 2216 7074F JA3UCO
WC7S 03/31 2146 7076F JA3UCO
WE9V 04/06 2131 7074F JA3UCO
WH6R 03/27 1832 7137S JE1LFX
WJ9B 04/10 1737 7008C JA3UCO
WN6K 04/10 1739 7009C JA3UCO
WN6M 04/01 2230 7075F JA3UCO
WO7I 04/10 1614 7074F JN3MXT
WP4X 03/27 1716 7196S JG7AMD
WQ6X 03/21 1655 7009C JE3JAF
WQ6X 03/21 1939 7006C JK2VOC
WR7T 04/06 2147 7075F JA3UCO
WW1SS 03/18 2134 7074F JA3UCO
WX1S 04/06 1918 7074F JA3UCO
WX5OU 03/18 2147 7074F JA3UCO
WQQ 04/02 2230 7075F JA3UCO
WZI 04/03 2201 7075F JA3UCO
XE2HQI* 04/02 1935 7011C JA3-6050
XE2KJ 04/03 1919 7076F JA6MWW
XE2Q 03/19 2344 7075F JA4NIJ
XU7AKU* 03/21 2015 7001C JA3-6050
YB1GRZ 04/02 2040 7076F JG3SKK
YB4KAR 04/03 0504 7074F JG3SKK
YB7CJB 04/07 1939 7076F JA3UCO
YB8UTI 03/20 2312 7008C JK2VOC
YB8UTI 03/27 1739 7163S JE1LFX
YB8UTI 04/10 1909 7009C JE1LFX
YC1RHN 04/06 2010 7075F JA3UCO
YC1XBE 03/31 1956 7076F JA3UCO
YC9VM 03/28 0611 7075F JG6QHE
YCSPO 04/05 2005 7076F JA3UCO
YD2TTG 04/14 1328 7075F JR7RHO
YD7RV 03/21 2335 7074F JJ3TTH
YDYNI/8 04/15 0902 7076F JR7RHO
YE8DWC 04/02 2047 7076F JG3SKK
YI1QEA* 03/24 0552 7074F JL1LGX
YJ8RN 03/27 1836 7076F JM3UGA
YJ8RN 03/28 1806 7076F JF2VAX
YL2EA 04/12 0151 7075F JG3SKK
YL2KO 04/11 0048 7022C JK2VOC
YL3CW 04/11 0508 7025C JE1LFX
YO4DG 03/19 0603 7050X JF1KMC
YO6FGZ 04/11 0514 7022C JE1LFX
YO9HP 03/16 0645 7074F JJ3TTH
YS1RS 04/02 1734 7076F JF1KMC
YT1A 03/28 0547 7188S JE1LFX
YT8WW 03/19 0550 7133S JL1UTS
YU1JF 03/21 0600 7075F JF1KMC
YU1RA 04/11 0457 7013C JE1LFX
YU1XA 04/03 0530 7006C JI1FXS
YU51ANO 03/26 0539 7010C JI1FXS
YU51ANO 03/28 0741 7009C JA3UCO
YV4NR 04/04 1711 7074F JF1KMC
Z32ZZZ 03/21 0146 7074F JN3MXT
Z36W 04/02 1639 7075F JE8AGX
ZB2CM 04/11 0532 7074F JA7MSQ
ZC4GR 03/18 0614 7074F JH7XRG
ZC4GR 04/03 0456 7074F JG3SKK
ZC4GR 04/05 0522 7048X JAAOO
ZC4GR* 03/29 0220 7048X JH7BMF
ZF1EJ 03/29 1908 7076F JA4NIJ
ZF1EJ 03/29 1929 7074F JAAOO
ZF1EJ 03/29 1936 7074F JJ1KZZ
ZF5T 03/27 1724 7133S JE1LFX
ZF5T 03/27 1726 7133S JG7AMD
ZL1BRL 04/04 1746 7074F JA3UCO
ZL1IF 03/20 2318 7014C JK2VOC
ZL1IF 04/10 1843 7016C JG7AMD
ZL1RJH 04/14 0817 7075F JR7RHO
ZL1ӃRSC 03/28 1854 7074F JA3MPT
ZL2KR 03/24 1827 7075F JA4NIJ
ZP6RAI 03/27 1647 7175S JG7AMD
ZP6SKY 03/24 1841 7075F JA4NIJ
ZR6CV 03/18 0617 7076F JL1LGX
ZR6CV 03/19 0559 7075F JA7QVI
ZR6CV 03/19 0625 7075F JAEVI
ZS1AN 04/15 0445 7075F JE8AGX
ZS1BHJ 03/27 0648 7076F JL1LGX
ZS1BHJ 03/27 0649 7074F JA7MSQ
ZS2ACP 03/19 0354 7074F JN3MXT
ZS3CDW 03/17 0344 7075F JL1LGX
ZS4JAN 03/17 0557 7074F JH7XRG
ZS4JAN 03/19 0600 7075F JA7QVI
ZS4JAN 03/20 0620 7074F JAEVI
ZS4JAN 03/20 0726 7074F JN3MXT
ZS4JAN 03/21 0658 7076F JA6MWW
ZS4JAN 03/27 0644 7074F JF1KMC
ZS4PR 04/09 0600 7076F JARUG
ZS4PR 04/11 0520 7074F JA7MSQ
ZS5G 03/25 0424 7075F JE8AGX
ZS5KY 04/06 0436 7075F JE8AGX
ZS6ANT 03/25 0421 7075F JE8AGX
ZS6JSI/TY 04/07 0614 7075F JA6MWW
ZS6JSI/TY 04/07 0632 7074F JA1AGG
ZS6JSI/TY* 04/07 0648 7074F JG1ULT
ZS6LKF 03/31 0657 7074F JA7XBG
ZS6LKF 03/31 0712 7074F JA7MSQ
ZS6MAW 04/14 0644 7075F JF1KMC
ZS6MAW 04/14 0647 7075F JA6MWW
ZS6RHL 03/24 0647 7074F JA7MSQ
ZZ5FLN 03/20 1833 7074F JN3MXT

y10MHzz
2IIEU 04/06 2155 10138F JA7QVI
2IUIR 03/29 0624 10136F JH7XRG
2IUIR 04/08 2106 10138F JA7QVI
3B8FA 03/23 2236 10136F JL3LSF
3D2AG 03/26 2102 10138F JA6MWW
4J3DJ 03/26 0637 10136F JH7XRG
4K6MAR 04/10 0649 10138F JF1KMC
4L3NZ 04/11 2133 10137F JR7RHO
4O7CC 03/17 2250 10137F JG3SKK
4O7CC* 03/17 2136 10136F JA7KHQ
4S7VG 04/03 2032 10136F JA1AGG
4X5MT 04/13 0135 10136F JA6MWW
4X5MZ 03/23 0644 10137F JF1KMC
4Z5KU 04/11 2201 10138F JR7RHO
5B4AMM 03/27 0543 10139F JA6MWW
5B4AMM 03/27 0635 10137F JJ1KZZ
5B4AMM 03/27 0648 10136F JF2UPM
5B4AMM 04/01 2325 10137F JG3SKK
5B4AMM 04/02 0452 10138F JL1LGX
5B4AMM 04/03 0557 10138F JA4NIJ
5B4AMM 04/14 0717 10136F JI3CWI
5B4ANV 03/19 2345 10136F JI3CWI
5B4ANV 03/20 2048 10137F JR7RHO
5B4ANV 03/26 2333 10136F JA1AGG
5B4ANV 03/26 2338 10138F JA4NIJ
5B4ANV 03/27 2325 10139F JF1KMC
5B4APL 04/11 0346 10136F JARUG
5Z4VJ 04/04 0533 10136F JF2UPM
5Z4VJ 04/04 0608 10136F JH1LAH
5Z4VJ 04/10 0712 10138F JA3UCO
5Z4VJ* 04/04 0730 10136F JL1LGX
7X2RF 04/11 0554 10136F JA7MSQ
7X2RF* 04/11 0632 10136F JA7KHQ
8A17KSMI 04/07 1950 10138F JJ1KZZ
8Q7PR 03/30 0616 10138F JF1KMC
8Q7PR 03/30 0634 10136F JA7MSQ
8Q7PR 03/30 0637 10136F JR7GBL
9A2RI 03/31 1715 10138F JR7RHO
9A3KG 04/08 0640 10137F JF1KMC
9G5FI 03/24 0644 10136F JH7XRG
9G5FI 03/26 0640 10136F JF1KMC
9G5FI 03/26 0744 10136F JA1AGG
9G5FI 03/26 1655 10138F JL1LGX
9G5FI* 03/23 0713 10136F JA7KHQ
9H1SR 04/03 0558 10136F JF2UPM
9H1SR 04/04 0657 10131F JA7MSQ
9J2BS 03/20 0636 10138F JARUG
9J2BS* 03/20 0523 10136F JRAMD
9K2YD 03/24 0717 10138F JA6MWW
9K2YD 03/26 2229 10138F JA4NIJ
9K2YD* 03/20 0613 10136F JRAMD
A25RU 03/17 0258 10100F JN3MXT
A25RU 03/17 0620 10132F JF1KMC
A25RU 03/18 0054 10131F JI3CWI
A25RU 03/18 0248 10131F JG1ULT
A25RU 03/18 0427 10131F JR2KDN
A25RU 03/18 0501 10131F JG7AMD
A25RU 03/18 0508 10132F JA6MWW
A25RU 03/18 0517 10131F JAAOO
A25RU 03/18 0525 10131F JR7IWL
A25RU 03/18 0610 10131F JF2UPM
A25RU 03/18 0611 10131F JA7MSQ
A25RU 03/18 0734 10136F JA1AGG
A25RU 03/18 1450 10131F JK7LXU
A25RU 03/18 1527 10131F JA7XBG
A25RU 03/19 0625 10105C JF1KMC
A25RU 03/19 0649 10105C JA7MSQ
A25RU 03/19 0656 10105C JARUG
A25RU 03/21 0556 10127F JA7LGE
A25RU 03/21 1433 10131F JK1TCV
A25RU 03/21 1524 10132F JG3SKK
A25RU 03/21 1555 10131F JF2VAX
A25RU 03/23 0610 10136F JR7GBL
A25RU 03/23 0649 10132F JR7CJS
A25RU 03/24 0608 10131F JA7KHQ
A25RU 03/24 0614 10131F JL1LGX
A25RU 03/24 0621 10131F JH7XRG
A25RU 03/24 0625 10131F JA4NIJ
A25RU 03/25 0259 10115C JG1ULT
A25RU 03/26 0621 10131F JL3LSF
A25RU 03/27 0627 10131F JJ1KZZ
A25RU 03/30 0322 10132F JA6MWW
A25RU 04/02 0422 10115C JA6MWW
A25RU 04/02 0545 10115C JAAOO
A25RU 04/02 0609 10115C JG3SKK
A25RU 04/02 0610 10115C JG7AMD
A25RU* 03/20 0529 10136F JRAMD
A25RU* 03/21 1547 10131F JR2NMJ
A25RU* 03/24 1454 10129F JR2SCJ
A25RU* 03/30 0718 10131F JH7BMF
A45XR* 04/02 0545 10136F JL1LGX
A61BR 04/15 0719 10136F JF2UPM
A61BR 04/15 0742 10136F JARUG
A61DD* 04/10 0100 10136F JH7BMF
A71AE 04/02 0613 10138F JF1KMC
A71AE* 04/02 0504 10136F JL1LGX
AA4M 03/26 2124 10137F JG3SKK
BD5CAM 04/14 2330 10137F JR7RHO
BG8TFN 03/27 2329 10139F JF1KMC
C6AGU 03/26 2104 10137F JG3SKK
C92RU 04/05 0621 10132F JF1KMC
C92RU 04/05 0653 10131F JA7MSQ
C92RU 04/05 0655 10136F JAAOO
C92RU 04/05 0705 10131F JA7LGE
C92RU 04/05 1655 10132F JA6MWW
C92RU 04/06 0548 10131F JG7AMD
C92RU 04/06 0614 10131F JG3SKK
C92RU 04/06 0617 10131F JF2UPM
C92RU 04/06 2320 10131F JI3CWI
C92RU 04/07 0006 10131F JG1ULT
C92RU 04/07 0038 10131F JL3LSF
C92RU 04/07 0550 10131F JA7XBG
C92RU 04/07 0605 10131F JA1AGG
C92RU 04/07 0732 10131F JK1TCV
C92RU 04/07 2253 10131F JL1LGX
C92RU 04/07 2304 10131F JH1LAH
C92RU 04/07 2315 10132F JJ1KZZ
C92RU 04/08 2322 10136F JR7GBL
C92RU 04/08 2326 10133F JR7CJS
C92RU 04/10 0019 10131F JN3MXT
C92RU 04/11 0044 10133F JR2NMJ
C92RU 04/11 0541 10112C JA7MSQ
C92RU 04/11 0548 10111C JR7GBL
C92RU 04/11 0551 10112C JF1KMC
C92RU 04/11 0555 10112C JAAOO
C92RU 04/12 0551 10115C JH7XRG
C92RU 04/12 0559 10112C JF2UPM
C92RU 04/12 0605 10111C JA7LGE
C92RU 04/12 0610 10112C JARUG
C92RU 04/13 0537 10114C JA6MWW
C92RU 04/13 0541 10116C JG7AMD
C92RU 04/13 0554 10114C JG3SKK
C92RU 04/13 0622 10113C JG1ULT
C92RU 04/13 0637 10113C JR7IWL
C92RU 04/13 0638 10114C JJ1KZZ
C92RU 04/14 0557 10131F JE2RBK
C92RU 04/14 0629 10131F JA7KHQ
C92RU 04/14 0647 10133F JAEVI
C92RU* 04/10 0553 10131F JRAMD
C92RU* 04/13 2212 10131F JH7BMF
CA3OWA 03/27 0638 10138F JA4NIJ
CA3OWA 03/27 0705 10136F JF2UPM
CB6I 03/18 0627 10139F JF1KMC
CB6I 03/18 0638 10137F JJ1KZZ
CE1PTT 03/23 1645 10136F JL1LGX
CE1PTT 03/23 1658 10136F JA7XBG
CE1PTT 03/24 0837 10138F JR7RHO
CE1PTT 03/28 1650 10138F JA4NIJ
CE1PTT 03/29 1647 10136F JR6IKD
CE1PTT 04/03 1751 10136F JA3MPT
CE2SQE 03/16 0647 10138F JJ1KZZ
CE2SQE 03/22 0655 10138F JF1KMC
CE2WKI 03/26 0639 10136F JA4NIJ
CE3DOH 03/27 2138 10136F JA6MWW
CT1BMU 04/09 0653 10136F JA7MSQ
CT9/DF7EE 03/30 0604 10136F JH7XRG
CT9/DF7EE 03/30 0615 10136F JR7GBL
CT9/DF7EE 03/30 0622 10136F JARUG
CT9/DF7EE* 03/30 0732 10136F JH7BMF
CU3AT 04/03 0655 10136F JA7MSQ
CU6NS 03/29 0626 10136F JH7XRG
CU6NS 03/29 0632 10138F JF1KMC
CU6NS 03/29 0648 10136F JAAOO
CU6NS 03/29 0653 10136F JA7MSQ
CU6NS 03/29 0659 10136F JA7KHQ
CU7AM 04/07 1715 10136F JA7LGE
CU7AM 04/08 1719 10136F JA1AGG
CX1CW 03/30 0614 10136F JH7XRG
CX3CQ 04/11 2142 10136F JR7RHO
CX3DDO 03/25 2152 10137F JR7RHO
CX3DDO 03/26 0635 10136F JA4NIJ
CX3DDO 03/26 0635 10137F JF1KMC
CX3DDO 03/26 0641 10136F JH7XRG
CX3OE 03/19 0638 10136F JF2UPM
CX4CAW 03/22 0700 10136F JA7MSQ
CX4CAW 04/03 2132 10137F JM3UGA
CX5FK 04/05 0611 10115C JAAOO
CX7BBR 04/02 2014 10136F JR7GBL
CX7SS* 03/24 0838 10136F JL1LGX
CX8ABF 03/23 2101 10136F JR7RHO
DJ5FI 03/28 2002 10136F JR7RHO
DL2MIJ 03/17 2303 10137F JG3SKK
DL5XJ 04/01 2328 10137F JG3SKK
DL8RB 03/30 0610 10136F JH7XRG
DS4AKP 03/29 0622 10136F JH7XRG
DT8A 04/01 2021 10136F JR6IKD
DT8A 04/05 2057 10137F JA6MWW
DT8A 04/06 1924 10136F JA7LGE
DT8A 04/06 2037 10136F JR2KDN
DT8A 04/06 2056 10136F JR7GBL
DT8A 04/06 2110 10136F JA7MSQ
DT8A* 04/01 1959 10136F JH7BMF
E24ZVT 03/31 1732 10138F JR7RHO
E51WL 03/19 1522 10137F JL1LGX
E51WL 04/04 1733 10140X JF1KMC
E75C* 04/02 0459 10136F JL1LGX
EA1B 03/29 0620 10136F JH7XRG
EA1EAU 03/29 0613 10136F JH7XRG
EA5X 04/03 0612 10138F JA4NIJ
EA6FG 03/24 0711 10136F JA7MSQ
EA6SX 04/03 0704 10136F JR7GBL
EA6SX 04/03 1723 10139F JM3UGA
EA6UP 04/02 0517 10114C JI1FXS
EA8ARI 03/20 1743 10136F JA1AGG
EA8DEG 03/30 0640 10136F JF2UPM
EA8DEG/P 03/29 0616 10136F JH7XRG
EA8DEG/P 03/30 0618 10136F JARUG
EA8JB 04/02 1702 10136F JF1KMC
EA8JB 04/11 1702 10138F JJ1KZZ
EA8KK 03/22 1707 10136F JAAOO
EA8KK 03/24 1655 10136F JR7GBL
EA8OM 04/08 0544 10136F JH7XRG
EA8WU 03/28 1737 10138F JF2VAX
EA8WU 03/30 1659 10136F JA7KHQ
EB5A 04/03 0603 10136F JF2UPM
EI5GSB 04/08 2109 10138F JA7QVI
EP2HAM 04/07 0524 10137F JA6MWW
EP2HAM 04/07 0544 10137F JF1KMC
EP2HAM 04/07 0556 10136F JA7XBG
EP2HAM 04/07 0614 10136F JA7MSQ
EP2HAM 04/07 0619 10136F JARUG
EP2HAM 04/08 0724 10137F JAEVI
EP2HAM 04/08 0808 10136F JF2UPM
EU6KA 04/13 2240 10137F JG3SKK
EU6MM 04/02 0005 10137F JG3SKK
EW8DU 04/02 0006 10137F JG3SKK
F4HKV 04/01 0621 10136F JAEVI
F4HKV 04/01 0625 10136F JF1KMC
F5CUN 04/06 2145 10138F JR7RHO
F5NAA 04/02 0439 10136F JF2UPM
FR5DZ 03/19 2247 10136F JG1ULT
G4KHG 04/10 0626 10138F JF1KMC
GW3YDX 03/28 1731 10138F JF2VAX
GW6CZE 04/15 0556 10136F JF1KMC
GJCC 03/29 0632 10136F JH7XRG
HA8BT* 04/02 0459 10136F JL1LGX
HB9GSE 04/10 0642 10139F JF1KMC
HB9SNR 04/10 0559 10136F JF2UPM
HB9SNR 04/10 0625 10138F JF1KMC
HB9WDF 03/30 0629 10136F JR7GBL
HC1HN 03/19 0622 10136F JG7AMD
HC1M 04/04 0724 10137F JG3SKK
HC1M 04/09 1746 10136F JA7KHQ
HC1M 04/10 1846 10138F JA4NIJ
HC1MD/2 03/20 1435 10138F JM3UGA
HC1MD/2 03/20 1931 10138F JJ1KZZ
HC1MD/2 03/21 1416 10136F JAAOO
HC1MD/2 03/22 2208 10137F JF1KMC
HC1MD/2 03/27 2114 10136F JA6MWW
HC1MD/2 03/27 2137 10136F JI3CWI
HC1MD/2 03/30 1501 10136F JR7GBL
HC1MD/2 03/30 1626 10136F JA7MSQ
HC1MD/2 03/30 1646 10136F JA7KHQ
HC1MD/2 04/02 1751 10136F JA1AGG
HC1MD/2 04/02 1806 10136F JA7XBG
HC3RJ 04/04 0730 10137F JG3SKK
HC7AE/1 04/13 1427 10138F JA6MWW
HC7AE/1 04/13 1954 10136F JH1LAH
HI3CMM 03/30 2011 10138F JA6MWW
HI3CMM 04/06 2050 10137F JA7QVI
HK1O 04/15 2040 10136F JA7QVI
HK3CFM 04/15 2057 10136F JA7QVI
HK3O 04/06 2142 10137F JA7QVI
HK3W 04/03 2039 10138F JM3UGA
HK4EIC 04/01 2048 10137F JA7QVI
HL1IWD/5 04/03 1941 10138F JJ1KZZ
HP1CDW 03/21 1648 10138F JJ1KZZ
HP1CDW 04/04 0724 10136F JI3CWI
HP1CDW 04/04 0742 10136F JF2UPM
HP1CDW 04/04 1600 10136F JA1AGG
HP1CDW 04/05 0758 10136F JA7MSQ
HP1FWH 04/04 0728 10137F JG3SKK
HQ1JBR 03/25 1800 10136F JG1ULT
HQ1JBR 03/26 2115 10136F JR7IWL
HQ1JBR 03/28 1639 10136F JR7GBL
HQ1JBR 03/30 1714 10138F JA6MWW
HQ1JBR 04/03 1714 10137F JM3UGA
HS1OLQ 03/24 0712 10136F JA7MSQ
HSYNM 03/19 2245 10137F JG3SKK
I1RSQ 03/30 0608 10136F JH7XRG
IK2SYK 03/29 0618 10136F JH7XRG
ISHZE 03/24 0649 10136F JH7XRG
IT9BGY 03/31 1642 10138F JR7RHO
IT9DQZ* 03/24 0634 10136F JL1LGX
IT9RZR* 03/28 0632 10136F JL1LGX
IU2CGB 03/30 0608 10136F JH7XRG
IU2MCH 03/30 0603 10136F JH7XRG
IU5IFM 04/08 0644 10137F JF1KMC
IW3HHB 04/01 2339 10137F JG3SKK
IW4BNN 03/30 0612 10136F JH7XRG
IW9GDC* 03/21 0708 10136F JL1LGX
IZ3ERM 03/29 0619 10136F JH7XRG
IZ8EGE 03/31 1613 10138F JR7RHO
J42A 03/26 0727 10137F JA6MWW
JT1DN 04/01 2023 10136F JR6IKD
JW7QIA 03/21 1809 10138F JA7QVI
JW7QIA 03/21 2010 10136F JF1KMC
JW7QIA 03/21 2023 10136F JG1ULT
JW7QIA 03/24 0640 10136F JH7XRG
JW7QIA 04/04 0638 10136F JR7IWL
JW7QIA 04/04 0640 10136F JAAOO
JW7QIA 04/04 0659 10136F JAEVI
JW7QIA* 03/18 1955 10136F JA7KHQ
JW7QIA* 03/18 2009 10136F JL1LGX
K2LM 03/30 2014 10138F JA6MWW
K2TQC 03/27 2117 10136F JA6MWW
K2TQC 04/03 2042 10136F JI3CWI
K4ZO 04/03 2108 10136F JI3CWI
K7FYI 04/10 2247 10136F JA3MPT
KB5DX 03/26 2111 10137F JG3SKK
KD7WPJ 04/15 2320 10137F JG3SKK
KD7YAT 03/26 2121 10137F JG3SKK
KL7GY 04/04 1640 10138F JA6MWW
KL7TC 04/04 1648 10138F JA6MWW
KM6UWI 04/15 2335 10137F JG3SKK
KT5P 04/09 2034 10136F JA3UCO
LA7HJA* 03/23 1649 10136F JL1LGX
LA8OM 04/13 2248 10137F JG3SKK
LB1KH 03/27 2127 10136F JA6MWW
LU5DLT 03/23 2103 10136F JR7RHO
LU5DLT 03/27 0646 10138F JA4NIJ
LU6FHO 03/28 0643 10136F JAAOO
LU8EKC 03/31 0551 10141X JAAOO
LU8HF 03/24 0739 10137F JA6MWW
LU8WAG 03/26 0626 10136F JA4NIJ
LU9EKA 03/19 0655 10138F JA4NIJ
LU9XBA 03/20 2055 10137F JR7RHO
LW1DYN 03/25 1750 10138F JA4NIJ
LW1DYN 04/01 2012 10136F JR6IKD
LW1DYN 04/02 1945 10137F JA6MWW
LW2EDM 03/25 2209 10137F JR7RHO
LY11LY 03/21 2256 10115C JF2UPM
LY1FX 04/02 0008 10137F JG3SKK
LZ125LAZ 03/28 0639 10138F JJ1KZZ
LZ125LAZ* 03/28 0638 10136F JL1LGX
LZ1612EN 04/02 0601 10136F JF2UPM
LZ1612EN 04/02 0628 10137F JJ1KZZ
LZ1BK 04/08 0003 10137F JR7RHO
LZ2SPD 03/31 1653 10138F JR7RHO
M1VPN 04/15 0608 10136F JAEVI
M7MRF 04/10 0621 10136F JF2UPM
MINWA 04/08 2056 10138F JA7QVI
MMOBT 04/02 1953 10136F JR7GBL
MWGI 03/28 1733 10138F JF2VAX
N6OIM 04/04 1652 10138F JA6MWW
N9SU 03/27 2139 10136F JA6MWW
NC7B 03/26 2112 10137F JG3SKK
OA4AI 03/30 1455 10139F JF1KMC
OA4AI 03/30 1511 10136F JR7GBL
OA9DVK 03/19 1525 10138F JL1LGX
OE3SGA 04/08 0618 10137F JAEVI
OE3UKW 04/14 0139 10136F JI3CWI
OE7UU 04/03 0620 10138F JL1LGX
OG7OAD 04/02 1956 10136F JR7GBL
OH1ӃSRAL 04/08 2137 10136F JA7MSQ
OH2XO 03/27 2128 10136F JA6MWW
OH5QY 03/26 2320 10138F JA4NIJ
OH6FSO 03/17 2254 10137F JG3SKK
OH6FSO 04/06 2057 10136F JI3CWI
OH6RE 04/02 0009 10137F JG3SKK
OH7LOA 04/13 2255 10137F JG3SKK
OK2WMC 04/13 2246 10137F JG3SKK
OM5XX 04/03 0616 10138F JL1LGX
ON8BB 04/10 0607 10136F JF2UPM
OX3LX 04/12 2251 10136F JA1AGG
OX3LX 04/13 2033 10139F JF1KMC
OX3LX 04/15 2017 10136F JG1ULT
OX3LX 04/15 2048 10136F JAAOO
OZ1LMG 03/27 2350 10139F JF1KMC
PA1MVL 03/29 0616 10136F JH7XRG
PY2BW 03/31 0624 10137F JA4NIJ
PY3ARZ 03/27 0642 10138F JA4NIJ
PY3BEG 03/25 0651 10139F JF1KMC
PY3TIO 03/23 2059 10138F JR7RHO
PY3TIO 04/04 0731 10137F JG3SKK
R1961GP 04/12 0432 10136F JF2UPM
R3FO 03/30 2147 10137F JG3SKK
R3LAF 04/01 2336 10137F JG3SKK
R3QU 04/11 1406 10137F JR7RHO
R7AB/P 03/21 2324 10125C JI3CWI
RA1AHL 03/27 2331 10139F JF1KMC
RA3AJT 04/03 2221 10136F JA3MPT
RA4FWB 03/19 2255 10137F JG3SKK
RI1Q 03/23 0616 10136F JAAOO
RIQ 03/23 0602 10136F JA7MSQ
RIQ 03/23 0618 10136F JF2UPM
RIQ 03/23 0630 10138F JF1KMC
RIQ 03/23 1010 10136F JK1TCV
RIQ 03/23 2115 10137F JR7RHO
RIQ 03/24 0024 10114C JI3CWI
RIQ 03/26 0626 10136F JH7XRG
RIQ 03/26 0646 10131F JL3LSF
RJ6B 03/29 0623 10136F JH7XRG
RJ6B 03/29 0634 10138F JF1KMC
RL6YG 04/13 0357 10119C JR2KDN
RL9LD 03/26 2109 10137F JG3SKK
RM6LW 03/21 1335 10136F JR7RHO
RN1TV 03/21 1329 10136F JR7RHO
RN3DMC 03/30 2155 10137F JG3SKK
RN6MR 04/13 2252 10137F JG3SKK
RQ3M 04/02 0012 10137F JG3SKK
RV6FQ 03/30 1939 10137F JR7RHO
RW3SK 03/19 2246 10137F JG3SKK
RX1AG 03/19 2250 10137F JG3SKK
S79VU 03/23 2105 10137F JR7RHO
S79VU 03/24 0646 10136F JH7XRG
S79VU 03/24 0712 10138F JL1LGX
SM4EMO 04/13 2313 10137F JG3SKK
SM6A 04/13 0107 10136F JA6MWW
SOA 03/30 2145 10137F JG3SKK
SP1NEN 03/17 2255 10137F JG3SKK
SP5GRP 04/01 2329 10137F JG3SKK
SP5GRP 04/02 0003 10137F JG3SKK
SP7EWL 04/01 2330 10137F JG3SKK
SV1DBY 03/28 0636 10138F JJ1KZZ
SV1RVO 03/20 2134 10137F JR7RHO
SV5AZP 04/11 2156 10137F JR7RHO
SV5SKE* 03/28 0638 10136F JL1LGX
SV9FBK 03/19 2300 10137F JG3SKK
SV9FBT 04/12 0434 10136F JF2UPM
SX2ӃBBC 03/31 0627 10137F JA4NIJ
SX2ӃCQN 04/12 0429 10136F JF2UPM
SX2ӃDSJ 04/02 0430 10111C JR2KDN
SX2ӃDSJ 04/02 0526 10110C JI1FXS
SX2ӃPMR 04/15 0600 10136F JF1KMC
SX2ӃXY 03/30 1934 10136F JR7RHO
SX5A 03/26 0629 10136F JARUG
SZ21LB 03/31 1719 10138F JR7RHO
T6AA 04/12 2246 10136F JA1AGG
T77C 03/31 2142 10138F JR7RHO
T77C 04/01 0620 10136F JR7IWL
T77C 04/09 0627 10137F JJ1KZZ
T77C* 03/21 0652 10136F JL1LGX
TA2ACZ 03/30 0605 10136F JH7XRG
TA2FE 04/08 0600 10137F JARUG
TA2FE 04/08 0757 10136F JF2UPM
TA4AV 03/26 0608 10139F JF1KMC
TF1OL 03/19 0633 10136F JR7IWL
TF1OL 03/31 0554 10138F JARUG
TF3MH 04/07 0550 10136F JA1AGG
TF5B 03/16 1857 10136F JH7XRG
TK1CX 03/29 0630 10136F JH7XRG
TK1CX 04/11 0646 10136F JA7MSQ
TK1CX 04/11 0647 10136F JK7LXU
TK5IH 04/08 0653 10139F JJ1KZZ
TO1K 03/23 2011 10145F JF1KMC
TO1K 03/24 1736 10145F JAAOO
TO1K 03/24 1745 10145F JA7MSQ
TO1K 03/25 2001 10145F JR2KDN
TO1K 03/27 1856 10145F JG1ULT
TO1K 03/27 1943 10145F JA7XBG
TO1K 03/28 1611 10145F JG7AMD
TO1K 03/28 1614 10145F JG3SKK
TO1K 03/28 1621 10136F JR7GBL
TO1K 03/29 1602 10138F JARUG
TO1K 03/29 1658 10136F JA1AGG
TO1K 03/29 1719 10145F JA7KHQ
TO1K 03/29 1743 10145F JK1TCV
TO1K 03/29 1953 10145F JJ1KZZ
TO1K 03/30 1951 10145F JR7IWL
TO1K* 03/29 1740 10145F JH7BMF
TR8CA* 03/23 1640 10136F JL1LGX
UA3NFG 03/27 2335 10139F JF1KMC
UA3PRS 03/30 2151 10137F JG3SKK
UA3QQG 04/15 2345 10137F JG3SKK
UA3QUP 03/22 2209 10136F JF1KMC
UB1AKX 03/17 2257 10137F JG3SKK
UK8AF 03/30 2243 10137F JF1KMC
UR5EEW 03/30 1929 10138F JR7RHO
UR5QBB 03/30 1936 10137F JR7RHO
UR5VOA 03/20 2339 10137F JG3SKK
UR6ISV 04/01 0523 10136F JH7XRG
UR6ISV 04/14 0651 10136F JI3CWI
UT1IR 03/25 1407 10136F JR7RHO
UT2GA 03/31 1616 10138F JR7RHO
UT4UFU 04/02 0011 10137F JG3SKK
UX1VT 03/30 0606 10136F JH7XRG
UXFY 04/15 0649 10136F JI3CWI
UY5HF 04/02 0014 10137F JG3SKK
UYMK 03/30 1949 10138F JR7RHO
V31MA 03/20 1652 10138F JJ1KZZ
V31MA 03/21 1752 10137F JA7QVI
V31MA 03/31 1707 10136F JR7GBL
V31MA 04/03 1731 10136F JA3MPT
V51WW 03/19 0620 10136F JG7AMD
V51WW 03/23 0641 10137F JF1KMC
V51WW 03/23 0644 10136F JAAOO
V51WW 03/26 0633 10136F JH7XRG
V51WW 04/04 0642 10136F JAEVI
V51WW 04/13 0603 10136F JE2RBK
V51WW 04/13 0614 10136F JF2UPM
V51WW* 03/23 0713 10136F JA7KHQ
V51WW* 03/24 0719 10136F JL1LGX
VI1ӃAF 03/16 1903 10136F JH7XRG
VI1ӃAF 03/17 1753 10136F JF2UPM
VI1ӃAF 04/13 0643 10110C JF2UPM
VI1ӃAF 04/15 0633 10111C JJ1KZZ
VK1ӃAF 03/23 1554 10108C JF2UPM
VK6KCC 03/25 2154 10137F JR7RHO
VK9CE 03/18 0843 10136F JA6MWW
VR2VGM 04/12 0755 10138F JJ1KZZ
VU2DED* 04/14 0652 10136F JL1LGX
VU2FGS 03/29 2147 10136F JA7MSQ
W1MK 04/03 2026 10137F JA6MWW
W5TTN 03/26 2117 10137F JG3SKK
W6RYI 04/13 2242 10137F JG3SKK
WA5HOD 03/26 2115 10137F JG3SKK
WL7CG 03/30 1456 10139F JF1KMC
WP2J 04/06 2044 10137F JA7QVI
XE2X 04/03 2149 10136F JA3MPT
XV1X 03/26 0640 10136F JH7XRG
YB8RSE 03/20 0853 10137F JR7RHO
YJ8RN* 03/25 1627 10136F JL1LGX
YL3DU 04/01 2359 10137F JG3SKK
YO3JR 03/19 0659 10136F JAEVI
YO4DG 03/30 1931 10137F JR7RHO
YO4RDJ 03/31 1707 10138F JR7RHO
YO6FNF 03/31 1701 10138F JR7RHO
YO8RSL 03/27 2332 10139F JF1KMC
YS1RR 03/22 2207 10136F JF1KMC
YV4NR 04/04 1549 10136F JA1AGG
YV5AM 03/30 1522 10138F JF1KMC
Z33Z 04/05 0539 10138F JG7AMD
ZC4GR 03/19 0641 10136F JF2UPM
ZC4GR 03/19 0658 10138F JA4NIJ
ZC4GR 03/25 0614 10136F JI3CWI
ZC4GR* 03/20 0519 10136F JRAMD
ZC4GR* 04/10 0100 10136F JH7BMF
ZD7BG 04/04 1735 10142X JF1KMC
ZD7BG 04/11 1638 10120C JR7IWL
ZD7BG 04/11 1700 10136F JR7IWL
ZD8BG 04/04 1716 10121C JR7IWL
ZR1ADI 04/05 1456 10138F JA7QVI
ZR6GRT 04/07 1402 10138F JARUG
ZS1J 03/30 1458 10139F JF1KMC
ZS1J 03/30 1506 10136F JR7GBL
ZS1J 03/30 1624 10136F JA7MSQ
ZS1J 03/30 1639 10136F JA7KHQ
ZS1J 03/31 1628 10138F JR7RHO
ZS2EC 04/11 0551 10136F JA7MSQ
ZS6JSI/TY 04/06 0826 10136F JA7MSQ
ZS6JSI/TY* 04/06 0648 10136F JA7KHQ
ZS6JSI/TY* 04/06 0726 10136F JL1LGX

y14MHzz
1KMM 03/23 1651 14074F JAAOO
2EFLZ 04/13 1914 14076F JA4NIJ
2IUIR 03/17 1324 14075F JR7RHO
2IUIR 03/18 2041 14074F JR6IKD
2IUIR 03/27 2108 14075F JM3UGA
2IUIR 04/02 2040 14074F JI3CWI
2IUIR 04/05 2038 14076F JRAMD
2IUIR 04/13 1918 14076F JA4NIJ
2MDWC 03/17 1418 14076F JR7RHO
2MFPI 04/14 2243 14076F JA4NIJ
2MHFC 03/17 1412 14074F JR7RHO
2WRQC 04/13 1924 14076F JA4NIJ
3A/IK4FXX 03/20 1713 14006C JAAOO
3B8CW 04/03 1918 14077F JM3UGA
3D2AG* 04/07 1745 14003C JA3-6050
3Z9W 03/25 1344 14074F JR7RHO
4D3X 04/11 1648 14016C JE3JAF
4I1EBD 03/27 0904 14280S JK2VOC
4J1SFR 03/22 2054 14010C JR6IKD
4J3DJ 04/10 2045 14074F JA7MSQ
4J7WMF 04/10 1321 14077F JR7RHO
4J7WMF 04/12 2011 14074F JR6IKD
4J7WMF 04/14 2014 14080X JR6IKD
4J8VHF 04/13 2148 14074F JA7MSQ
4L6QL 04/01 2143 14074F JA7KHQ
4L8A 04/04 1251 14090R JK2VOC
4L8A 04/10 1809 14074F JRAMD
4L8A 04/10 1935 14076F JJ1KZZ
4L8A* 03/18 1912 14020C JA3-6050
4X1ON 03/31 2301 14075F JF1KMC
4X1UF/QRP 03/18 2046 14074F JR6IKD
4X5VA 03/30 2002 14074F JR6IKD
5B4AJG 04/08 2243 14076F JA4NIJ
5B4AMM 04/10 1821 14033C JE1LFX
5B4AMM 04/10 1845 14043C JK2VOC
5B4AMM 04/10 2015 14076F JRAMD
5Q3DX 03/29 0830 14076F JR7RHO
5R8AL 03/30 0002 14042C JK1TCV
5T5PA 03/28 1722 14076F JRAMD
5Z4VJ 03/24 0713 14076F JF1KMC
5Z4VJ 04/14 0613 14074F JH7XRG
5Z4WH 03/23 1429 14074F JA7MSQ
6Y5PJ 04/04 0918 14074F JA7MSQ
7D5RI 03/26 0858 14037C JF2UPM
7D5RI 03/26 0915 14037C JA7XBG
7D5RI 03/26 0944 14037C JK1TCV
7D5RI 03/26 1120 14074F JF1KMC
7D5RI 03/26 1411 14074F JF2UPM
7D5RI 03/26 1426 14074F JA4NIJ
7D5RI 03/26 1947 14039C JR2KDN
7D5RI 03/26 1957 14039C JJ1KZZ
7D5RI 03/26 2012 14039C JI3CWI
8J1RL 04/04 1751 14074F JG1ULT
8J1RL 04/04 1922 14074F JA7MSQ
8J1RL 04/04 1940 14074F JK1TCV
8J1RL 04/04 1949 14077F JJ1KZZ
8J1RL 04/05 0326 14074F JR7IWL
8J1RL 04/06 1849 14074F 7K1CPT
8P6QA* 03/28 0726 14074F JRAMD
8P6QA* 04/05 0755 14074F JH7BMF
8Q7PR 03/16 2100 14076F JF2VAX
8Q7PR 04/09 2112 14074F JG7AMD
9A1AX 04/04 0816 14074F JR7RHO
9A3GDR 03/17 1402 14075F JR7RHO
9A3MA 04/03 1542 14077F JM3UGA
9A5X 04/10 1649 14013C JE1LFX
9A7A 03/21 0011 14013C JK2VOC
9G5AF 03/29 1658 14074F JR6IKD
9G5AF 03/29 1738 14074F JA7XBG
9G5AR* 03/20 0635 14074F JRAMD
9G5FI 03/29 0723 14076F JL1LGX
9G5FI 03/29 1612 14074F JA7KHQ
9G5FI 03/29 1701 14074F JR6IKD
9G5FI 03/30 0736 14075F JA6MWW
9G5FI 04/02 0623 14075F JG3SKK
9G5FI 04/02 0625 14074F JR7GBL
9K2HS 03/18 1156 14080X JAAOO
9M2FUL 04/10 1818 14010C JE1LFX
9M2GAK* 03/21 0934 14020C JE3JAF
9M2SAF 03/27 1117 14215S JK2VOC
9M2SAF 03/27 1927 14160S JG1HQA
9M6JC 04/10 1856 14227S JG1HQA
9M6NA 03/21 1757 14031C JK2VOC
9N1CA* 03/30 2238 14074F JA7KHQ
9V1YC 03/27 0900 14212S JK2VOC
9V1YC 04/10 0902 14014C JAAOO
9V1YC 04/10 1829 14051C JE1LFX
9V1ZV 04/04 0903 14077F JJ1KZZ
A25RU 03/19 0049 14096F JG3SKK
A25RU 03/20 0746 14096F JF1KMC
A25RU 03/21 1500 14095F JAAOO
A25RU 03/21 1603 14090F JA7MSQ
A25RU 03/21 1613 14095S JA6MWW
A25RU 03/21 1630 14095F JARUG
A25RU 03/21 1633 14095F JA7XBG
A25RU 03/22 1702 14025C JL1UTS
A25RU 03/24 0630 14090F JH7XRG
A25RU 03/24 1410 14095F JF2UPM
A25RU 03/24 1620 14025C JR2SCJ
A25RU 03/24 1620 14025C JF1KMC
A25RU 03/24 1656 14025C JA7MSQ
A25RU 03/24 1659 14020C JAAOO
A25RU 03/24 1728 14025C JA7XBG
A25RU 03/24 1732 14025C JA6MWW
A25RU 03/24 1738 14025C JR7IWL
A25RU 03/25 1527 14095F JG1ULT
A25RU 03/26 2329 14095F JG3SKK
A25RU 03/29 0044 14095F JI3CWI
A25RU 03/31 0644 14074F JR7GBL
A25RU* 03/20 0742 14095F JRAMD
A25RU* 03/28 0705 14095F JH7BMF
A61R 04/14 2236 14074F JA7MSQ
A6DWC/2 03/22 2042 14007C JR6IKD
AA1ON 04/04 0937 14076F JA4NIJ
AA4DD 03/20 0823 14076F JA3UCO
AA4VV 04/02 2227 14076F JR7RHO
AA5AU 04/04 0236 14076F JR7RHO
AA5N 04/04 0700 14075F JA3UCO
AA8SW 04/06 0205 14076F JR7RHO
AA8Y 03/29 2120 14076F JR7RHO
AA8Y 03/30 0638 14076F JA4NIJ
AB1WG 03/29 0638 14076F JA4NIJ
AC6CD 03/31 1552 14075F JR7RHO
AD6HR 03/22 0713 14074F JF1KMC
AEDC 03/22 2347 14075F JR7RHO
AG1RL 03/28 1023 14179S JA6MWW
AG7SM 03/23 0027 14074F JR7RHO
AJ6OQ 03/29 2152 14074F JR7RHO
AK9B 04/04 1052 14074F JA1ALS
AL7G 04/15 0111 14076F JR7RHO
AP2AM 03/27 1028 14074F JN3MXT
AP2TN 04/09 2213 14074F JA7XBG
B4T 03/27 0901 14222S JK2VOC
BA7LIP 04/09 0848 14076F JF1KMC
BD7DT 03/28 0744 14251S JA6MWW
BD7LMB 03/20 1337 14074F JA1ALS
BD7LNE 03/27 0914 14165S JE1LFX
BG5FCH 04/07 0540 14076F JR7RHO
BG5IOW 04/03 1520 14074F JA1ALS
BG7XTJ 04/12 0721 14076F JR7RHO
BG8KIY 04/04 1039 14074F JA1ALS
BH1SVR 04/07 0536 14076F JR7RHO
BH2RPH 04/06 0728 14075F JR7RHO
BH4RWP 03/28 1322 14074F JA1ALS
BH5HBI 03/27 1618 14074F JA1ALS
BH8VZD 04/14 0744 14075F JR7RHO
BH9DMR 03/27 1153 14074F JA1ALS
BI4QMU 03/20 1111 14074F JA1ALS
BI6MGP 04/10 0217 14075F JR7RHO
BL7JJ 04/10 1610 14074F JA1ALS
BU2EV 03/28 0721 14286S JE1LFX
BV4WD 04/05 0733 14076F JR7RHO
BW2/JP1RIW 03/27 0922 14309S JK2VOC
BX2AK 04/10 1850 14024C JE1LFX
BY1OK 04/10 1650 14013C JE1LFX
C37AC* 04/03 1743 14074F JRAMD
C92RU 04/04 1500 14090F JAAOO
C92RU 04/04 1604 14091F JF1KMC
C92RU 04/04 1606 14091F JR6IKD
C92RU 04/04 1613 14090F JA7MSQ
C92RU 04/05 1432 14091F JA7XBG
C92RU 04/05 1536 14091F JA7KHQ
C92RU 04/05 1604 14090F JR7IWL
C92RU 04/05 1612 14092F JA3UCO
C92RU 04/05 1728 14092F JA6MWW
C92RU 04/05 1833 14090F JR2NMJ
C92RU 04/05 2054 14091F JF2VAX
C92RU 04/06 1610 14091F JG1ULT
C92RU 04/07 1511 14025C JA7XBG
C92RU 04/07 1520 14025C JA7MSQ
C92RU 04/07 1533 14025C JARUG
C92RU 04/07 1534 14025C JF1KMC
C92RU 04/07 1609 14025C JAAOO
C92RU 04/07 2338 14095F JG3SKK
C92RU 04/08 0004 14095F JI3CWI
C92RU 04/10 1441 14095F JJ1KZZ
C92RU 04/10 1453 14095F JRAMD
C92RU 04/10 1541 14095F JG7AMD
C92RU 04/10 1636 14095F JA1AGG
C92RU 04/11 1402 14095F JA7LGE
C92RU 04/12 1610 14025C JA6MWW
C92RU 04/12 1633 14025C JL3LSF
C92RU 04/13 1434 14095F JF2UPM
C92RU 04/13 1447 14074F JR7GBL
C92RU* 04/07 1602 14025C JG1ULT
C92RU* 04/13 1440 14095F JH7BMF
C95RU 04/13 1451 14095F JL1LGX
CP1FF 03/16 0839 14076F JA7QVI
CP1FF 03/21 0947 14076F JG7AMD
CP1FF 03/21 0959 14076F JR6IKD
CP6UA 04/15 0918 14074F JA7MSQ
CT1BSD 03/24 2036 14074F JR6IKD
CT1BSD 04/09 2026 14075F JA4NIJ
CT1EWD 04/08 0735 14074F JR7RHO
CT1ISH 03/18 2028 14076F JR6IKD
CT1IUA 03/20 1826 14075F JF1KMC
CT1IUA 03/29 1613 14074F JR6IKD
CT1IUA 04/03 1700 14074F JA7XBG
CT1IUA 04/06 1728 14080X JA7LGE
CT1JQ 03/17 1301 14075F JR7RHO
CU2AP 03/24 2054 14074F JR6IKD
CU3HN 04/08 2141 14076F JA7QVI
CU3HN 04/14 1951 14074F JR6IKD
CU6AD 03/30 0524 14074F JR7IWL
CU6AD 03/30 0536 14074F JAAOO
CU6AD 03/30 0615 14074F JA7KHQ
CU6AD 03/30 0701 14074F JA7MSQ
CU6AD 03/31 0624 14074F JA7XBG
CU6AD 04/01 0424 14074F JG1ULT
CU6AD 04/06 0639 14074F JA7LGE
CU6AD 04/10 2110 14075F JR7RHO
CU6AD 04/11 0606 14074F JK7LXU
CU6AD 04/12 0642 14074F JH7XRG
CU6AD* 04/07 0650 14074F JH7BMF
CU6NS 03/30 0655 14074F JA7MSQ
CU7AM 04/08 2129 14076F JA7QVI
D9EXPO 04/04 0217 14074F JR7RHO
DA21WARD 04/05 1712 14014C JK1TCV
DA21WARD 04/05 1721 14014C JR2KDN
DA21WARD* 04/07 2209 14015C JA3-6050
DB3FS 03/17 1345 14075F JR7RHO
DB8XG 03/17 1339 14076F JR7RHO
DC3PH 04/04 0733 14076F JR7RHO
DD3FH 04/10 1635 14074F JA1ALS
DF1JC 03/28 1332 14076F JR7RHO
DF4XX 03/17 2007 14076F JR6IKD
DF7JS 03/27 0902 14075F JR7RHO
DF7QR 04/05 0838 14076F JR7RHO
DG5OAV 04/07 1252 14074F JR7RHO
DG5YCG 04/10 1307 14075F JR7RHO
DG6AL 04/12 1328 14076F JR7RHO
DH2ID 03/27 2006 14076F JA4NIJ
DH3OAH 03/29 2146 14075F JG3SKK
DJ4FAN 03/17 1343 14075F JR7RHO
DJABM 04/08 0847 14075F JR7RHO
DK2AI 04/04 0708 14076F JR7RHO
DK7LH 04/05 0905 14074F JR7RHO
DL1EKY 03/17 2014 14076F JR6IKD
DL1FWN 04/04 0857 14075F JR7RHO
DL1MRL 04/08 1408 14076F JR7RHO
DL1TKL 04/08 1313 14076F JR7RHO
DL21EURO 03/18 1922 14012C JA3UCO
DL21EURO 04/05 1935 14037C JJ1KZZ
DL2ADI 04/04 0804 14076F JR7RHO
DL2KDF 04/06 0818 14075F JR7RHO
DL2VEL 03/28 1321 14075F JR7RHO
DL2VEL 03/30 2239 14076F JA4NIJ
DL3BCB 04/07 1245 14074F JR7RHO
DL4WA 04/10 1648 14013C JE1LFX
DL5ASK 03/25 1358 14076F JR7RHO
DL5MFS 03/23 2141 14074F JI3CWI
DL5NAV 03/17 2124 14074F JA1ALS
DL7HMX 04/07 1344 14076F JR7RHO
DL7VAR 03/30 1844 14076F JA4NIJ
DL7TRS 03/17 1815 14074F JF2UPM
DL7TRS 03/22 2024 14074F JA3MPT
DL8JJ 04/10 1303 14075F JR7RHO
DL9AKA 04/12 2349 14075F JR7CJS
DL9UP 04/10 1836 14076F JA4NIJ
DMA 03/21 1751 14010C JK2VOC
DQ1ӃJL 04/05 1741 14030C JK1TCV
DQ1ӃJL 04/13 1758 14009C JR2KDN
DR165TESLA 04/02 1932 14077F JJ1KZZ
DR165TESLA 04/05 2004 14074F JI3CWI
DT8A 04/04 0548 14074F JARUG
DT8A 04/14 0618 14076F JF1KMC
DT8A* 04/01 2032 14075F JRAMD
DU1/N6HPX 04/04 1305 14093R JK2VOC
DU1WBX 04/10 1711 14013C JE1LFX
DU6XA 03/27 0901 14236S JE1LFX
DY1T 03/27 1003 14200S JAAOO
E25ETT 03/27 1112 14149S JK2VOC
E2A 03/27 0918 14226S JA6MWW
E2A 03/27 1924 14198S JG1HQA
E74K 03/20 1348 14074F JA1ALS
E75NET 03/25 1339 14076F JR7RHO
E78AB 03/20 2059 14075F JA4NIJ
EA1AKS 04/08 1529 14074F JL1LGX
EA1DAV 04/10 1900 14045C JE1LFX
EA1DV 04/10 2038 14074F JR7RHO
EA1IQM 03/30 2034 14076F JA4NIJ
EA2BFM 04/10 1244 14076F JR7RHO
EA3AYQ 03/16 1953 14076F JF2VAX
EA3ENR 03/19 2045 14075F JA4NIJ
EA3HMM 04/06 0837 14074F JR7RHO
EA3IE 03/28 1348 14074F JR7RHO
EA4CY 04/04 0712 14076F JR7RHO
EA5AJX 04/06 0658 14074F JR7RHO
EA5IBI 04/09 1312 14074F JR7RHO
EA6NB 03/28 2247 14029C JI3CWI
EA8DEG 04/09 2029 14074F JH7XRG
EA8DEG/P 03/30 2009 14074F JR6IKD
EA8TL 03/16 1648 14074F JAAOO
EA8TL* 04/03 1735 14075F JRAMD
EA9ACD 03/27 1720 14074F JM3UGA
EB2AM 04/04 1736 14083R JK2VOC
EC2ATM 04/14 0622 14074F JH7XRG
EC4TR 03/17 1257 14075F JR7RHO
EH4WRD 04/12 0731 14074F JR7RHO
EI3CTB 04/14 2018 14080X JR6IKD
EI4KF 03/17 2026 14075F JR6IKD
EI4KF* 04/01 2138 14075F JRAMD
EI5JL 04/04 0756 14076F JR7RHO
EI8GS 04/08 2152 14074F JA7XBG
EI9JA 03/16 1955 14075F JJ1KZZ
EI9JA 03/16 1956 14076F JF1KMC
EK1KE* 03/23 2005 14074F JL1LGX
EP2LMA 04/07 1412 14074F JR7RHO
EP2LMA 04/08 0010 14074F JL3LSF
EP2LSH 03/18 2035 14074F JR6IKD
EP2LSH 03/19 2135 14074F JG7AMD
EP2LSH 03/19 2159 14074F JK7LXU
EP2LSH 03/24 2245 14090F JAAOO
EP2LSH 04/08 0034 14074F JL3LSF
EP2LSH* 03/19 2012 14074F JRAMD
EP2LSH* 03/19 2018 14074F JL1LGX
EP2LSH* 03/19 2300 14074F JA7KHQ
ER1OO 03/16 2000 14081X JJ1KZZ
ER1OO 04/09 2037 14074F JR6IKD
ER1VS 03/23 2132 14074F JI3CWI
ER1VS 04/09 2032 14074F JH7XRG
ES1KK 04/06 1208 14074F JH1TJH
ES2MC 03/21 1911 14034C JK2VOC
ES2ML 03/27 1823 14075F JM3UGA
ES4MF 03/27 1503 14074F JAAOO
ES5EP 04/10 1737 14013C JE1LFX
ES5QA 03/17 2021 14075F JR6IKD
ES5RY 03/20 1620 14076F JL1LGX
ES9C 03/28 1538 14255S JAAOO
EW1MY 03/28 2121 14074F JR7CJS
EW1MY 03/29 2142 14075F JG3SKK
EW1TZ 03/17 2109 14074F JA1ALS
EW1TZ 03/17 2138 14074F JA3MPT
EW1TZ 04/10 1723 14013C JE1LFX
EW2RA 03/28 1637 14081X JJ1KZZ
EW5A 03/27 1428 14270S JAAOO
EW5A 03/27 1459 14284S JK2VOC
EW5A 03/27 1522 14285S JE1LFX
EW6CB 04/10 1249 14074F JR7RHO
EX8ABA 03/28 1815 14074F JA7KHQ
EX8ABA 04/05 1107 14074F JA7MSQ
EX8ABC 03/27 1113 14074F JA7XBG
EXM 03/27 1420 14168S JAAOO
F1GTU 04/04 0601 14074F JR7RHO
F4EXC 03/27 1624 14074F JA1ALS
F4FLF 04/08 1256 14076F JR7RHO
F4HRR 03/28 2247 14076F JA4NIJ
F4IDT 04/05 0754 14075F JR7RHO
F4TXU 03/31 1558 14075F JR7RHO
F5AOP 03/28 1400 14076F JR7RHO
F5AYL 04/10 1314 14074F JR7RHO
F5BOY 04/12 0851 14076F JR7RHO
F5IDJ 04/10 1746 14043C JK2VOC
F5IN 04/10 1709 14013C JE1LFX
F5JQF 03/21 1625 14076F JR6IKD
F5NJF 04/08 1255 14076F JR7RHO
F5OAQ 04/08 1306 14076F JR7RHO
F5PDT 04/12 0747 14074F JR7RHO
F6HCP 04/04 0906 14075F JR7RHO
F8RZ 04/09 2046 14083X JF1KMC
FK4QX 03/27 1623 14193S JG1HQA
FK4QX 03/27 1718 14161S JE1LFX
FK8FB* 04/06 1625 14195S JA8JTR
FK8GX* 03/20 1333 14075F JRAMD
FK8IK 04/11 1632 14027C JE3JAF
FM4SA 04/05 0754 14077F JF1KMC
FM4SA 04/11 0835 14074F JA7XBG
FR/F1FJR 03/28 1402 14074F JA7MSQ
FR/F1FJR 03/28 1432 14075F JF1KMC
FR1GV 03/18 0413 14075F JR7RHO
FR1GV 03/21 1411 14074F JRAMD
FR1GV 03/22 1500 14074F JAAOO
G1VHD 04/05 0742 14075F JR7RHO
G1YOS 03/28 1936 14076F JR7RHO
G3RTE 03/16 1847 14075F JA4NIJ
G3RTE 03/16 1959 14076F JF2VAX
G3RTE 03/17 2159 14074F JA1ALS
G4DFQ 03/17 1305 14075F JR7RHO
G4HUE 03/27 0855 14074F JR7RHO
G4IIY 03/29 2134 14075F JG3SKK
G4RCG 04/10 1748 14010C JE1LFX
G4WJS 03/17 1258 14075F JR7RHO
G4WJS 03/17 2215 14076F JA4NIJ
G4XNR 04/09 1320 14074F JR7RHO
G4YTU 03/17 1341 14076F JR7RHO
G6ZXO 04/05 1908 14076F JA4NIJ
G6ZXO 04/08 0715 14076F JR7RHO
G7IJI 04/10 1324 14075F JR7RHO
G7RDX 04/10 2235 14076F JA4NIJ
G8OO 03/24 2033 14074F JR6IKD
GI1MIC 03/17 2244 14076F JA4NIJ
GI4NFH 04/08 2032 14076F JA4NIJ
GI4RKC 04/09 1703 14074F 7K1CPT
GI7AXB 04/02 2042 14074F JI3CWI
GI7AXB 04/14 1955 14074F JR6IKD
GIOTC 03/18 1841 14075F JAEVI
GJKYZ 03/27 1707 14075F JM3UGA
GJKYZ* 04/10 2152 14075F JRAMD
GM2TT 03/17 1927 14077F JJ1KZZ
GM2TT 03/27 2157 14074F JA7XBG
GM2V 04/10 1656 14013C JE1LFX
GM2V 04/10 1732 14043C JK2VOC
GM2V 04/10 2011 14055C JG7AMD
GM3YTS 03/24 0828 14075F JR7RHO
GM4FDM 04/08 1300 14076F JR7RHO
GM4LER 04/05 2110 14074F JI3CWI
GM4LER 04/08 2212 14076F JA4NIJ
GM8YUI 04/09 2038 14081X JF1KMC
GMOPS 04/03 1708 14074F JA7XBG
GMPLH 03/27 1835 14074F JF1KMC
GMPLH 03/27 1855 14075F JRAMD
GU4YOX 04/10 1805 14010C JE1LFX
GW4RER 04/14 2026 14074F JR6IKD
GBLS 04/09 2010 14074F JR6IKD
GDWV 03/18 2112 14074F JI3CWI
GMRR 04/06 0826 14075F JR7RHO
GTVM 04/08 2028 14074F JI3CWI
HA1AD 04/10 1417 14074F JA1ALS
HA1DCQ 03/24 0827 14074F JR7RHO
HA2MY 04/07 1224 14074F JR7RHO
HA3NU 04/10 1646 14013C JE1LFX
HA5JI 03/21 0004 14026C JK2VOC
HA5JI 03/27 1523 14297S JE1LFX
HA7JQ 03/28 1438 14075F JR7RHO
HA8AU 03/25 1232 14074F JR7RHO
HA8IB 04/09 1722 14076F JL1LGX
HB9CIC 04/10 1758 14010C JE1LFX
HB9EBV 04/10 1932 14082X JJ1KZZ
HB9GSE 04/04 2335 14076F JA4NIJ
HB9GVF 04/10 1213 14076F JR7RHO
HB9SLY 04/12 1354 14075F JR7RHO
HBAA 04/02 1724 14074F JA1AGG
HBHF 04/03 2120 14075F JM3UGA
HBHF 04/12 2203 14075F JA4NIJ
HC1MD/2 03/23 1519 14074F JA7XBG
HC1MD/2 03/28 1348 14074F JA7MSQ
HC1MD/2 04/04 1055 14075F JF2VAX
HC1MD/2 04/04 1331 14076F JJ1KZZ
HC1Y 03/31 1133 14074F JA7MSQ
HC2FJ 03/27 1203 14074F JA7XBG
HC2TIC 03/28 1358 14074F JA7MSQ
HC2TIC 03/28 1405 14076F JA4NIJ
HC2TIC 03/28 1414 14075F JRAMD
HC5F 03/23 1432 14074F JA7MSQ
HC5F 04/03 1146 14075F JM3UGA
HC6IM 04/05 1041 14074F JA7MSQ
HF5A 03/17 1305 14076F JR7RHO
HF5A 04/09 2043 14083X JF1KMC
HG5D 04/04 1256 14093R JK2VOC
HH2AA 04/04 0944 14092X JF2VAX
HI3CH 03/25 1426 14074F JA7MSQ
HI3P 04/14 1333 14074F JA7MSQ
HI8GSP 04/06 1105 14077F JF1KMC
HI8JSG 03/18 0732 14081X JA6MWW
HI8JSG 04/02 2200 14074F JA7KHQ
HI8JSG 04/15 0848 14080X JA7MSQ
HI8RD* 04/10 0931 14075F JRAMD
HK3P 04/15 1314 14074F JA7XBG
HK4D 04/11 1347 14076F JF2VAX
HK6F 04/06 1120 14075F JF1KMC
HKRMR 04/04 1315 14076F JA6MWW
HKRMR* 04/04 1326 14074F JRAMD
HL2CFY 03/21 1245 14001C JK2VOC
HL4CEL 04/04 1241 14084R JK2VOC
HLHQ 04/10 1641 14074F JA1ALS
HP8DPD 04/03 1221 14076F JM3UGA
HP8DPD 04/07 0950 14076F JA7QVI
HP8DPD 04/14 1156 14075F JF1KMC
HP8DPD* 04/03 1234 14074F JRAMD
HS1OLQ 04/05 0751 14074F JA3UCO
HS1XX 03/29 1033 14074F JA7MSQ
HS9JSQ 04/08 0849 14074F JA7MSQ
HSZJF 03/19 1734 14019C JF2UPM
HSZJF 03/19 1741 14019C JA3-35863
HSZJF 04/10 1828 14013C JE1LFX
HSZJF* 04/08 1740 14018C JA3-6050
HSZOA* 04/10 2116 14237S JG1HQA
HZ1WARD 04/13 2145 14074F JA7MSQ
HZ1WARD 04/13 2147 14074F JA7XBG
HZ1WARD 04/13 2236 14074F JA7KHQ
I1FLC 04/07 1332 14075F JR7RHO
I5ZGQ 04/06 0818 14076F JR7RHO
IK1DTO 04/04 1547 14074F JN3MXT
IK2DUW 04/07 1757 14080X JF2UPM
IK2MKM 04/04 0848 14074F JR7RHO
IK2NNI 04/14 2212 14075F JG3SKK
IK2ULS 04/09 2044 14083X JF1KMC
IK4GLX 04/05 0758 14075F JR7RHO
IK5IWU 04/08 1251 14076F JR7RHO
IQ1LA 04/10 1656 14013C JE1LFX
ISAWZ 03/20 1639 14081X JRAMD
ISAWZ 03/22 0752 14081X JR7RHO
ISAWZ 03/27 1509 14074F JAAOO
ISBKS* 03/23 1603 14074F JL1LGX
IT9PHU 04/09 2031 14074F JR6IKD
IU5GBZ 04/10 1252 14074F JR7RHO
IV3DBTARPI 04/14 2033 14074F JR6IKD
IV3RYP 04/04 0739 14076F JR7RHO
IV3SCP 03/28 1417 14075F JR7RHO
IV3SKB 03/20 2121 14055C JK2VOC
IV3TMT 03/27 0859 14074F JR7RHO
IZ2KTE 04/13 0624 14074F JH7XRG
IZ4NHH 03/28 2123 14074F JR7CJS
IZ4NHH 04/14 0615 14074F JH7XRG
IZ5MDD 03/22 0747 14082X JR7RHO
IZ5NSH 04/06 0749 14076F JR7RHO
IZ7LDG 04/07 0559 14075F JR7RHO
J35X 03/29 0750 14074F JA7MSQ
J42A 03/18 2038 14074F JR6IKD
J42A 03/22 1543 14074F 7K1CPT
J42A 03/30 1549 14074F JA7MSQ
J42A 03/30 2248 14076F JF1KMC
J68HZ* 03/20 0835 14074F JRAMD
J69BB 04/05 0912 14074F JAAOO
J69DS 04/07 0843 14074F JA7XBG
J69DS* 04/04 0649 14080X JRAMD
J79WTA 04/14 1038 14072F JA7QVI
J79WTA 04/14 1045 14074F JF1KMC
J79WTA* 04/14 1116 14074F JL1LGX
JD1BHA 03/21 0757 14076F JA6MWW
JD1BHA 03/21 0801 14076F JRAMD
JD1BNA* 04/08 1715 14011C JA3-6050
JT1CD 03/21 1336 14016C JK2VOC
JT1CD 04/10 1820 14019C JE1LFX
JU1DX 03/28 1528 14333S JAAOO
JW/LB5SH 03/28 0852 14076F JA4NIJ
JW/LB5SH 03/28 1126 14074F JA7MSQ
JW/LB5SH 03/28 1234 14076F JF1KMC
JW2T* 03/28 2154 14213S JA3-6050
JW7QIA 03/23 2000 14019C JF1KMC
JW7QIA 03/27 2224 14074F JA7KHQ
JW7QIA 03/27 2320 14074F JR7GBL
JW7QIA 03/28 1619 14074F JA7MSQ
JW7QIA 03/28 1634 14081X JJ1KZZ
JX2US 03/16 1755 14036C JR2KDN
JX2US 03/16 1802 14036C JR2SCJ
JX2US 03/16 1908 14036C JI3CWI
JX2US 03/18 2153 14036C JG3SKK
JX2US 03/25 0003 14086F JG3SKK
JX2US 03/25 0010 14086F JG1ULT
JX2US 03/25 2124 14086F JA7XBG
JX2US 03/25 2205 14086F JR7IWL
JX2US 03/25 2205 14086F JA7MSQ
JX2US 03/25 2216 14085F JAAOO
K1GUY 04/05 0648 14075F JA3UCO
K1S 04/13 0659 14080X JK1TCV
K2AK 03/26 0739 14074F JA6MWW
K2PAL 04/03 0019 14076F JR7RHO
K2RD 03/21 0709 14020C JA3UCO
K2SWL 04/01 0806 14076F JA4NIJ
K2TER 04/06 2332 14074F JR7RHO
K3ARB 04/05 0714 14076F JA6MWW
K4RNA 04/10 0239 14076F JR7RHO
K4ZO 04/01 0652 14076F JA4NIJ
K5F 03/21 0825 14074F JA3UCO
K5VYT 03/23 2245 14074F JR7RHO
K6FA 04/03 1345 14074F JA1ALS
K6IGY 04/01 0053 14076F JR7RHO
K7CTV 03/20 1140 14074F JA1ALS
K7KRY 03/23 2256 14075F JR7RHO
K7NK 03/28 0844 14074F JA3UCO
K7NM 03/18 0746 14080X JA6MWW
K7PWE 04/03 0747 14075F JA3UCO
K7REK 04/10 0717 14074F JI3CWI
K7YXZ 03/29 2202 14075F JR7RHO
K7ZQ 03/22 0706 14094R JK2VOC
K9ARZ 03/27 2120 14075F JR7RHO
K9DN 03/22 0710 14074F JF1KMC
K9DN 04/01 0705 14076F JA4NIJ
K9JFO 03/29 2102 14076F JR7RHO
K9QVB 03/25 2329 14075F JR7RHO
K9RE 03/22 2148 14076F JR7RHO
K9US 04/04 0934 14076F JA4NIJ
K9US 04/15 0004 14075F JR7RHO
KA3HFS 03/20 1136 14074F JA1ALS
KA6BIM 03/27 0915 14202S JA6MWW
KA6RCZ 03/17 2204 14074F JR7RHO
KA7EII 03/21 0856 14075F JA3UCO
KA9FOX 03/18 0745 14080X JA6MWW
KBNWT 04/10 2329 14075F JR7RHO
KBUOA 03/23 0010 14076F JR7RHO
KD2HHT 03/29 2143 14076F JR7RHO
KD4WFW 04/10 0255 14075F JR7RHO
KD6BOS 03/27 2142 14075F JR7RHO
KD7BAX 03/29 0037 14074F JR7RHO
KE1VT 03/30 0653 14076F JA4NIJ
KE5JK 03/23 0005 14076F JR7RHO
KE6AYK 03/29 2209 14074F JR7RHO
KE7XL 03/21 0008 14074F JR7RHO
KE9ET 04/10 0826 14075F JA3UCO
KEDC 03/22 0717 14074F JF1KMC
KF6ILA 03/27 2130 14075F JR7RHO
KF7DRV 03/29 2148 14076F JR7RHO
KF7R 03/29 2211 14074F JR7RHO
KF7YQC 03/28 2347 14075F JR7RHO
KFCSL 03/21 0739 14074F JA6MWW
KFCSL 04/10 2357 14076F JR7RHO
KG4IXS 04/10 1221 14076F JR7RHO
KG7AV 03/25 2346 14076F JR7RHO
KG7MYX 03/23 2236 14076F JR7RHO
KG7ODB 04/10 2137 14074F JR7RHO
KG7ZPF 03/29 2213 14074F JR7RHO
KH6TU 04/11 0537 14024C JE1LFX
KH/KCW 03/28 1609 14225S JK2VOC
KHW 04/10 1835 14027C JE1LFX
KI6TL 03/23 0019 14076F JR7RHO
KI7G 03/21 0805 14074F JA3UCO
KJ6IJM 03/22 2205 14074F JR7RHO
KJ6OWI 03/20 1106 14074F JA1ALS
KJ7LAN 04/10 2142 14075F JR7RHO
KJ7SEF 03/20 1129 14074F JA1ALS
KJ7SVM 04/10 2205 14074F JR7RHO
KJI 03/21 1024 14074F JN3MXT
KK6ILV 03/20 0844 14074F JA3UCO
KL2JE 03/22 0712 14074F JA3UCO
KL2JE 04/02 2211 14074F JR7RHO
KL5BO 03/23 0029 14076F JR7RHO
KL7KK 03/29 0601 14243S JE1LFX
KL7RA 03/28 1024 14248S JA6MWW
KL7RA 03/28 1150 14212S JK2VOC
KL7SB 04/10 1708 14013C JE1LFX
KM5AT 04/10 0236 14074F JR7RHO
KM6CWV 03/27 2112 14076F JR7RHO
KM6GWO 03/23 0044 14075F JR7RHO
KM6LBW 03/27 1156 14074F JA1ALS
KM6WBI 03/17 2116 14074F JR7RHO
KM6ZJK 03/23 0050 14074F JR7RHO
KN6KKW 04/02 2312 14075F JR7RHO
KN6KLS 03/23 2151 14075F JR7RHO
KN6MCW 03/21 0011 14075F JR7RHO
KN6NAF 03/21 0015 14074F JR7RHO
KN6NCN 03/22 2339 14075F JR7RHO
KN7O 04/02 2159 14076F JR7RHO
KP2B 03/18 0624 14074F JH7XRG
KP2B* 04/07 0648 14074F JH7BMF
KP2M 03/28 0831 14317S JG1HQA
KP2M 03/30 0749 14028C JA6MWW
KP2N 04/14 1118 14074F JA7QVI
KP3G 04/07 0724 14075F JA6MWW
KP3G 04/10 0950 14076F JA4NIJ
KP4EJ 04/06 0952 14074F JA7XBG
KQ6A 04/03 1510 14074F JA1ALS
KROT 04/05 0857 14081X JA3UCO
KS4OT 03/28 0749 14075F JA3UCO
KT4RH 03/29 0045 14074F JR7RHO
KW7EET 03/21 0810 14075F JA3UCO
KW7Y 03/27 0902 14239S JK2VOC
KW7Y 03/27 0919 14239S JA6MWW
KZ7R 03/23 2209 14075F JR7RHO
KCAH 04/01 0040 14075F JR7RHO
KFX 04/11 0538 14018C JE1LFX
KYB 03/21 0837 14076F JA3UCO
L21RCA 03/18 0747 14080X JA6MWW
LA1U 04/10 1748 14010C JE1LFX
LA2DDA 03/17 1908 14076F JA4NIJ
LA2GCA 03/17 2132 14074F JA1ALS
LA2IZ 04/02 2059 14074F JI3CWI
LA2IZ 04/03 2102 14076F JA6MWW
LA2IZ 04/12 2224 14075F JA4NIJ
LA3BO 04/09 1714 14076F JL1LGX
LA3YNA 04/09 1254 14074F JR7RHO
LA4BHA 04/02 1235 14075F JR7RHO
LA4IL 03/28 1318 14074F JR7RHO
LA5UKA 03/17 2224 14076F JA4NIJ
LA6BBA 03/17 2015 14076F JA4NIJ
LA6CF 03/17 1154 14080X JH1TJH
LA6CF 03/21 1637 14074F JR6IKD
LA6RJA 03/28 2128 14074F JR7CJS
LA6VQ 04/05 1816 14074F JF2UPM
LA7DMA 03/17 2106 14074F JA1ALS
LA7GM 04/14 2345 14076F JA4NIJ
LA7WNA 03/21 1740 14076F JL1LGX
LA8ENA 03/25 2031 14076F JL1LGX
LA8ENA 03/27 2259 14074F JR7GBL
LA8WNA 04/10 2206 14076F JA4NIJ
LA9OFA 04/09 1952 14075F JA4NIJ
LA9VFA 04/03 1905 14076F JA4NIJ
LB2TG 03/17 2241 14074F JA3MPT
LB7LI 03/28 1357 14076F JR7RHO
LB7Q 04/12 1100 14074F JH1TJH
LB8EI 03/26 2206 14076F JA4NIJ
LB8OH 03/28 1335 14076F JR7RHO
LC1X 03/28 1656 14126S JE1LFX
LU1MPT 03/27 0643 14075F JAEVI
LU6DRN 03/17 2112 14075F JR7RHO
LU8ADX 04/07 0534 14076F JR7RHO
LU8EMI 03/21 1635 14074F JR6IKD
LU8GMM 03/20 1035 14076F JR6IKD
LX1GQ 03/17 1810 14074F JA1AGG
LX1MAX 03/17 1405 14075F JR7RHO
LX1TI 03/28 1626 14074F JA7MSQ
LX2AS 04/12 0737 14075F JR7RHO
LX2GT 04/10 2034 14074F JA7MSQ
LX2SM 04/10 2042 14074F JA7MSQ
LX5WARD 04/05 1727 14050C JR2KDN
LY11LY 03/22 2032 14027C JR6IKD
LY1R 03/20 1511 14086R JE2PHJ
LY1R 03/21 1717 14092R JK2VOC
LY31A 03/18 1912 14019C JA3UCO
LY31A 04/09 1326 14074F JR7RHO
LY31A* 04/03 2200 14027C JA3-6050
LY3DE 04/04 0603 14076F JR7RHO
LY4G 03/20 2141 14067C JK2VOC
LY4G 04/10 1701 14013C JE1LFX
LY5GT 04/07 2159 14080X JAAOO
LY7Z 03/27 1525 14317S JE1LFX
LZ1612EN 04/02 1230 14076F JR7RHO
LZ1612EN 04/04 0159 14074F JI3CWI
LZ1BJ 03/25 1346 14076F JR7RHO
LZ2PP 03/22 2034 14015C JR6IKD
LZ3CB 03/16 1147 14074F JA3MPT
LZ5R 03/21 0000 14029C JK2VOC
LZ5R 04/10 1713 14013C JE1LFX
LZ9W 03/27 1515 14251S JE1LFX
M1CZZ 03/16 1922 14076F JJ1KZZ
M1DRK 03/30 2004 14074F JR6IKD
M2A 04/10 2012 14055C JG7AMD
M5EVT 04/08 1311 14076F JR7RHO
M6JAY 04/05 2244 14076F JA4NIJ
MDCCE 03/16 1931 14076F JJ1KZZ
MDCCE 03/16 1945 14076F JF2VAX
MDCCE 03/25 1757 14074F JA7XBG
MDCCE 04/03 1900 14010C JA6MWW
MDCCE 04/03 1906 14076F JA4NIJ
MDCCE 04/05 1600 14074F JAAOO
MDCCE 04/07 1737 14082X JF1KMC
MDCCE 04/09 1607 14074F JA7KHQ
MDCCE 04/10 1717 14080X JRAMD
MDCCE 04/10 1720 14080X JJ1KZZ
MM1DMU 04/02 1313 14077F JR7RHO
MM1DMU 04/02 2216 14074F JA7KHQ
MM5DWW 03/16 1832 14075F JA4NIJ
MM5DWW 03/16 1959 14076F JF1KMC
MM5DWW 03/16 2013 14076F JF2VAX
MM5DWW 03/16 2114 14074F JF2UPM
MM5DWW 03/16 2132 14075F JG3SKK
MM5DWW 03/28 1716 14075F JRAMD
MM5DWW 04/02 1227 14074F JH1TJH
MM5DWW 04/02 1916 14077F JJ1KZZ
MM5DWW 04/02 2101 14074F JI3CWI
MM5DWW 04/03 1653 14074F JA7XBG
MM5DWW 04/03 1731 14074F JAAOO
MM5DWW 04/06 1844 14074F 7K1CPT
MMAUP 03/17 2036 14076F JR6IKD
MMAUP 03/27 2037 14075F JM3UGA
MMDXH 04/08 0854 14075F JR7RHO
MMHVU 04/12 0029 14074F JI3CWI
MMJTV 04/02 1756 14074F JA7XBG
MMTDS 04/15 2042 14074F JA7XBG
MWIHW 04/14 2009 14074F JR6IKD
MCUF 04/05 1849 14076F JA4NIJ
MCUF 04/05 2013 14076F JA4NIJ
MCUF 04/06 0831 14075F JR7RHO
MDHO 04/04 2250 14076F JF1KMC
MDHO 04/05 1855 14076F JA4NIJ
MDHO 04/05 1947 14074F JI3CWI
MEAS 03/17 1333 14075F JR7RHO
MHWO 03/24 2038 14074F JR6IKD
MRTP 04/07 1740 14082X JF1KMC
MRTP 04/07 1758 14080X JF2UPM
MSZL 04/09 2008 14075F JA4NIJ
N1MIW 03/29 0635 14076F JA4NIJ
N4BAF 03/23 0132 14075F JR7RHO
N4UPX 03/23 0143 14075F JR7RHO
N5BDS 04/06 0229 14076F JR7RHO
N5CF 04/04 0257 14075F JR7RHO
N5JJH 04/05 0725 14076F JA3UCO
N5QXP 03/21 0835 14074F JA3UCO
N6G 03/20 0917 14044C JK1TCV
N6XEW 04/03 0058 14074F JR7RHO
N6ZT 03/22 0750 14074F JA3UCO
N7AZG 04/04 0249 14076F JR7RHO
N7CCD 04/10 2203 14074F JR7RHO
N7DBS 04/03 0000 14075F JR7RHO
N7KON 03/23 2154 14074F JR7RHO
N7PH 03/29 2142 14076F JR7RHO
N7TNP 03/21 0800 14076F JA3UCO
N7TPT 03/29 0050 14074F JR7RHO
N7WRH 03/22 0841 14075F JA3UCO
N7XNX 03/23 2133 14075F JR7RHO
N9ETH 04/10 0856 14074F JA3UCO
N9PGG 04/06 0229 14076F JR7RHO
NC7L 04/05 0737 14076F JA6MWW
NC7U 03/17 2156 14074F JR7RHO
ND7K* 03/27 1053 14214S JA8JTR
NK7I 04/03 0745 14075F JA3UCO
NL7RR/KH9 04/13 1657 14280S JR2KDN
NL7XT 03/23 2204 14076F JR7RHO
NO7T 03/21 0802 14076F JA6MWW
NP2KW 04/02 0732 14074F JA1AGG
NP4Z 04/15 1003 14074F JA7MSQ
NV8B 03/28 0759 14075F JA3UCO
NW1B 04/05 0638 14075F JA3UCO
NWT 04/10 0613 14077F JF1KMC
NX7E 04/02 2209 14074F JR7RHO
NY6N* 03/27 1036 14188S JA8JTR
NIF 03/29 2153 14076F JR7RHO
NODK 03/28 0819 14076F JA3UCO
NRQJ 03/29 2206 14074F JR7RHO
NYA 03/17 2153 14076F JR7RHO
OA4EA 03/31 1132 14074F JA7MSQ
OA6AMN 03/18 1131 14074F JAAOO
OC2ӃU 04/02 1144 14074F JF1KMC
OC2ӃU 04/05 1045 14074F JA7MSQ
OD5PY 04/14 1424 14074F JA7MSQ
OD5ZZ 03/23 2022 14080X JR6IKD
OE/HB9RB 04/10 1837 14047C JE1LFX
OE1GXK 04/12 1334 14075F JR7RHO
OE1ӃDMT 04/12 2036 14074F JR6IKD
OE2LCM 03/20 2119 14063C JK2VOC
OE3PBS 03/28 1326 14075F JR7RHO
OE4ENU 04/04 0726 14076F JR7RHO
OE5FDM 04/08 0826 14074F JR7RHO
OE6KDG 03/28 1705 14082X JF1KMC
OE8RPK 04/12 1339 14075F JR7RHO
OG73X 04/10 0901 14034C JH1TJH
OH1MA 04/10 1655 14013C JE1LFX
OH1NX 04/10 2154 14076F JA4NIJ
OH1NX 04/14 0749 14075F JR7RHO
OH1ӃSRAL 03/17 1707 14074F JK1TCV
OH1ӃSRAL 03/17 2227 14076F JA4NIJ
OH1ӃSRAL 03/19 1717 14030C JF2UPM
OH1ӃSRAL 03/19 1726 14030C JA7MSQ
OH1ӃSRAL 03/27 1703 14156S JE1LFX
OH1ӃSRAL 03/28 1644 14122S JF2VAX
OH1ӃSRAL 04/10 2040 14074F JA7MSQ
OH2CDB 03/27 1954 14076F JA4NIJ
OH2FQV 03/17 2013 14076F JA4NIJ
OH2HAN 04/04 1535 14098R JK2VOC
OH2NJN 04/14 2326 14076F JA4NIJ
OH2OX 03/17 2120 14074F JA1ALS
OH2OX 04/13 1819 14075F JA4NIJ
OH3EYR 04/14 2319 14076F JA4NIJ
OH3LUK 04/05 0841 14076F JR7RHO
OH3QL 04/08 1304 14076F JR7RHO
OH5Z 03/21 1741 14040C JK2VOC
OH7GGX 04/04 0609 14074F JR7RHO
OH7GIQ 03/22 2325 14074F JA4NIJ
OH7GIQ 04/14 0725 14074F JR7RHO
OH8MSG 04/02 2238 14075F JA4NIJ
OHT 03/21 1740 14041C JK2VOC
OHZ 03/20 1727 14065F JR7IWL
OHZ 03/27 0707 14074F JA7KHQ
OHZ 03/27 1531 14155S JG7AMD
OHZ 03/28 1629 14279S JF2VAX
OHZ 04/03 1638 14065F JE2RBK
OHZ 04/03 1641 14065F JA7XBG
OHZ 04/03 1652 14028C JJ1KZZ
OHZ 04/03 1710 14028C JA6MWW
OHZ 04/03 1723 14028C JA7MSQ
OHZ 04/03 1725 14027C JA7XBG
OHZ 04/10 1905 14006C JE1LFX
OHZ 04/10 2119 14005C JG7AMD
OK1AR 04/08 1221 14075F JR7RHO
OK1GEN 04/05 0816 14076F JR7RHO
OK1MAW 04/10 1727 14013C JE1LFX
OK1MON 03/17 1905 14076F JA4NIJ
OK1UPB 03/17 1330 14075F JR7RHO
OK2DIK 04/09 2049 14083X JF1KMC
OK2YP 04/14 1602 14080X JAAOO
OK4FX 03/30 2107 14075F JG3SKK
OL3Z 03/20 2112 14025C JK2VOC
OL7DG 04/05 1852 14015C JR2KDN
OL7KRT 04/09 2049 14074F JR6IKD
OM3BY 04/10 1747 14010C JE1LFX
OM3TSZ 04/06 0726 14076F JR7RHO
OM5ZW 03/21 0020 14014C JK2VOC
OM77PA 03/27 1702 14152S JE1LFX
OM8GT 03/19 2206 14074F JA1ALS
OM8JP 04/12 1315 14075F JR7RHO
OMST 04/12 1406 14075F JR7RHO
ON3ANW 03/17 1359 14074F JR7RHO
ON5VN 03/28 1704 14083X JF1KMC
ON6NL 04/09 1720 14076F JL1LGX
ON8BB 03/27 1506 14074F JAAOO
OP4U 04/08 0723 14075F JR7RHO
OP5T 04/05 0913 14074F JR7RHO
OQ4U 04/08 1524 14074F JL1LGX
OQ5M 04/10 1828 14058C JE1LFX
OQ5M 04/10 1836 14043C JK2VOC
OX3LX 04/11 0654 14014C JE1LFX
OX3LX 04/11 2212 14074F JA7KHQ
OX3LX 04/11 2239 14074F JI3CWI
OX3LX 04/11 2251 14074F JG1ULT
OX3LX 04/14 2256 14077F JF1KMC
OX3LX 04/14 2258 14076F JA4NIJ
OX3LX* 04/11 0707 14074F JRAMD
OY1DZ 03/27 2113 14074F JI3CWI
OY1DZ 04/05 0731 14074F JR7RHO
OY9JD 04/09 1927 14074F JH7XRG
OY9JD 04/09 2022 14074F JR6IKD
OY9JD 04/09 2031 14075F JF1KMC
OY9JD* 04/09 2050 14074F JH7BMF
OY9JD* 04/09 2053 14074F JA7KHQ
OZ123D 03/29 1531 14074F JR6IKD
OZ123D 04/05 0845 14075F JR7RHO
OZ123D 04/05 2231 14076F JA4NIJ
OZ1ANE 04/05 2242 14076F JA4NIJ
OZ1BLP 04/07 1313 14075F JR7RHO
OZ1DWK 04/05 0858 14076F JR7RHO
OZ1PDE 04/12 2221 14075F JA4NIJ
OZ1PGB 04/05 2328 14076F JA4NIJ
OZ2BBH 04/09 1310 14075F JR7RHO
OZ3ACB 04/09 2040 14081X JF1KMC
OZ3LFG 04/05 2221 14076F JA4NIJ
OZ4LH 04/06 2027 14076F JA4NIJ
OZ5ADW 04/05 2225 14076F JA4NIJ
OZ5ADX 04/12 1329 14076F JR7RHO
OZ5MAX 04/08 1325 14075F JR7RHO
OZ75MAY 04/01 1812 14075F JA4NIJ
OZ75MAY 04/01 1954 14080X JR6IKD
OZ75MAY 04/04 1623 14002C JL1UTS
OZ75MAY 04/09 1300 14075F JR7RHO
OZ75MAY 04/09 2042 14074F JR6IKD
OZ7AKT 04/04 2326 14076F JA4NIJ
OZ9JU 04/05 0833 14074F JR7RHO
OZB 04/10 1726 14013C JE1LFX
OZB 04/10 1736 14043C JK2VOC
OZST 04/10 1242 14074F JR7RHO
P29KW 04/06 1632 14074F JA7MSQ
P3X 03/28 1530 14307S JAAOO
PA3EAP 03/23 2016 14080X JR6IKD
PA3EPP 03/19 1711 14081X JR6IKD
PA3EPP 03/29 1623 14074F JR6IKD
PA3GRM 04/10 1647 14013C JE1LFX
PA3MRO 04/05 2257 14076F JA4NIJ
PA4CC 04/08 1231 14076F JR7RHO
PA5COR 04/09 1346 14076F JR7RHO
PA5DX 04/06 2022 14076F JA4NIJ
PA5HR 04/09 1257 14075F JR7RHO
PA7FB 04/10 1401 14075F JR7RHO
PA96WARD 04/05 0852 14074F JR7RHO
PAFEV 04/09 1351 14075F JR7RHO
PALDE 04/04 2332 14076F JA4NIJ
PB7Z 04/05 1859 14076F JA4NIJ
PC21MC 04/10 1354 14074F JR7RHO
PD1AIQ 04/04 0715 14076F JR7RHO
PD1BU 03/30 2027 14080X JR6IKD
PD1EDS 04/04 0738 14076F JR7RHO
PD1HPB 04/09 2013 14074F JR6IKD
PD2WL 03/17 2022 14075F JR6IKD
PD4JBA 03/17 1336 14074F JR7RHO
PD4JS 03/17 2006 14076F JA4NIJ
PD4WIM 03/17 1357 14074F JR7RHO
PD5CVK 04/05 2259 14076F JA4NIJ
PD5WA 03/17 1317 14074F JR7RHO
PD8DX 04/06 1929 14076F JA4NIJ
PD8L 03/27 2027 14076F JA4NIJ
PD9YL 03/24 2039 14074F JR6IKD
PDIFI 04/13 2030 14076F JA4NIJ
PDMBU 03/17 1315 14075F JR7RHO
PDMBU 03/30 1839 14076F JA4NIJ
PDMBU 04/01 2000 14080X JR6IKD
PDMBU 04/05 2032 14076F JA4NIJ
PDPVY 03/17 2223 14076F JA4NIJ
PDRHX 04/14 2001 14074F JR6IKD
PE1CPJ 03/17 1353 14075F JR7RHO
PE1MTT 04/09 2032 14075F JA4NIJ
PE1NPS 04/07 1249 14076F JR7RHO
PE1NPS 04/09 2031 14075F JA4NIJ
PE1NPS 04/12 2039 14074F JR6IKD
PE5CFG 04/10 1300 14074F JR7RHO
PH7A 04/05 0737 14075F JR7RHO
PJ2CF 03/23 0919 14074F JA7MSQ
PJ2CF 04/02 0642 14074F JA7QVI
PJ2MAN* 04/06 1012 14074F JA7KHQ
PJ2ND 04/04 0603 14027C JAAOO
PJ2SM* 03/19 0836 14074F JA7KHQ
PJ4EVA* 04/15 1129 14074F JA7KHQ
PT2OP 03/20 1028 14076F JR6IKD
PT2OP 03/20 1134 14074F JA1ALS
PT2OP 03/30 0648 14076F JA4NIJ
PT7DX 04/04 0748 14076F JA4NIJ
PT7RF 03/25 2141 14074F JR7RHO
PY1VOY 04/11 0652 14014C JE1LFX
PY2GTA 04/02 2215 14076F JR7RHO
PY2PRB 04/09 0726 14077F JA6MWW
PY4PDO 04/06 2352 14074F JR7RHO
PY5DD 03/18 1134 14074F JAAOO
PZ5RA 03/18 0740 14082X JA6MWW
PZ5RA 03/18 0839 14080X JR7IWL
PZ5RA 03/18 0841 14080X JA7KHQ
PZ5RA* 04/03 0934 14074F JRAMD
R1994YU 04/12 2023 14074F JR6IKD
R1994YU 04/14 2015 14080X JR6IKD
R1QAL 04/14 2218 14075F JG3SKK
R1YY 03/17 2203 14074F JA1ALS
R1YY 04/08 1249 14076F JR7RHO
R15IA 03/23 1658 14018C JK1TCV
R15IA 03/23 2039 14015C JR6IKD
R2AUQ 04/07 0544 14076F JR7RHO
R214NC 04/12 2026 14074F JR6IKD
R214SE 03/29 1528 14074F JR6IKD
R214SU 03/17 1342 14074F JR2KDN
R3KCT 03/20 1458 14074F JA1ALS
R4GR 03/30 2131 14075F JG3SKK
R4PU 03/17 2113 14074F JA1ALS
R6BC 03/17 2219 14074F JA1ALS
R6DJR 03/17 2122 14074F JA1ALS
R6CTC 04/13 0449 14074F JR7RHO
R6YAG 04/14 2016 14080X JR6IKD
R75RAA 04/03 1649 14022C JJ1KZZ
R75RAA 04/05 2008 14007C JF2VAX
R75RAA 04/14 1956 14074F JR6IKD
R75RAA* 04/08 1639 14026C JA3-6050
R7CD 03/20 2117 14045C JK2VOC
R7KEA 03/17 2206 14074F JA1ALS
R9AE 03/20 2115 14001C JK2VOC
R9HCW 04/07 1348 14076F JR7RHO
R9RA 04/09 1333 14076F JR7RHO
RA1AFR 04/04 0741 14076F JR7RHO
RA1AIR 04/08 1309 14076F JR7RHO
RA3DEJ 04/08 0600 14075F JR7RHO
RA3FV 03/22 0749 14081X JR7RHO
RA5J 03/27 1510 14215S JE1LFX
RA9SCB 04/11 1213 14076F JR7RHO
RA9Y* 03/21 1730 14047C JE3JAF
RATAM 04/10 1403 14075F JR7RHO
RC1C 04/04 0851 14075F JR7RHO
RCCC 03/18 0641 14074F JH7XRG
RD4CAZ 04/07 0600 14076F JR7RHO
RIQ 03/22 1330 14020C JR2KDN
RIQ 03/22 1645 14074F JR2KDN
RIQ 03/22 1751 14020C JF1KMC
RIQ 03/22 1754 14020C JK1TCV
RIQ 03/23 0837 14020C 7K1CPT
RIQ 03/23 0840 14020C JA7XBG
RIQ 03/23 0851 14020C JA7MSQ
RIQ 03/23 0859 14020C JF2UPM
RIQ 03/23 1005 14260S JA7XBG
RIQ 03/23 1005 14260S JA7MSQ
RIQ 03/23 1017 14260S JF2UPM
RIQ 03/24 0742 14076F JF1KMC
RIQ 03/24 0921 14020C JI1FXS
RIQ 03/24 0925 14020C JAAOO
RIQ 03/24 1412 14085F JAAOO
RIQ 03/24 1616 14085F 7K1CPT
RIQ 03/24 2124 14085F JL3LSF
RIQ 03/25 1630 14020C JA3UCO
RIQ 03/25 1825 14020C JH7XRG
RIQ 03/25 1921 14028C JJ1KZZ
RIQ 03/26 1718 14040C JE1LFX
RIQ* 03/24 0854 14020C JA3-6050
RKAZC 04/14 0555 14076F JR7RHO
RKUT 03/21 0815 14015C JJ1VAG
RL6YG 04/12 1337 14074F JR7RHO
RM4K 04/04 1243 14086R JK2VOC
RMF 03/21 1708 14017C JE3JAF
RN5AA 04/09 2048 14083X JF1KMC
RN9CA 03/20 1414 14074F JA1ALS
RQ6YG 04/12 0844 14076F JR7RHO
RQ6YG 04/12 1355 14020C JR2KDN
RT4W 04/10 1647 14013C JE1LFX
RUA 03/21 0818 14020C JJ1VAG
RV3GZ 03/25 1240 14076F JR7RHO
RV4CA 03/30 2109 14075F JG3SKK
RV9CAI 04/10 1430 14070F JA1ALS
RV9UIN 04/09 0849 14076F JF1KMC
RX3ACO 04/07 0547 14076F JR7RHO
RZ4M 03/24 0803 14075F JR7RHO
RZ6D 03/25 1325 14082X JR7RHO
RZ6YG 04/12 1250 14017C JI1CPN
RZ6YG 04/14 0755 14075F JR7RHO
RAD/P 03/24 0724 14075F JR7RHO
RAGY 03/27 0925 14165S JE1LFX
RCW 03/21 1704 14017C JE3JAF
RCW 04/10 0203 14075F JR7RHO
RJAN 03/23 0035 14076F JR7RHO
RJD 03/21 1809 14084R JK2VOC
RQAO 04/10 2359 14074F JR7RHO
RWA 04/04 0907 14075F JR7RHO
S21TV 04/07 1347 14074F JF2UPM
S21TV 04/07 1603 14074F JA7MSQ
S21TV 04/07 1625 14076F JARUG
S51JQ 04/04 1547 14098R JK2VOC
S51TA 03/27 2018 14076F JA4NIJ
S51UN 04/14 2216 14075F JG3SKK
S53MM 04/10 1750 14010C JE1LFX
S56M 03/27 1521 14280S JE1LFX
S57YB 03/21 1445 14076F JR6IKD
S58N 04/07 1801 14080X JF2UPM
S59F 03/24 0817 14074F JR7RHO
S5K 03/27 1431 14312S JAAOO
S5K 03/28 0043 14251S JK2VOC
S79VU 03/18 0524 14074F JA7QVI
S79VU 03/18 0612 14075F JARUG
S79VU 03/22 0708 14074F JA1AGG
SA5K 04/05 1950 14074F JI3CWI
SA5K 04/14 0802 14076F JR7RHO
SA6PIS 03/28 1345 14076F JR7RHO
SA7AKE 03/17 1157 14080X JH1TJH
SA7LAB 04/02 1328 14074F JR7RHO
SB6A 03/21 1631 14074F JR6IKD
SB6A 04/05 2223 14076F JA4NIJ
SD4ӃSU 04/02 1850 14017C JR2KDN
SE2T 04/10 1730 14013C JE1LFX
SK75AT 04/05 1937 14012C JJ1KZZ
SM2U 03/21 1902 14022C JK2VOC
SM3VOX 03/28 2248 14076F JA4NIJ
SM4DDS 04/02 2230 14075F JA4NIJ
SM5EDX 03/29 2004 14024C JA3-35863
SM5EVK 04/08 2145 14076F JA4NIJ
SM5FWW 03/31 2134 14076F JA4NIJ
SM5MRW 04/08 1251 14076F JR7RHO
SM5PNP 04/02 1309 14075F JR7RHO
SM6FOV 04/05 2239 14076F JA4NIJ
SM6TIJ 04/05 2048 14076F JA4NIJ
SM6WZI 03/19 2043 14075F JA4NIJ
SM7NDX 04/10 2212 14076F JA4NIJ
SM7SJR 04/07 0542 14076F JR7RHO
SMASB 03/16 2008 14076F JF2VAX
SMASB 04/05 2038 14076F JA4NIJ
SMEUI 04/10 1650 14076F JA1ALS
SMLQB 04/05 2204 14076F JA4NIJ
SN6A 04/10 1720 14013C JE1LFX
SN7KAB 04/06 1541 14074F JR6IKD
SO4M 03/21 1732 14048C JK2VOC
SP1C 03/27 1634 14074F JA1ALS
SP1TJ 03/17 2104 14074F JA1ALS
SP1TJ 03/28 2124 14074F JR7CJS
SP2JFF 04/08 1528 14074F JL1LGX
SP2L 04/09 1305 14076F JR7RHO
SP2MWZ 03/28 2126 14074F JR7CJS
SP2PA 04/09 2234 14080X JAAOO
SP3GHC 03/17 2235 14074F JA1ALS
SP3GHC 04/09 2044 14083X JF1KMC
SP4DM 04/02 1239 14080X JH1TJH
SP4INT 04/04 1438 14013C JK2VOC
SP5AIK 03/17 2211 14074F JA1ALS
SP5ATA 03/17 1214 14080X JH1TJH
SP5FCZ 03/19 2212 14074F JA1ALS
SP6GCU 04/05 2258 14074F JA1ALS
SP7JWK 03/17 2116 14074F JA1ALS
SP7SMF 03/16 1636 14080X JF2UPM
SP7WT 03/19 2233 14074F JA1ALS
SP9AB 04/08 1308 14076F JR7RHO
SP9MGJ 04/09 2042 14083X JF1KMC
SP9UPH 03/16 2210 14074F JA3MPT
SQ2A 03/28 1524 14294S JAAOO
SQ4JEN 04/05 0742 14075F JR7RHO
SQ4KDE 03/28 1339 14075F JR7RHO
SQ5DJ 03/30 2120 14075F JG3SKK
SQ6COQ 03/17 2205 14074F JA1ALS
SQ6COQ 04/05 2308 14075F JG3SKK
SQ6MTB 03/17 1320 14074F JR7RHO
SQ9FVE 03/17 2008 14076F JR6IKD
SQ9JYK 03/24 0717 14075F JR7RHO
SQMORSE 04/07 1824 14015C JR2KDN
SQMORSE* 04/07 1910 14015C JA3-6050
SV1EAG 03/25 1327 14082X JR7RHO
SV1EGE 03/31 1605 14074F JR7RHO
SV2BWY 03/22 0855 14081X JR7RHO
SV2JAO 04/13 1334 14074F JA7MSQ
SV9FBG 03/27 2142 14266S JG1HQA
SX1A 03/24 2040 14074F JR6IKD
SX1A 03/24 2125 14025C JG3SKK
SX2ӃHXX 03/20 0818 14076F JR7RHO
SX2ӃME 03/22 2020 14016C JR6IKD
SX2ӃME* 04/07 2250 14020C JA3-6050
SX2ӃRMA 04/04 0202 14080X JI3CWI
SX3A 03/25 1329 14081X JR7RHO
SX5A 03/20 2013 14075F JM3UGA
SX9A 03/25 2320 14074F JA7XBG
SZ21GK 03/23 2020 14080X JR6IKD
SZ21TK 03/25 1331 14082X JR7RHO
T5/IT9HRK 04/13 2214 14074F JA7MSQ
T6AA 04/03 1137 14074F JR7GBL
T6AA 04/04 1142 14074F JA7KHQ
T6AA* 04/03 1131 14076F JRAMD
TA1CR 04/07 1810 14080X JF2UPM
TA1SA* 04/02 2134 14074F JRAMD
TF3JB* 04/01 2100 14074F JRAMD
TF3MH 03/27 1929 14074F 7K1CPT
TF3MH 03/29 2051 14076F JR7RHO
TF3MH 03/29 2053 14074F JAAOO
TF3MH 04/02 0559 14076F JA4NIJ
TF3MH 04/02 0640 14074F JR7GBL
TF3MH 04/02 1814 14074F JA7KHQ
TF3MH 04/02 1955 14076F JJ1KZZ
TF3MH 04/03 2044 14074F JA1AGG
TF3MH 04/08 2125 14076F JA7QVI
TF3MH 04/13 0610 14074F JH7XRG
TF3MH 04/13 0616 14074F JR7IWL
TF3MH 04/13 0709 14074F JA7MSQ
TG9ANF 04/03 0801 14076F JA6MWW
TI2CDA 04/05 1319 14074F JA7KHQ
TI2VVV 03/24 1317 14075F JF1KMC
TI5VMJ* 04/11 0743 14265S JG1HQA
TM1CY 04/04 0737 14076F JR7RHO
TM6YURI 04/14 2038 14074F JR6IKD
TO1K 04/03 0755 14095F JR2KDN
TO1K 04/03 0806 14074F JR7GBL
TO1K 04/03 0815 14095F JA7MSQ
TO1K 04/03 0818 14095F JAAOO
TO1K 04/03 0835 14096F JF1KMC
TO1K 04/03 0842 14096F JR6IKD
TO1K 04/03 0846 14095F JA6MWW
TO1K 04/03 0908 14095F JA7XBG
TO1K 04/03 0929 14095F JARUG
TO1K 04/04 0629 14074F JA1AGG
TO1K 04/04 0703 14095F JI3CWI
TO1K 04/04 0717 14095F JG3SKK
TO1K 04/04 0721 14095F JR7IWL
TO1K 04/04 0809 14095F JF2VAX
TO1K 04/05 0712 14095F JA7LGE
TO1K 04/06 0956 14095F JA7KHQ
TO1K 04/06 0956 14095F JK1TCV
TO1K* 04/03 0804 14095F JRAMD
TO1K* 04/04 0820 14095F JH7BMF
TR8CA 03/23 1723 14080X JA7XBG
TR8CA 03/27 1725 14074F JM3UGA
TR8CA 04/11 1548 14076F JRAMD
TR8CA 04/11 1607 14074F JA1AGG
TZ4AM 04/01 1725 14025C JA7XBG
UA1ZJV 04/10 1603 14074F JA1ALS
UA3DTS 03/20 1506 14074F JA1ALS
UA3GI 03/28 1419 14075F JR7RHO
UA4AHP 04/04 0717 14076F JR7RHO
UA4ARH 03/25 1245 14076F JR7RHO
UA4PCM 04/09 0217 14074F JR7RHO
UA9SCI 04/02 1324 14075F JR7RHO
UADAR 04/03 1059 14019C JJ1VAG
UAOK 04/04 1039 14088R JK2VOC
UAUV 04/10 1649 14013C JE1LFX
UB9OEZ 04/04 0746 14076F JR7RHO
UG4C 03/29 0838 14076F JR7RHO
UK8FAV 04/01 2002 14076F JRAMD
UN7BCF 04/05 2132 14082X JA6MWW
UN7IV 03/30 2125 14075F JG3SKK
UN7LDZ 04/04 0841 14074F JR7RHO
UN9GD 04/10 1719 14013C JE1LFX
UP2L 03/21 1855 14068C JK2VOC
UP2L 03/27 1426 14270S JAAOO
UPL 03/27 1513 14225S JE1LFX
UR3ITA 04/09 2047 14083X JF1KMC
UR5EPG 03/17 2123 14074F JA1ALS
UR5ZVY 03/17 2200 14074F JA1ALS
US5ZBY 04/07 1430 14075F JR7RHO
US6EG 03/31 2231 14075F JG3SKK
USKW 03/22 2206 14074F JA1ALS
UT2AU 03/29 2144 14075F JG3SKK
UT3RS 03/20 1334 14074F JA1ALS
UT5C 04/10 1652 14013C JE1LFX
UV7II 03/29 1246 14075F JG3SKK
UW1M 03/27 1357 14199S JK2VOC
UW1M 04/04 1258 14093R JK2VOC
UX1VT 03/17 2144 14074F JA1ALS
UXUM 03/16 2002 14076F JF1KMC
UY3IQ 03/28 2131 14074F JR7CJS
V51HZ 04/08 0004 14074F JL3LSF
V51MA 03/21 1444 14075F JRAMD
V73NS 03/18 1524 14025C JA6MWW
V73NS 03/20 1452 14025C JRAMD
V85AHV 03/27 1921 14235S JG1HQA
V85AHV 03/27 1925 14234S JK2VOC
V85AHV* 04/01 1900 14203S JA8JTR
VA3DIF 03/29 0646 14075F JAEVI
VA3DIF 03/29 0702 14076F JA4NIJ
VA3DIF 03/29 2145 14076F JR7RHO
VA6RR 04/03 0100 14074F JR7RHO
VA7DBJ 04/11 0719 14335S JF2VAX
VA7KO 04/11 0537 14028C JE1LFX
VA7KXK 03/28 0711 14076F JA4NIJ
VE1ZA 04/04 0744 14076F JA4NIJ
VE1ZA 04/05 0729 14076F JA6MWW
VE2COK 03/29 0632 14076F JA4NIJ
VE2CSI 04/10 0848 14005C JAAOO
VE2DA 03/29 2053 14075F JR7RHO
VE2GCE 03/29 2114 14076F JR7RHO
VE2HVA 03/29 2226 14075F JR7RHO
VE2OWL 04/04 0900 14076F JA4NIJ
VE2SCA 04/05 0658 14075F JA3UCO
VE2TK 04/02 0659 14074F JR7GBL
VE3CFK 03/29 2104 14076F JR7RHO
VE3MZD 03/31 0647 14074F JF1KMC
VE3MZD 04/01 0820 14076F JA4NIJ
VE3RUV 03/28 0751 14076F JA4NIJ
VE3XN 03/18 0739 14082X JA6MWW
VE6BTC 04/11 0727 14076F JR6IKD
VE6CQ 03/30 0706 14080X JF2UPM
VE6UM 03/28 0641 14166S JE1LFX
VE7CC 03/22 0734 14084R JK2VOC
VE7EOL 04/02 2202 14074F JR7RHO
VE7IKX 03/20 1050 14076F JR6IKD
VE7QP 03/17 2147 14074F JR7RHO
VE7WNK 04/10 2351 14076F JR7RHO
VE7WNK 04/14 1116 14075F JL1LGX
VE9LOV 03/17 0848 14074F JA7KHQ
VE9NC 03/20 0715 14076F JA3UCO
VE9NC 04/04 0758 14076F JA4NIJ
VE9NC 04/06 2324 14074F JR7RHO
VI1ӃAF 03/17 0640 14031C JJ1KZZ
VI1ӃAF 03/25 0709 14074F JF2UPM
VK1ӃAF 03/16 1631 14080X JF2UPM
VK1ӃAF 03/17 1630 14074F JA7MSQ
VK1ӃAF 04/04 0902 14077F JJ1KZZ
VK1ӃAF 04/12 1748 14019C JF2UPM
VK2GP 03/29 0639 14074F JR7RHO
VK2NN 04/02 2153 14075F JR7RHO
VK2OV 04/08 0838 14075F JR7RHO
VK2PSW 03/24 0815 14075F JR7RHO
VK3GWS 03/24 0819 14074F JR7RHO
VK3JA 04/10 1735 14013C JE1LFX
VK4BFQ 03/21 0819 14076F JA3UCO
VK4DX 04/11 1615 14001C JE3JAF
VK4KW 03/27 1415 14245S JK2VOC
VK4NH 03/28 0654 14166S JE1LFX
VK4SN 04/04 1809 14094R JK2VOC
VK4SN 04/11 1615 14028C JE3JAF
VK7MR 04/08 0809 14074F JR7RHO
VK9CE 03/17 1606 14250S JAAOO
VK9CE 03/17 1611 14250S JA7MSQ
VK9CE 03/17 1647 14250S JR7GBL
VK9CE 03/17 1706 14250S JI3CWI
VK9CE 03/18 0937 14081X JF1KMC
VK9CE 03/18 1148 14080X JAAOO
VK9CE 03/18 1452 14200S JARUG
VK9CE 03/18 1528 14015C JA7MSQ
VK9CE 03/18 1908 14015C JA6MWW
VK9CE 03/18 1912 14015C JF2UPM
VK9CE 03/18 1939 14015C JF1KMC
VK9CE 03/19 1140 14023C JAAOO
VK9CE 03/19 1254 14090F JF2UPM
VK9CE 03/19 1313 14090F JF1KMC
VK9CE 03/19 1358 14090F JA6MWW
VK9CE 03/19 1442 14090F JA7MSQ
VK9CE 03/19 1445 14090F JA7KHQ
VK9CE 03/19 1505 14090F JL1LGX
VK9CE 03/19 1512 14090F JA7XBG
VK9CE 03/19 1524 14090F JI3CWI
VK9CE 03/19 1545 14074F JR7GBL
VK9CE 03/19 1756 14091F JR6IKD
VK9CE 03/19 1932 14092F JJ1KZZ
VK9CE 03/19 1932 14090F JG1ULT
VK9CE 03/19 1940 14090F JRAMD
VK9CE 03/19 1944 14090F JH1LAH
VK9CE 03/20 0946 14253S JN3MXT
VK9CE 03/20 1910 14240S JJ1KZZ
VK9CE 03/20 1929 14240S JG1ULT
VK9CE 03/20 1932 14240S JG7AMD
VK9CE 03/21 1159 14091F JG7AMD
VK9CE 03/21 1201 14091F JE2RBK
VK9CE 03/21 1207 14091F JL3LSF
VK9CE 03/21 1700 14180S JA6MWW
VK9CE 03/21 1749 14180S JG1HQA
VK9CE 03/21 1757 14180S JL3LSF
VK9CE 03/22 1220 14023C JR2SCJ
VK9CE 03/22 1837 14215S JI1FXS
VK9LF* 04/08 1809 14195S JG1ULT
VKPD 04/03 1805 14174S JA7XBG
VKPD 04/04 1557 14240S JAAOO
VKPD 04/04 1710 14245S JR2KDN
VKPD 04/04 1729 14245S JI3CWI
VO1CH 04/04 0727 14082X JF1KMC
VO2NS* 03/30 0731 14074F JA7KHQ
VP2MNI* 04/10 0827 14225S JG1HQA
VR2BLEE 03/17 0756 14042C JF2UPM
VR2BLEE 03/19 0800 14027C JL1LGX
VR2CC 03/27 0957 14195S JE1LFX
VR2CC 03/27 1116 14196S JK2VOC
VR2CC 04/04 1038 14085R JK2VOC
VR2CO 04/10 1838 14041C JE1LFX
VR2UBC* 04/06 1615 14265S JA8JTR
VR2ZTW 04/12 0853 14074F JR7RHO
VU2ZKC 03/31 1555 14075F JR7RHO
VY1FC 03/24 0625 14075F JAEVI
W1CU 04/06 2327 14075F JR7RHO
W1HNZ 04/03 0649 14074F JAEVI
W1IXQ 04/01 0658 14076F JA4NIJ
W1IXQ 04/02 2220 14075F JR7RHO
W1JN 03/30 0626 14076F JA4NIJ
W1KRI 03/30 0652 14076F JA4NIJ
W1YRC 04/04 0607 14074F JI3CWI
W2HZ 03/21 0718 14015C JA3UCO
W4ABF 03/20 0741 14076F JA3UCO
W4ABF 04/15 0123 14075F JR7RHO
W4CNA 04/10 0253 14075F JR7RHO
W4GIB 04/06 0234 14076F JR7RHO
W4GKR 04/03 0100 14075F JR7RHO
W5PR 03/17 2137 14076F JR7RHO
W6DSG 04/02 2328 14076F JR7RHO
W6NUC 04/15 0059 14074F JR7RHO
W6YM 03/27 0727 14057F JR7CJS
W7BRS 04/10 2326 14076F JR7RHO
W7EB 03/27 0921 14294S JA6MWW
W7EDP 03/29 0022 14075F JR7RHO
W7ETS 03/19 0728 14076F JA6MWW
W7FN 03/21 0726 14084R JA3UCO
W7JAL 03/22 2152 14074F JR7RHO
W7SJW 03/25 2339 14076F JR7RHO
W7SX 04/03 0807 14076F JA6MWW
W7WA* 03/27 1035 14158S JA8JTR
W8BI 04/10 0754 14075F JA3UCO
W8FHF 03/21 0729 14075F JA3UCO
W8FHF 03/21 0800 14076F JA6MWW
W8YV 03/28 0804 14074F JA3UCO
W9IIX 04/05 0735 14076F JA6MWW
W9JI 03/28 0827 14076F JA3UCO
W9SV 03/20 0722 14075F JA3UCO
W9VQ 04/07 0910 14075F JF1KMC
W9YSX 03/31 0644 14075F JA4NIJ
WA4USA 03/20 1023 14076F JR6IKD
WA5AA 03/23 0013 14076F JR7RHO
WA6JQB 03/25 2330 14074F JR7RHO
WA6UEW 03/20 1102 14074F JA1ALS
WAMHJ 03/17 2155 14074F JR7RHO
WB2BIN 04/05 0712 14076F JA6MWW
WB6GFS 03/23 2240 14074F JR7RHO
WH7T 03/28 1445 14267S JK2VOC
WH7W 04/11 1603 14023C JE3JAF
WI9D 03/17 2113 14076F JR7RHO
WK3N 03/28 0702 14074F JA3UCO
WL1M 03/22 2202 14075F JR7RHO
WL1M 03/24 0623 14075F JAEVI
WL1M 03/29 0646 14076F JA4NIJ
WM8Q 04/01 0642 14076F JA4NIJ
WP3R 04/05 0920 14074F JA7XBG
WP4MPC 04/13 0723 14080X JA7MSQ
WP4MXM 04/14 1001 14074F JA7MSQ
WP4QIB 04/06 0944 14074F JA7MSQ
WX6A 04/10 0244 14075F JR7RHO
WX7OR 04/01 0045 14075F JR7RHO
WX7OR 04/02 0803 14074F JN3MXT
WETT 03/27 0912 14165S JE1LFX
WSEI 03/20 0732 14076F JA3UCO
WVC 03/29 2220 14076F JR7RHO
WYN 04/05 0657 14075F JA3UCO
XE1HYV 03/20 1031 14076F JR6IKD
XE2EX 04/10 2229 14076F JR7RHO
XE2KJ 03/26 1149 14076F JF1KMC
XU7AEY 03/24 1409 14074F JAAOO
XV1X 03/28 1639 14081X JJ1KZZ
XV1X 04/11 1600 14009C JK2VOC
YB2DX 03/27 0929 14220S JK2VOC
YB8RW 04/10 1821 14012C JE1LFX
YBFLY 04/04 0606 14075F JR7RHO
YBNSI 03/27 0935 14165S JE1LFX
YC2SBO 04/10 1558 14074F JA1ALS
YC8MKA 03/21 1744 14086R JK2VOC
YCKCW 03/28 1339 14074F JA1ALS
YI1SAL 04/10 2317 14074F JI3CWI
YJ8RN 03/20 1624 14076F JM3UGA
YJ8RN* 03/20 1617 14074F JL1LGX
YL2CI 03/20 1454 14090R JE2PHJ
YL2CI 04/04 1651 14086R JK2VOC
YL2QV 04/05 2227 14074F JA3MPT
YL2SM 03/27 1522 14290S JE1LFX
YL3FT 04/10 1646 14013C JE1LFX
YL7X 04/10 1722 14043C JK2VOC
YO3YX 03/22 0851 14081X JR7RHO
YO4NF 03/16 2022 14074F JA3MPT
YO8AAZ 03/17 2150 14074F JA1ALS
YO8RCN 04/05 2307 14075F JG3SKK
YO8RQP 04/07 2202 14080X JAAOO
YQ6A 04/10 1721 14013C JE1LFX
YS1RS 04/14 1016 14074F JA7MSQ
YT1T 04/10 1937 14054C JE1LFX
YTZ 03/20 2353 14056C JK2VOC
YV5ZV 04/08 1138 14074F JA7MSQ
YV6CA 04/13 0712 14074F JA7MSQ
Z33ZOD 04/07 1257 14075F JR7RHO
ZC4GR 04/02 2125 14074F JA7KHQ
ZC4GR 04/13 2226 14074F JA7MSQ
ZC4GR 04/13 2238 14076F JA4NIJ
ZC4GR* 04/02 2147 14076F JRAMD
ZD7MY 03/25 0625 14074F JH1LAH
ZD7MY 03/25 0701 14075F JA4NIJ
ZD8HZ 03/20 0826 14075F JG3SKK
ZD8HZ 03/20 0828 14075F JRAMD
ZD8HZ 03/20 0832 14075F JJ1KZZ
ZD8HZ 03/20 0849 14074F JA7XBG
ZD8HZ 03/21 1759 14080F JR2KDN
ZD8HZ* 03/29 0833 14074F JA7KHQ
ZF2PG 03/24 0930 14203S JAAOO
ZF9CW 03/19 0730 14005C JF2UPM
ZL2AHY 03/21 1533 14074F JA1ALS
ZL2AHY 03/23 0718 14076F JR7RHO
ZL3GA 04/11 0544 14014C JE1LFX
ZL3P 04/11 1624 14020C JE3JAF
ZL4KYH 03/21 1540 14074F JA1ALS
ZL7DX 04/04 1236 14081X JG3SKK
ZL7DX 04/04 1237 14080X JA7XBG
ZL7DX 04/04 1240 14082X JA6MWW
ZL7DX 04/04 1246 14080X JG1ULT
ZL7DX 04/04 1304 14082X JF1KMC
ZL7DX 04/04 1305 14080X JRAMD
ZL7DX 04/04 1310 14080F JN3MXT
ZL7DX 04/04 1315 14082X JJ1KZZ
ZM1M 04/10 1709 14027C JK2VOC
ZR2A 04/06 1623 14074F JA7MSQ
ZR6DX 03/27 2242 14074F JR7GBL
ZS6EGM 04/03 1427 14074F JA7XBG
ZS6HBE 03/23 1510 14074F JA7XBG
ZS6JSI/TY 03/18 1634 14074F JA1AGG
ZS6JSI/TY 03/19 0655 14074F JF1KMC
ZS6JSI/TY 03/19 0714 14074F JA6MWW
ZS6JSI/TY 03/19 0729 14074F JA7QVI
ZS6RHL 03/29 1403 14074F JA7MSQ
ZS6WN 03/28 1351 14074F JA7MSQ

y18MHzz
2UWZY 04/15 2104 18103F JG6QHE
3A/IK4FXX 03/18 1647 18074C JR2KDN
3A/IK4FXX 03/18 1712 18074C JA3UCO
3B8FA 03/24 1930 18100F JH7XRG
3B8FA 03/26 1637 18100F JA1AGG
3D2AG 04/04 0945 18102F JF1KMC
3W3B 03/29 1332 18102F JR6IKD
3W3B 04/12 1926 18103F JA6MWW
3W9FAR 03/29 1648 18102F JARUG
3Z9W 03/17 2037 18102F JA4NIJ
3Z9W 03/28 1652 18100F JR6IKD
4E1EGH 04/05 1920 18102F JJ1KZZ
4E9VVN 04/11 1051 18130S JS6GKS
4J1SFR 03/19 1843 18071C JA7XBG
4J1SFR 03/23 2008 18075C JI3CWI
4J1SFR* 03/18 1942 18071C JA3-6050
4J3DJ 03/20 1457 18102F JM3UGA
4J3DJ 03/20 1536 18100F JR6IKD
4S6SAD 04/14 1627 18100F JA7MSQ
4X1UF 04/12 1716 18100F JF2UPM
4X1UF/QRP 04/12 1718 18100F JA7MSQ
4X5II 04/14 1524 18100F JA7MSQ
4X5MZ 04/14 1557 18100F JA7MSQ
4X73REM 04/14 2055 18086C JR2KDN
4Z5AV 04/14 1558 18100F JA7MSQ
4Z5LF 04/04 1738 18100F JR6IKD
4Z5LF 04/14 1636 18100F JA7MSQ
5B4AMM 03/23 1701 18100F JA3MPT
5B4AMM 03/23 1714 18102F JA4NIJ
5B4AMM 04/01 1744 18102F JL1LGX
5B4AMM 04/02 1558 18102F JA6MWW
5B4AMM 04/03 1601 18103F JM3UGA
5B4AMM 04/03 1618 18100F JJ1KZZ
5B4AMM 04/07 1702 18100F JA1AGG
5B4AMM 04/07 2003 18100F JR6IKD
5B4XF 04/02 1637 18147S JAAOO
5W1SA 04/06 1711 18100F JJ3TTH
5Z4VJ 03/17 1834 18100F JH7XRG
5Z4VJ 03/20 1919 18101F JM3UGA
5Z4VJ 03/27 0701 18102F JJ1KZZ
5Z4VJ 03/27 0704 18101F JAEVI
5Z4VJ 04/07 1708 18100F JA1AGG
7X2HF 03/19 2036 18101F JA4NIJ
7X2HF 03/19 2051 18102F JG7AMD
7X2HF 04/03 2046 18102F JA6MWW
7X2HF 04/04 2140 18100F JR7IWL
7X2RF 04/03 2153 18100F JR7IWL
7Z1WW 04/03 1938 18101F JM3UGA
8A539KC 04/03 1756 18101F JL1LGX
8Q7MS 03/29 1838 18081C JA7QVI
8Q7MS 03/30 1243 18081C JG1ULT
8Q7MS 03/30 1332 18081C JARUG
8Q7MS 03/30 1613 18088C JA7MSQ
8Q7MS 03/30 1619 18088C JF1KMC
8Q7MS 04/01 2003 18080C JR7GBL
8Q7MS 04/05 1835 18082C JA6MWW
8Q7MS 04/07 2028 18082C JL3LSF
8Q7MS* 04/05 1830 18082C JA3-6050
9A2GU 04/02 1622 18102F JA6MWW
9A2TE 03/19 2007 18101F JA4NIJ
9A5W 03/20 1550 18100F JR6IKD
9A6NA 04/11 0816 18102F JR7RHO
9A6NA 04/11 1627 18103F JG6QHE
9A9CW 03/26 1921 18103F JG6QHE
9G5AF 04/12 2030 18100F JK7LXU
9G5AF 04/12 2142 18100F JA7XBG
9G5AF* 04/15 1240 18100F JR7LOS
9G5AF* 04/15 1835 18100F JR2NMJ
9H1ET 04/08 1613 18100F JA1AGG
9H1ET 04/14 1530 18100F JA7MSQ
9H5JY 03/21 1720 18101F JA4NIJ
9K2OK 03/20 1505 18102F JM3UGA
9K2OK 04/12 1700 18101F JE8AGX
9M6NA 04/05 0752 18102F JJ1KZZ
9M8DEN 03/21 0928 18100F JJ3TTH
9N1CA 04/12 1914 18105X JA4NIJ
9N1CA 04/12 1916 18107X JA6MWW
9N1CA 04/12 1934 18104X JL3LSF
9N1CA 04/12 1949 18101F JA6MWW
9V1ZV 04/05 1952 18101F JJ1KZZ
A25RU 03/18 1913 18096F JR2KDN
A25RU 03/19 1942 18073C JG1ULT
A25RU 03/20 1741 18073C JF1KMC
A25RU 03/20 1951 18095F JF1KMC
A25RU 03/20 2118 18095F JG7AMD
A25RU 03/20 2123 18095F JA7MSQ
A25RU 03/20 2231 18095F JG1ULT
A25RU 03/21 2010 18094F JF2VAX
A25RU 03/25 1938 18095F JG3SKK
A25RU 03/25 2029 18100F JR7GBL
A25RU 03/25 2034 18095F JI3CWI
A25RU 03/25 2047 18096F JR6IKD
A25RU 03/26 2003 18095F JA7XBG
A25RU 03/30 1902 18073C JA6MWW
A25RU 03/31 2228 18095F JA6MWW
A25RU* 03/22 1701 18095F JR2NMJ
A26RU 03/26 2021 18095F JAAOO
A41MO 04/03 1608 18100F JA3MPT
A71AE 04/14 2057 18100F JA3MPT
A75GE 04/03 2012 18100F JM3UGA
A91WARD 04/14 1634 18100F JA7MSQ
A91WARD 04/15 1823 18100F JA7XBG
A91WARD 04/15 2005 18100F JR6IKD
A91WARD 04/15 2032 18100F JA3MPT
A91WARD 04/15 2210 18102F JA4NIJ
AA1QD 04/04 1903 18100F JR7IWL
AA5AT 03/16 2139 18100F JR7RHO
AA5AT 04/05 0632 18100F JH7XRG
AA8R 03/19 0828 18101F JA1UMQ
AD6HR 03/17 0032 18100F JR7RHO
AG7SM 03/23 0851 18101F JA1UMQ
AH7HW 03/28 0810 18100F JA1UMQ
AH7HW 04/08 1354 18101F JA1UMQ
AK9B 03/19 0928 18101F JA1UMQ
AP2FI 03/16 1818 18101F JA4NIJ
AP2FI 03/20 1447 18102F JM3UGA
AP2FI 03/20 1533 18100F JR6IKD
AP2FI 03/20 1949 18101F JM3UGA
AP2FI 03/20 2008 18101F JM3UGA
AP2FI 03/25 1610 18100F JR7GBL
AP2FI 03/28 1630 18103F JF1KMC
AP2FI 03/31 1335 18100F JI1CPN
AP2FI 04/09 1438 18100F JA7XBG
AP2SD 03/27 1648 18072C JA7MSQ
AP2SD 04/14 1809 18070C JR2SCJ
BG8JMO 03/21 1905 18103F JG6QHE
BG8KIY 04/14 1926 18102F JG6QHE
BG9DYJ 04/15 2008 18103F JG6QHE
BI8DTL 03/23 0746 18100F JR7RHO
BU2ER 04/05 1624 18101F JA1UMQ
BW2/JA1QQV 03/18 1842 18100F JJ3TTH
C6AJB 03/23 0718 18100F JA7MSQ
C6AJB 03/23 0720 18101F JAEVI
C7A 03/16 1659 18073C JR2KDN
C92RU 04/06 1948 18095F JG1ULT
C92RU 04/06 1958 18095F JK1TCV
C92RU 04/06 2009 18096F JF1KMC
C92RU 04/06 2010 18095F JA7XBG
C92RU 04/06 2032 18095F JA7LGE
C92RU 04/06 2038 18095F JG7AMD
C92RU 04/07 1414 18095F JAAOO
C92RU 04/07 1421 18095F JARUG
C92RU 04/07 1456 18095F JA7MSQ
C92RU 04/07 1508 18095F JR7IWL
C92RU 04/07 1601 18095F 7K1CPT
C92RU 04/07 2005 18095F JG3SKK
C92RU 04/07 2032 18100F JR7GBL
C92RU 04/07 2122 18095F JL3LSF
C92RU 04/07 2134 18096F JA6MWW
C92RU 04/08 2007 18095F JI3CWI
C92RU 04/08 2010 18096F JR6IKD
C92RU 04/10 1412 18095F JN3MXT
C92RU 04/10 1424 18095F JJ1KZZ
C92RU 04/11 1453 18095F JA1AGG
C92RU 04/11 1539 18095F JF2UPM
C92RU 04/11 1706 18097F JR2NMJ
C92RU 04/11 1829 18097F JAEVI
CB6I 03/17 0017 18100F JR7RHO
CE1TT 03/21 1101 18100F JI3CWI
CE1TT 03/21 1124 18100F JF1KMC
CE1TT 03/26 1141 18100F JF2UPM
CE2SV 04/11 0859 18101F JG6QHE
CM2ANA 03/16 0750 18100F JA1AGG
CM8DFC 04/05 0630 18100F JH7XRG
CO3VT 03/19 0937 18100F JA7MSQ
CO3VT 03/19 0953 18103F JF1KMC
CO8LY 03/18 0857 18100F JF2UPM
CO8LY 04/05 0627 18100F JH7XRG
CP1XRM 04/07 0635 18100F JA7MSQ
CP6UA 03/20 0829 18102F JF1KMC
CQ75RSI 03/17 1233 18101F JR7RHO
CQ75RSI 03/19 2012 18101F JA4NIJ
CT1FOE 03/30 1702 18102F JA6MWW
CT1FOE 04/04 1749 18100F JR6IKD
CT1FOE 04/12 1718 18101F JARUG
CT1JOP 04/03 2044 18102F JA4NIJ
CT2FPY 04/04 2228 18102F JA4NIJ
CT2JBG 03/28 0748 18100F JR7RHO
CT2JBG 03/28 1645 18100F JH7XRG
CU2AP 04/03 2048 18100F JA6MWW
CU2AP 04/03 2101 18101F JM3UGA
CU2AP 04/03 2136 18100F JA7XBG
CU6NS 04/03 2032 18100F JA6MWW
CX2CN 03/25 0737 18101F JAEVI
D1DX 04/08 1612 18101F JA3UCO
DF1BN 03/18 1635 18100F JJ3TTH
DF1WR 04/09 1904 18101F JG6QHE
DF2AD 03/25 1840 18102F JA4NIJ
DF7DC 04/09 1900 18101F JG6QHE
DG1OAM 04/13 2002 18100F JR6IKD
DH1PS 03/25 1828 18102F JA4NIJ
DJ1AL 03/19 2014 18101F JA4NIJ
DJ2QV 03/19 1639 18100F JA1UMQ
DK1WU 03/30 1816 18102F JA4NIJ
DK2AI 03/29 1639 18102F JA4NIJ
DK5OPA 04/12 1807 18102F JA4NIJ
DK8IF 03/23 1911 18103F JG6QHE
DKEE 03/16 1750 18100F JA3MPT
DL1ASF 04/05 1815 18100F JAEVI
DL1CWR 04/04 1612 18101F JG6QHE
DL1JEK 03/31 1806 18102F JA4NIJ
DL1KUR 03/28 1909 18101F JG6QHE
DL2AMM 03/19 0902 18101F JR7RHO
DL2MDQ 04/13 0842 18102F JR7RHO
DL2TM 03/21 1856 18103F JG6QHE
DL3NOC 03/19 0855 18100F JR7RHO
DL5NBU 04/09 1901 18101F JG6QHE
DL8SEE 03/29 1711 18102F JA4NIJ
DM2HK 03/26 1814 18103F JG6QHE
DM4BO 03/28 1239 18101F JR7RHO
DU1JM 03/24 1728 18100F JJ3TTH
DV3AUW 03/29 2134 18100F JA7MSQ
E21CLD 03/19 0901 18100F JA7MSQ
E21CLD 04/12 1931 18103F JA6MWW
E51JD 03/25 1653 18126S JA2KSO
E72AD 03/23 1814 18101F JA4NIJ
E73DN 03/28 1653 18101F JE8AGX
E74E 03/23 1107 18100F JH1TJH
EA1A 03/27 1820 18100F JA3MPT
EA1AHP 03/17 2130 18101F JG3SKK
EA1AHY 04/15 2049 18103F JG6QHE
EA1EI 04/04 2236 18102F JA4NIJ
EA1FIC 04/04 2253 18102F JA4NIJ
EA1N 03/17 1242 18102F JR7RHO
EA1P 03/28 0737 18101F JR7RHO
EA2ESU 04/04 2247 18102F JA4NIJ
EA3DYI 03/19 1955 18101F JA4NIJ
EA3FDF 03/18 0743 18102F JR7RHO
EA3GBY 04/10 1810 18102F JA4NIJ
EA3IFC 03/18 0741 18102F JR7RHO
EA3KE 03/18 0741 18102F JR7RHO
EA3NG 04/13 1751 18101F JA4NIJ
EA4AC 03/28 1240 18101F JR7RHO
EA4AC 03/28 2134 18102F JF1KMC
EA4HCZ 03/18 1929 18100F JF2UPM
EA4ZM 04/13 1749 18101F JA4NIJ
EA5EYO 03/28 1548 18100F JR6IKD
EA5EYO 03/29 1703 18102F JA4NIJ
EA5IUL 04/04 2057 18102F JA4NIJ
EA5JCG 04/11 2148 18103F JG6QHE
EA5JDN 03/25 2048 18101F JA4NIJ
EA5KB 03/17 2144 18101F JG3SKK
EA5RJ 03/17 2152 18101F JG3SKK
EA5RW 03/21 1801 18101F JA4NIJ
EA5ZR 03/19 0811 18102F JR7RHO
EA6AAB 03/28 1636 18100F JH7XRG
EA6AJ 03/28 1558 18100F JR6IKD
EA6BE 04/12 2022 18100F JA7XBG
EA6T 04/11 2137 18100F JA3MPT
EA7BY 03/17 2133 18101F JG3SKK
EA7HPI 04/11 2202 18103F JG6QHE
EA7JZW 03/17 1237 18100F JR7RHO
EA7KJV 03/25 2041 18102F JA4NIJ
EA8AIN 03/18 1823 18102F JA4NIJ
EA9ACF 04/03 2140 18100F JR7IWL
EB2AM 03/23 2039 18100F JI3CWI
EB3DIM 04/04 2250 18102F JA4NIJ
EB5R 03/17 1250 18100F JR7RHO
EH3DWN 03/23 1824 18101F JA4NIJ
EI9KH 03/19 2001 18101F JA4NIJ
EP2LMA 04/05 2211 18100F JA1AGG
EP2LSH 04/04 1817 18101F JR6IKD
EP2LSH 04/04 2201 18100F JR7IWL
ER1VS 04/07 2106 18101F JG6QHE
ES2AJ 03/20 1538 18101F JA1UMQ
ES2AJ 04/09 1722 18100F JJ3TTH
ES2MA 04/02 1624 18102F JA6MWW
ES4BW 03/20 1538 18100F JR6IKD
ES4BW 04/06 2113 18100F JA3MPT
EU1KY 04/07 1652 18100F JJ3TTH
EU3AA 03/23 1725 18102F JA4NIJ
EU3AA 04/01 1611 18100F JAAOO
EW4TT 03/28 1555 18103F JG6QHE
EW4TT 03/28 1612 18101F JE8AGX
EW4TT 03/28 1624 18100F JR6IKD
EW6D 03/28 2119 18103F JF1KMC
EW8O* 03/27 1656 18086C JA3-6050
EX7DY 04/11 2011 18100F JA3MPT
F1DSZ 03/18 1926 18100F JF2UPM
F1GRH 03/26 2017 18102F JA4NIJ
F1SZC 03/17 2043 18102F JA4NIJ
F2YT 03/21 1852 18103F JG6QHE
F2YT 03/21 1900 18101F JA4NIJ
F4BVK 03/23 2041 18100F JI3CWI
F4BVK 03/28 0715 18101F JR7RHO
F4BVK 03/28 1638 18100F JH7XRG
F4CVQ 03/29 1653 18102F JA4NIJ
F4CZV 03/19 0833 18101F JR7RHO
F4HFN 04/12 1812 18102F JA4NIJ
F4HJO 04/12 2033 18100F JA3MPT
F4IAY 04/13 2058 18103F JG6QHE
F4IDT 04/13 1757 18101F JA4NIJ
F4PAN 03/21 1843 18101F JA4NIJ
F5ITN 04/02 1733 18103F JA6MWW
F5LSU 03/19 1953 18101F JA4NIJ
F5SYC 04/12 1857 18102F JA4NIJ
F6HGB 04/15 2159 18101F JG3SKK
FK8HM 03/20 1747 18100F JA3MPT
FK8IK 04/06 1902 18070C JAAOO
FR/F1FJR 03/29 1749 18100F JA1AGG
FR/F1FJR 03/30 1639 18100F JR2KDN
FR/F1FJR 03/31 2209 18103F JA6MWW
FR4OO 04/05 1949 18102F JJ1KZZ
G1FHY 04/12 1801 18102F JA4NIJ
G1YOS 04/13 2005 18103F JG6QHE
G4CEP 04/04 2156 18100F JA6MWW
G4HUE 03/21 1851 18103F JG6QHE
G5LP 03/19 0805 18101F JR7RHO
G8OO 03/28 2129 18100F JF1KMC
G8XGT 04/13 2006 18103F JG6QHE
GB9EQP 04/04 2232 18102F JA4NIJ
GW4SKA 04/12 2038 18101F JA4NIJ
GCHE 03/19 2016 18101F JA4NIJ
GLUH 03/19 1958 18101F JA4NIJ
HA1DCQ 04/07 1944 18101F JG6QHE
HA3FMR 03/18 0818 18101F JR7RHO
HA5GN 03/21 0555 18100F JH1TJH
HA5UK 04/13 2101 18103F JG6QHE
HA7NO 03/19 0823 18100F JR7RHO
HA7NO 03/19 1559 18100F JJ3TTH
HA9RC 03/29 1539 18100F JA3MPT
HABW 03/23 1532 18100F JA3MPT
HB8HVG 04/05 1628 18100F JJ3TTH
HB9ACA 03/18 1723 18100F JF2UPM
HB9ACA 04/08 1735 18103F JF1KMC
HB9CIC 04/02 1725 18102F JA6MWW
HB9FZX 03/21 1716 18101F JA4NIJ
HB9HVG 03/18 1625 18100F JA3MPT
HB9HVG 03/18 1631 18100F JJ3TTH
HB9UFQ 03/19 0828 18101F JR7RHO
HBHF 03/18 2013 18102F JR6IKD
HBHF 03/20 1931 18101F JM3UGA
HBHF 03/20 1932 18101F JG3SKK
HBHF 04/12 2002 18100F JA7XBG
HBRER 03/18 0849 18102F JR7RHO
HC1MD/2 03/28 0725 18100F JA1AGG
HC1MD/HC2 03/28 0740 18101F JAEVI
HC3RJ 03/21 0823 18100F JR6IKD
HC6IM 03/29 1005 18102F JA4NIJ
HC6IM 04/03 1142 18101F JM3UGA
HC7AE/1 04/05 0810 18101F JARUG
HF1J 03/21 1859 18103F JG6QHE
HH2AA 03/16 0809 18090X JA7XBG
HH2AA 03/17 0826 18090X JF2UPM
HH2AA 03/17 0845 18100F JA7MSQ
HH2AA 03/31 0932 18095F JI1CPN
HH2AA 04/15 0747 18092X JJ1KZZ
HI3AA 03/30 0706 18101F JAEVI
HI3MM 04/10 0930 18100F JA7MSQ
HI3MRV 04/10 0646 18100F JA7MSQ
HI3MRV 04/14 0945 18102F JF1KMC
HI5YJM 03/19 0930 18100F JA7MSQ
HI8GSP 03/28 0854 18100F JK7LXU
HI8GSP 04/10 0920 18102F JA4NIJ
HI8GSP 04/10 0927 18100F JG1ULT
HK3C 03/17 0653 18100F JAAOO
HK3C 03/17 0703 18101F JAEVI
HK3P 03/20 0722 18100F JA7MSQ
HK3X 03/16 2119 18101F JR7RHO
HK3X 03/31 0824 18103F JF1KMC
HK4EIC 03/17 0737 18102F JA7QVI
HK4EIC 04/09 0845 18100F JA7MSQ
HK6P 03/19 0857 18100F JA7MSQ
HK7JA 03/17 0732 18102F JA7QVI
HP1AVS 04/03 0659 18100F JA1AGG
HP1KZ 03/18 0643 18101F JARUG
HP1KZ 03/31 0737 18100F JAEVI
HP1RY 03/18 0638 18102F JA7QVI
HSZMB 03/28 1514 18101F JG6QHE
I1YDT 04/15 2056 18103F JG6QHE
I2TZK 03/18 0745 18102F JR7RHO
IC8AIK 03/16 1646 18100F JF2UPM
IC8HRG 03/17 0756 18101F JR7RHO
II4CPC 03/24 1803 18102F JA4NIJ
II4CPC 03/28 1542 18100F JR6IKD
II4DNZ 04/11 0837 18101F JR7RHO
IK1DTO 03/25 1959 18101F JG6QHE
IK1GPG 04/11 2148 18103F JG6QHE
IK2AQZ 03/18 0759 18101F JR7RHO
IK2BGT 04/15 2156 18101F JG3SKK
IK2UCL 04/15 2045 18103F JG6QHE
IK4ISR 03/23 1809 18103F JG6QHE
IK5IWU 04/01 2053 18100F JA3MPT
IK5ZWU 03/21 1735 18086C JI1FXS
IK6BFH 03/25 1938 18101F JG6QHE
IK6ZDC 03/28 1925 18103F JG6QHE
IK8TPB 04/11 2205 18103F JG6QHE
IKVSY 03/28 1907 18101F JG6QHE
IR7MMI 03/17 2158 18101F JG3SKK
ISANW 04/13 1453 18100F JG1ULT
ISAWZ 03/22 1753 18100F JJ3TTH
ISBKS 03/28 1646 18101F JE8AGX
ISGQX 03/18 2019 18102F JR6IKD
ISSZU 04/08 1704 18101F JE8AGX
ISYHV 04/04 2118 18100F JA3MPT
IT4RDF 03/18 1641 18100F JJ3TTH
IT9CVO 04/03 2233 18102F JL1LGX
IT9EUT 03/19 1707 18102F JR6IKD
IT9FJE 03/26 2012 18102F JA4NIJ
IT9RZR 03/19 1703 18102F JR6IKD
IU1ETR 03/19 2020 18101F JA4NIJ
IU8LPE 04/15 2101 18103F JG6QHE
IU8MHY 04/13 0731 18102F JR7RHO
IUMBJ 03/28 0643 18102F JR7RHO
IW3QRM 03/21 1840 18100F JA3MPT
IZ1JIZ 03/28 2144 18102F JF1KMC
IZ2MGN 03/28 1546 18073C JA2KSO
IZ4TOS 04/04 1745 18100F JR6IKD
IZ4TOS 04/13 0847 18101F JR7RHO
IZ5CYY 03/28 0655 18101F JR7RHO
IZ6MPZ 03/28 1858 18101F JG6QHE
IZ6WSJ 04/11 0849 18101F JR7RHO
IZ8FBU 04/15 2106 18103F JG6QHE
IZVZS 03/28 1648 18100F JH7XRG
J69BP 04/05 0808 18100F JARUG
J79WTA 03/31 0728 18100F JR7GBL
JG8NQJ/JD1 03/28 1708 18095C JF1KMC
JG8NQJ/JD1 03/28 1722 18095C JAAOO
JG8NQJ/JD1 04/01 1831 18087C JG1ULT
JG8NQJ/JD1 04/01 1850 18087C JR2KDN
JG8NQJ/JD1 04/02 1718 18083C JR2SCJ
JG8NQJ/JD1 04/04 1705 18088C JA7XBG
JG8NQJ/JD1 04/04 1723 18088C JJ1KZZ
JG8NQJ/JD1 04/04 1755 18088C JK2VOC
JT1DN 03/30 1515 18100F JJ3TTH
JW7QIA 03/17 0849 18101F JR7RHO
JY5IB 03/27 1452 18100F JAAOO
JY5IB 03/27 1512 18101F JR2NMJ
K2SWL 03/31 0800 18100F JI3CWI
K2TY 03/20 0933 18102F JA3UCO
K2TY 03/20 0947 18102F JA1UMQ
K5HK 03/29 0843 18100F JA3UCO
K5PI 04/07 0845 18100F JA1UMQ
K6EIE 04/07 0842 18101F JA1UMQ
K7ALM 03/17 0053 18100F JR7RHO
K7CTV 03/28 0804 18101F JG6QHE
K7EBO 03/17 0025 18100F JR7RHO
K7NN 04/10 0813 18101F JA3UCO
K7TTK 03/23 0948 18100F JA1UMQ
K7UA 03/17 0001 18101F JR7RHO
K9FD 04/09 1254 18100F JA1UMQ
K9FD 04/09 1301 18100F JJ3TTH
K9JM 04/03 0835 18100F JA3UCO
KA6RCZ 04/03 0745 18100F JA3UCO
KA7ESE 03/23 0946 18101F JA1UMQ
KA7QJN 04/03 0831 18101F JA3UCO
KD5SZW 03/16 2141 18101F JR7RHO
KD5THI 03/17 0018 18100F JR7RHO
KE6U 03/21 0030 18101F JR7RHO
KF5SM 04/03 0711 18100F JA3UCO
KF6LLC 03/19 2158 18101F JR7RHO
KF7CPX 03/19 2134 18100F JR7RHO
KJ6DQ 04/03 0719 18100F JA3UCO
KK6I 03/29 0810 18100F JA3UCO
KM5LY 03/20 0027 18101F JA3UCO
KN6DRN 04/11 0807 18101F JG6QHE
KN6JNS 03/19 0801 18101F JA1UMQ
KN6KVE 03/20 0057 18100F JR7RHO
KO5T 03/20 0951 18100F JA3UCO
KP2/K8FH 04/10 0820 18100F JA7MSQ
KP4NIN 04/13 0840 18100F JA7MSQ
KP4NIN 04/14 1012 18102F JF1KMC
KR6RK 03/18 2357 18100F JR7RHO
KS4R 03/28 1015 18101F JG6QHE
KIR 03/19 0800 18102F JA1UMQ
KMBC 03/16 2130 18101F JR7RHO
KQC 03/27 0815 18100F JR6IKD
L21RCA 04/03 0835 18078C JJ1KZZ
LA3LUA 04/02 1624 18102F JA6MWW
LA4JGA 04/02 1635 18100F JA3MPT
LA9DAA 04/15 2119 18103F JG6QHE
LB8MG 04/04 1953 18103F JJ1KZZ
LG9L 04/02 1728 18102F JA6MWW
LU2NI 04/04 0957 18102F JA4NIJ
LU4ARU/D 03/26 0640 18101F JAEVI
LX1GG 04/03 1919 18102F JA4NIJ
LX4DA 03/18 1809 18100F JG1ULT
LY2BJ 03/25 1609 18077C JA2KSO
LY31A 03/20 1545 18102F JA1UMQ
LY31A 03/20 1558 18100F JF2UPM
LY3BES 04/02 1605 18100S JA6MWW
LY3BES 04/02 1620 18100F JA3MPT
LY4Q 03/29 1922 18103F JG6QHE
LZ143GO 03/20 1815 18100F JA3MPT
LZ143GO* 03/21 1750 18100F JL1LGX
LZ1612EN 04/04 1625 18074C JK1TCV
LZ1612EN 04/04 1627 18074C JJ1KZZ
LZ1612EN 04/04 1649 18074C JA3UCO
LZ1612EN 04/04 1726 18100F JR6IKD
LZ1612EN 04/05 1613 18100F JJ3TTH
LZ1SAD 03/28 1928 18103F JG6QHE
LZ2BBB 03/20 0700 18101F JR7RHO
LZ3CB 03/26 1605 18102F JA1UMQ
M3DDY 03/18 1814 18102F JA4NIJ
MIOBC 04/07 1948 18100F JR6IKD
MM5DWW 03/31 2007 18102F JL1LGX
MM5DWW 04/07 1949 18101F JG6QHE
MMHVU 04/13 2011 18100F JR6IKD
MDHO 03/28 2118 18102F JF1KMC
MGME 03/21 1810 18101F JA4NIJ
MIRU 04/04 2238 18102F JA4NIJ
N1USF 03/29 0858 18102F JA3UCO
N3GS 03/16 2144 18101F JR7RHO
N3NSL 03/16 2132 18100F JR7RHO
N4WLO 03/20 0031 18102F JR7RHO
N6GMA 03/29 0824 18100F JA3UCO
N6PAT 04/05 0639 18100F JH7XRG
N6TI 03/23 0922 18080C JA2KSO
N7AY 04/11 0758 18101F JG6QHE
N7CMP 03/16 2358 18101F JR7RHO
N7ELL 03/22 0814 18100F JA3UCO
N7IY 03/20 0850 18100F JI3CWI
N7JB 03/17 0039 18100F JR7RHO
N9TX 03/23 0842 18101F JA1UMQ
NC7L 03/29 0840 18100F JA3UCO
NH7IT 03/21 0024 18101F JR7RHO
NP3KV 04/14 1025 18101F JF1KMC
OA4DTU 03/17 0719 18101F JAEVI
OD5PY 04/05 1610 18100F JJ3TTH
OE4AAC 03/23 1909 18103F JG6QHE
OE4AAC 03/26 1922 18103F JG6QHE
OE4AAC 04/09 0800 18100F JR7RHO
OE4AAC 04/09 1651 18100F JA3MPT
OE6BMG 03/20 1658 18100F JJ3TTH
OE8IMK 03/19 0808 18101F JR7RHO
OG5O 04/01 1819 18101F JA4NIJ
OG5O 04/12 1730 18100F JJ3TTH
OG5O 04/13 0723 18100F JR7RHO
OG8O 03/28 1647 18100F JH7XRG
OH1MP 03/21 1814 18101F JA4NIJ
OH1ӃSRAL 03/17 0838 18102F JR7RHO
OH1ӃSRAL 04/10 1801 18100F JR2KDN
OH1ӃSRAL 04/12 1713 18100F JF2UPM
OH1ӃSRAL 04/12 1714 18100F JA7MSQ
OH2AWL 03/16 1736 18101F JA4NIJ
OH2CEM 04/04 2106 18102F JA4NIJ
OH2ECG 03/26 1815 18103F JG6QHE
OH2ECG 03/30 1634 18102F JA6MWW
OH2HA 03/28 1644 18100F JH7XRG
OH3JR 04/03 2127 18100F JI3CWI
OH3JR 04/11 0807 18102F JR7RHO
OH3MMF 04/12 2151 18101F JA4NIJ
OH3NB 04/03 2220 18102F JA4NIJ
OH3NK 03/17 2137 18101F JG3SKK
OH3OJ 04/03 2033 18102F JL1LGX
OH3SR 03/16 0000 18100F JA3MPT
OH6EJD 03/17 2135 18101F JG3SKK
OH6RX 04/05 1826 18100F JAEVI
OH7MEY 03/17 2029 18102F JA4NIJ
OH7RH 03/17 0809 18101F JR7RHO
OH8CEL 04/04 2054 18102F JA4NIJ
OH8JJ 03/30 1648 18102F JA6MWW
OH9EGH 03/20 1738 18101F JA4NIJ
OK12PVF 03/21 1730 18081C JI1FXS
OK1DBE 03/25 2007 18101F JG6QHE
OK1DIN 03/28 0656 18101F JR7RHO
OK1JKV 03/26 1804 18103F JG6QHE
OK2BZ 03/19 1802 18100F JJ3TTH
OK2PVF 03/21 1556 18081C JF1KMC
OK2SV 03/19 1618 18102F JA1UMQ
OK2ZDL 03/23 1629 18100F JA3MPT
OK7TJ 04/15 2053 18103F JG6QHE
OL7DG 03/21 1715 18070C JA2KSO
OM2GM 04/11 1737 18100F JJ3TTH
ON7JK 03/19 0859 18101F JR7RHO
OT7E 03/19 0910 18100F JR7RHO
OZ1JDA 04/13 1740 18101F JA4NIJ
OZ4TX 03/28 2146 18102F JF1KMC
OZ7JZ 03/19 1753 18100F JJ3TTH
OZ9ACV 04/02 1837 18102F JA4NIJ
OZ9AU 04/12 1803 18102F JA4NIJ
PA3AOD 04/12 1827 18102F JA4NIJ
PA3BVS 04/12 1842 18102F JA4NIJ
PA4CC 03/16 1816 18101F JA4NIJ
PA4JV 04/12 1845 18102F JA4NIJ
PC4U 04/02 1841 18102F JA4NIJ
PJ2CF 03/30 0811 18100F JG1ULT
PJ2CF 03/30 0853 18100F JAAOO
PJ2MAN 03/16 0843 18100F JA7XBG
PJ2MAN 03/20 0639 18100F JR7IWL
PJ2MAN 04/05 0637 18100F JH7XRG
PJ2SM 03/19 0917 18100F JF1KMC
PJ7AA 03/19 0847 18100F 7K1CPT
PJ7AA 03/19 0908 18102F JA4NIJ
PJ7AA 03/20 0649 18100F JR7IWL
PP5AK 03/18 0729 18101F JAEVI
PT5DD 03/20 0948 18102F JA1UMQ
PY5CC 03/28 0813 18101F JA1UMQ
PY5ZW 03/17 0036 18100F JR7RHO
R1996VK 04/14 1604 18100F JA7MSQ
R1CX 04/07 1947 18101F JG6QHE
R1DD 03/21 1731 18103F JG6QHE
R1NU 03/28 1651 18100F JH7XRG
R1TB 04/08 1618 18101F JA3UCO
R1YY 04/15 2113 18103F JG6QHE
R2BBX 03/28 1900 18101F JG6QHE
R2DZO 03/28 1650 18100F JH7XRG
R2FAQ 04/03 2129 18100F JR7IWL
R2REC 04/11 1605 18103F JG6QHE
R4AAR 04/11 1516 18101F JG6QHE
R4AN 03/16 0740 18101F JR7RHO
R4MA 03/17 2201 18101F JG3SKK
R7FE 03/18 0716 18100F JR7RHO
R8KAW 03/28 1921 18103F JG6QHE
RA1AHL 03/21 1902 18103F JG6QHE
RA3LJ 03/16 0717 18101F JR7RHO
RA4DAI 03/17 2220 18101F JG3SKK
RA6LTD 04/13 0604 18102F JR7RHO
RA7M 03/28 1923 18103F JG6QHE
RA9WAN 03/26 1909 18103F JG6QHE
RC7LL 03/21 2020 18101F JG6QHE
RD3BTW 03/28 1902 18101F JG6QHE
RD4D 03/28 1637 18100F JH7XRG
RG6YG 04/13 0730 18101F JR7RHO
RG6YG 04/15 1959 18100F JR6IKD
RIQ 03/24 1123 18070C JA2KSO
RIQ 03/24 1129 18070C JA7MSQ
RIQ 03/24 1143 18070C JK1TCV
RK6DD 04/15 2110 18103F JG6QHE
RN1CW 03/26 1810 18103F JG6QHE
RN1QC 04/13 0712 18101F JR7RHO
RO5A 03/28 2120 18103F JF1KMC
RQ3D 03/16 0712 18101F JR7RHO
RT6DO 03/26 1811 18103F JG6QHE
RU3DF 03/23 1901 18103F JG6QHE
RU3FW 03/28 1638 18100F JH7XRG
RU3QR 03/16 1655 18100F JA3MPT
RV3AMV 03/28 0651 18102F JR7RHO
RV6F 03/22 1931 18103F JG6QHE
RV9CD 03/23 1811 18103F JG6QHE
RW1AI 04/11 0809 18101F JR7RHO
RW3QSB 03/17 0758 18101F JR7RHO
RW6AEW 04/04 1604 18101F JG6QHE
RX3XR 03/20 0644 18100F JR7RHO
RX6AAK 03/20 0650 18101F JR7RHO
S51DX 04/13 1639 18070C JAAOO
S51XA 03/25 1731 18100F JJ3TTH
S51XA 04/11 0841 18101F JR7RHO
S52WD 03/18 0729 18101F JR7RHO
S52WW 03/18 0827 18100F JR7RHO
S56GD 04/01 2030 18100F JA3MPT
SA2BFO 03/16 1748 18101F JA4NIJ
SA7AKE 04/12 2006 18100F JA3MPT
SM3A 04/03 2049 18102F JA4NIJ
SM3KOR 03/19 1838 18101F JA4NIJ
SM3OKC 04/13 1950 18100F JR6IKD
SM5ELC 03/30 1637 18102F JA6MWW
SM5EVK 03/21 1824 18101F JA4NIJ
SM5MRW 04/13 2103 18103F JG6QHE
SM6EAT 03/28 1310 18102F JR7RHO
SM7YLS 04/02 1609 18102F JA6MWW
SMCXS 03/30 1631 18102F JA6MWW
SMEJR 03/26 2025 18102F JA4NIJ
SMITQ 03/21 1825 18101F JA4NIJ
SN7KAB 03/20 1541 18100F JR6IKD
SP2FNC 03/30 1643 18102F JA6MWW
SP2XF 03/16 1543 18077C JA2KSO
SP5ES 04/13 0728 18101F JR7RHO
SP6GCU 03/21 1629 18100F JA3MPT
SP8AJK 03/27 0818 18100F JH1TJH
SP9GFY 03/19 1646 18102F JA1UMQ
SP9JCN 03/28 1236 18101F JR7RHO
SP9RCL 03/19 0905 18100F JR7RHO
SP9RCL 03/19 1633 18100F JA1UMQ
SP9RCL 03/19 1745 18100F JJ3TTH
SP9UPH 03/23 1905 18103F JG6QHE
SP9WTC 03/26 1920 18103F JG6QHE
SQ1B 03/25 2011 18101F JG6QHE
SQ9LFQ 04/12 1737 18100F JF2UPM
SV1EGX 04/11 2152 18103F JG6QHE
SV1EKI 04/11 2159 18103F JG6QHE
SV1HAB 03/17 0801 18101F JR7RHO
SV1OCA 03/16 0800 18100F JR7RHO
SV1QZY 04/09 0814 18101F JR7RHO
SV1VS 03/25 2006 18101F JG6QHE
SV1YH 03/28 0650 18102F JR7RHO
SV2BRA 03/30 1641 18102F JA6MWW
SV2JAO/P 03/21 1555 18085C JF1KMC
SV3AGT 03/18 0723 18102F JR7RHO
SV5CJK 03/17 2032 18102F JA4NIJ
SV5CJK 03/27 1700 18100F JA7MSQ
SV9AQI 03/25 1927 18101F JG6QHE
SV9RPE 04/01 1606 18100F JAAOO
SX1A 03/24 1725 18100F JK1TCV
SX2ӃJAO 03/21 0615 18100F JH1TJH
SX2ӃJAO 03/25 1624 18100F JA7MSQ
SX2ӃKBB 03/25 1649 18100F JA7MSQ
SX2ӃPMQ 03/28 0729 18102F JR7RHO
SX2ӃPMQ 03/28 1539 18100F JR6IKD
SX2ӃPMQ 04/15 2110 18100F JA7MSQ
SX2ӃPMR 03/20 0737 18101F JR7RHO
SX2ӃPMR 03/20 1549 18100F JF2UPM
SX2ӃPMR 03/20 1556 18100F JR6IKD
SX3A 03/22 1706 18100F JK1TCV
SZ1821R 03/20 1608 18081C JK1TCV
SZ2ӃERS 04/11 0810 18101F JR7RHO
SZ2ӃERS 04/14 1525 18100F JA7MSQ
TA1CQ 03/30 1652 18102F JA6MWW
TA1CQ 04/04 1746 18100F JR6IKD
TA2AFA 04/05 1526 18100F JARUG
TA2XX 04/02 1724 18102F JA6MWW
TC18GL 03/18 0704 18100F JR7RHO
TK4TO 04/03 2038 18101F JA6MWW
TK4TO 04/10 1741 18102F JA4NIJ
TK5IH 03/25 1954 18101F JG6QHE
TO1K 03/24 0838 18095F JA7MSQ
TO1K 03/24 0847 18100F JR7GBL
TO1K 03/25 0858 18095F JG1ULT
TO1K 03/28 0802 18100F JR2KDN
TO1K 03/28 0813 18095F JF1KMC
TO1K 03/28 0908 18100F JAAOO
TO1K 03/30 0724 18100F JR7IWL
TO1K 03/31 0703 18100F JAEVI
TO1K 03/31 0839 18095F JA7XBG
TO1K 03/31 0846 18095F JK1TCV
UA2FF 04/01 1751 18102F JL1LGX
UA3AUK 04/11 2157 18103F JG6QHE
UA3GX 04/11 2148 18103F JG6QHE
UA3IHJ 03/28 2137 18102F JF1KMC
UA3IKI 03/25 1932 18101F JG6QHE
UA3KW 03/22 1740 18081C JI1FXS
UA3ROJ 03/16 0717 18101F JR7RHO
UA4AOC 04/11 1603 18103F JG6QHE
UA4PDJ 03/26 1916 18103F JG6QHE
UA4UU 03/28 1912 18101F JG6QHE
UA6BGM 04/04 1332 18101F JG6QHE
UA6FM 04/11 1518 18101F JG6QHE
UA7KWM 03/19 0802 18101F JR7RHO
UA9UAX/M 03/27 1641 18075S JA3UCO
UA9UAX/M 03/31 1519 18079C JR2KDN
UB3AUS 03/16 0708 18100F JR7RHO
UI5A 04/11 2155 18103F JG6QHE
UK8ZC 04/04 2044 18078C JI1FXS
UN7IV 03/26 1912 18103F JG6QHE
UN8PAS 03/22 1929 18103F JG6QHE
UR3EO 03/28 1512 18101F JG6QHE
UR4QSN 03/28 1643 18100F JH7XRG
UR5BFX 03/17 0804 18101F JR7RHO
UR5EDX 04/04 1608 18101F JG6QHE
UR5EPV 04/13 0715 18101F JR7RHO
UR5LY 03/20 1550 18101F JA1UMQ
UR5QW 04/11 1512 18101F JG6QHE
UR5WIF 03/19 0809 18101F JR7RHO
UR5ZGY 03/28 1548 18103F JG6QHE
UR6MA 04/12 1928 18101F JG6QHE
UR6MU 03/17 0813 18100F JR7RHO
UR8GZ 03/19 0912 18101F JR7RHO
UR8QMM 03/17 0818 18100F JR7RHO
URGK 03/17 1218 18100F JR7RHO
US4IBD 03/28 1517 18101F JG6QHE
UT4NY 04/11 1608 18103F JG6QHE
UT7KF 03/20 0645 18101F JR7RHO
UT7UA 03/28 1248 18101F JR7RHO
UT7UA 04/09 1853 18101F JG6QHE
UT7UJ 03/29 1928 18103F JG6QHE
UT7WO 03/28 1603 18103F JG6QHE
UV5IW 04/08 1742 18103F JF1KMC
UW5ZM 03/19 1532 18101F JA1UMQ
UX1VT 03/24 1808 18101F JG6QHE
UY5ZZ 03/24 1637 18100F JA3MPT
V31ZA 03/18 0719 18100F JA7MSQ
V31ZA 03/18 0722 18100F JA7QVI
V31ZA 03/18 0856 18100F JF2UPM
V7/KA4WPX 04/01 1829 18073C JA2KSO
V85T 03/18 1425 18087C JA2KSO
V85T 04/05 1840 18090C JA6MWW
VA7EWG 03/19 0818 18101F JA1UMQ
VA7QI 03/20 1015 18100F JA3MPT
VE3CFK 03/31 0654 18100F JAEVI
VE6IXD 03/20 0944 18101F JA1UMQ
VI1ӃAF 03/19 0730 18100F 7K1CPT
VI1ӃAF 03/19 1732 18080C JF2UPM
VI1ӃAF 03/19 1733 18080C JA2KSO
VI1ӃAF 03/19 1749 18080C JI1CPN
VI1ӃAF 03/22 1753 18138S JI1FXS
VK2DO 04/04 1244 18101F JG6QHE
VK2JIW 04/04 1553 18103F JG6QHE
VK2ON 03/24 2312 18101F JR7RHO
VK2TEV 03/17 0041 18100F JR7RHO
VK4UWV 03/21 1328 18100F JJ3TTH
VK6NC 03/21 1814 18122S JS6GKS
VK6QM 03/18 1626 18100F JA7MSQ
VK9CE 03/20 1117 18095F JA7XBG
VK9CE 03/20 1122 18095F JL3LSF
VK9CE 03/20 1212 18095F JM3UGA
VK9CE 03/20 1215 18095F JR7FRW
VK9CE 03/20 1230 18095F JI3CWI
VK9CE 03/20 1540 18133S JAAOO
VK9CE 03/20 1545 18133S JF1KMC
VK9CE 03/20 1620 18133S JARUG
VK9CE 03/20 1745 18133S JR6IKD
VK9CE 03/20 1803 18133S JI1FXS
VK9CE 03/20 1808 18133S JG1ULT
VK9CE 03/20 1819 18133S JG7AMD
VK9CE 03/23 1317 18095F JA7MSQ
VK9CE 03/23 1355 18100F JA3MPT
VK9CE* 03/20 1510 18133S JRAMD
VR2BLEE 04/04 1718 18073C JF1KMC
VR2BLEE* 03/23 2022 18073C JA3-6050
VR2XHQ 04/14 2046 18101F JG3SKK
VU2FI 03/27 2032 18101F JM3UGA
W5JAY 03/17 0045 18100F JR7RHO
W5JAY 03/20 0924 18102F JA3UCO
W5JAY 03/20 0928 18102F JA1UMQ
W5XU 03/29 0904 18102F JA3UCO
W6KAP 03/20 0045 18100F JR7RHO
W6KAP 03/20 0947 18100F JA3UCO
W6NUC 04/03 0804 18101F JA3UCO
W7ARW 03/22 0810 18102F JA3UCO
W7BEM 03/17 0027 18100F JR7RHO
W7BEW 03/20 0920 18100F JA1UMQ
W7DKO 03/18 2355 18101F JR7RHO
W7MWR 03/20 0944 18102F JA3UCO
WA6E 03/16 2123 18102F JR7RHO
WA7PVE 03/29 0853 18100F JA3UCO
WARVK 03/30 0729 18100F JI3CWI
WB4TDH 03/20 1031 18100F JA3MPT
WC4H 04/14 1016 18101F JA1UMQ
WD4EGF 03/29 0909 18100F JA3UCO
WD5HNI 03/17 0015 18100F JR7RHO
WH6GGO 04/11 0756 18101F JG6QHE
WP4SD 03/31 0945 18101F JA4NIJ
WW4DD 03/31 0943 18101F JA4NIJ
WW5XX 03/16 2148 18101F JR7RHO
WX1S 04/04 0733 18100F JH7XRG
XE2JX 03/31 0745 18100F JAEVI
XE2YWH 03/27 0934 18100F JF2UPM
XE3AA 03/20 0106 18100F JR7RHO
XU7AKU 03/21 0907 18084C JA2KSO
YB1COA 03/17 1755 18100F JJ3TTH
YB1GRZ 04/04 1520 18103F JG6QHE
YB1WZA 03/31 2002 18103F JG6QHE
YB8ADX 04/04 1525 18103F JG6QHE
YB8ADX 04/04 1854 18101F JG6QHE
YB8RVI 04/04 1242 18101F JG6QHE
YBDRV/8 03/31 1847 18100F JR2KDN
YL1ZO 03/19 0853 18100F JR7RHO
YL2BK 04/08 1747 18100F JJ3TTH
YL2IV 03/21 1847 18101F JA4NIJ
YL2LW 03/19 1744 18100F JA3MPT
YL3GAO 03/18 0804 18101F JR7RHO
YO21WARD 04/15 1637 18100F JA7MSQ
YO3WL 03/28 0639 18102F JR7RHO
YO4RST 03/23 1914 18103F JG6QHE
YO4SX 03/28 1641 18100F JH7XRG
YO6FNF 03/23 1547 18100F JA3MPT
YO6GLT 03/28 1649 18100F JH7XRG
YO7FJK 04/15 2103 18103F JG6QHE
YO9FMB 03/28 0618 18100F JR7RHO
YO9GR 03/19 0800 18101F JR7RHO
YO9HP 04/13 2013 18100F JR6IKD
YO9ILA 03/21 0601 18100F JH1TJH
YT7PA 04/05 1531 18100F JJ3TTH
YV1SW 03/30 0818 18100F JA7MSQ
YV1SW 03/30 0819 18102F JF1KMC
YV7MAY 04/10 0830 18100F JA7MSQ
Z32BM 03/28 1642 18100F JH7XRG
Z33Z 03/16 1811 18101F JA4NIJ
Z33Z 03/20 1828 18101F JM3UGA
Z33ZOD 03/25 1854 18102F JA4NIJ
Z34K 04/09 0810 18102F JR7RHO
Z34K 04/11 2200 18103F JG6QHE
Z34K 04/12 1915 18100F JL3LSF
Z35T 04/03 2014 18100F JM3UGA
Z35T 04/03 2224 18102F JL1LGX
Z36W 04/02 1620 18102F JA6MWW
ZB2CW 03/23 1945 18078C JF1KMC
ZD8HZ 03/20 0643 18102F JF1KMC
ZD8HZ 04/02 0611 18101F JARUG
ZD8HZ 04/02 0636 18101F JG3SKK
ZF2LC 03/30 0702 18100F JR7IWL
ZL1ALA 03/29 0959 18074C JA2KSO
ZL1TLC 03/23 1025 18100F JA3MPT
ZL2BH 04/05 1449 18100F JJ3TTH
ZL3REW 03/19 1621 18100F JA1UMQ
ZL4KYH 04/15 0750 18101F JJ1KZZ
ZL7DX 04/11 0855 18105X JG6QHE
ZL7DX 04/11 0903 18105X JG1ULT
ZL7DX 04/11 0911 18104X JI3CWI
ZL7DX 04/11 0946 18104X JAAOO
ZL7DX 04/11 1002 18104X JARUG
ZL7DX 04/11 1007 18105X JM3UGA
ZS4JAN 03/26 1634 18100F JA1AGG
ZS6HBE 04/12 1407 18100F JARUG

y21MHzz
3B8FA 03/18 1616 21074F JA7MSQ
3D2AG 03/28 1207 21074F JN3MXT
3G3G 03/27 0937 21074F JAAOO
4D3X 04/04 1550 21084R JK2VOC
4E3X 03/27 1006 21206S JA6MWW
4F3BZ 03/27 1032 21206S JA6MWW
4F3OM 03/27 0948 21215S JA6MWW
4J1SFR 03/25 1945 21015C JA3GSM
4J1SFR* 03/26 1749 21021C JA2KSO
4J3DJ 03/23 2011 21075F JR6IKD
4L8A 04/03 1729 21074F JR6IKD
4L8A 04/05 1701 21075F JARUG
4S6AZE 03/31 1634 21074F JA7MSQ
4S6SAD 03/21 1750 21074F JR6IKD
4S6SAD 04/14 1519 21076F JARUG
4UWFP 03/26 1717 21074F 7K1CPT
4X5EF 03/21 1647 21074F JR6IKD
4X5II 03/16 1559 21074F JI1CPN
4X5II 03/16 1611 21074F JA7KHQ
4X5JR 03/20 0608 21075F JR7RHO
4Z5IW 03/20 1626 21076F JR6IKD
4Z5IW 03/20 1642 21075F JA4NIJ
4Z5LA 04/12 1805 21074F JA7MSQ
4Z5LA* 04/03 1620 21018C JA3-6050
4Z5OP 03/21 1644 21074F JR6IKD
4Z73TL 04/15 2058 21074F JK1TCV
5B4ALJ 04/01 1631 21074F JAAOO
5B4AOW 03/20 1951 21004C JA3GSM
5B4APL 04/15 1932 21074F JR6IKD
5B4APL 04/15 2020 21074F JF1KMC
5B4VL 03/20 1812 21075F JM3UGA
5B4VL 03/22 1557 21074F JA7KHQ
5W1SA 03/20 1653 21075F JRAMD
5W1SA 03/25 1656 21011C JA2KSO
5W1SA* 04/02 1654 21023C JA3-6050
5Z4VJ 03/26 1800 21074F 7K1CPT
5Z4VJ 04/07 2037 21074F JA3MPT
7D1C 03/28 1738 21278S 7M4OAQ
7D5RI 03/26 1534 21074F JI1CPN
7D5RI 03/26 1536 21074F JR2KDN
7D5RI 03/26 1920 21074F JH7XRG
7D5RI 03/27 1206 21040C JH7XRG
7D5RI 03/27 1214 21040C JI1CPN
7D5RI 03/27 1227 21040C JE2RBK
7D5RI* 03/27 1137 21040C JA3-6050
7Z1OO 04/03 1647 21074F JAAOO
7Z1OO 04/03 1720 21074F JR6IKD
8A17KSMI 04/08 1151 21074F JI1CPN
8A539KC 04/02 1120 21074F JA7MSQ
8A539KC 04/02 1140 21074F JI1CPN
8A539KC 04/03 1750 21075F JR6IKD
8J1RL 03/27 1854 21074F JH7XRG
8J1RL 03/29 1836 21074F JG1ULT
8J1RL 04/10 1736 21074F JF1KMC
8J1RL 04/11 0305 21074F JR7IWL
8J1RL 04/11 1714 21074F JA7MSQ
8J1RL 04/11 1834 21076F JF2VAX
8J1RL* 03/27 1819 21074F JRAMD
8J1RL* 03/29 1829 21074F JA7KHQ
8J1RL* 04/10 1917 21074F JA7KHQ
8Q7MS 03/31 1611 21028C JR2KDN
8Q7MS 03/31 1743 21028C JA7QVI
8Q7MS 04/02 1931 21028C JR2SCJ
8Q7MS 04/03 1300 21028C JR7CJS
8Q7MS 04/03 1305 21028C JG1ULT
8Q7MS 04/03 1613 21028C JA2KSO
8Q7MS 04/03 1615 21028C JARUG
8Q7MS 04/03 1638 21028C JA7XBG
8Q7MS 04/04 1326 21035C JN3MXT
8Q7MS 04/04 1334 21035C JF1KMC
8Q7MS 04/04 1342 21035C JJ1KZZ
8Q7MS 04/04 1344 21035C JH1LAH
8Q7MS 04/07 1550 21028C JA3GSM
8Q7MS 04/09 1326 21022C JA7MSQ
8Q7MS* 04/08 1221 21022C JA3-6050
8Q7PR 03/28 1100 21076F JF1KMC
8Q7PR 04/03 1702 21075F JM3UGA
8Q7PR* 04/03 1213 21074F JRAMD
9A2WB 03/21 1726 21074F JR6IKD
9H1ET 03/30 1731 21077F JF1KMC
9J2BO* 04/14 1710 21030C JR2SCJ
9K2HS 03/19 1904 21015C JA3GSM
9K2HS 04/08 1713 21076F JF1KMC
9K2OK 04/03 1725 21074F JR6IKD
9K2OW 03/16 0913 21074F JA7KHQ
9K2OW 03/16 1452 21074F JA7XBG
9M2CJ 03/21 1341 21074F JJ3TTH
9M2MSL 03/19 1647 21210S JA2KSO
9M2S 03/28 1735 21290S 7M4OAQ
9M2SAF 03/27 1743 21290S JG1HQA
9M2TDX 03/21 1716 21245S JG3SZF
9M4CTO 03/27 1658 21355S JK2VOC
9M6NA 04/05 1638 21074F JAAOO
9M8DEN 03/27 1812 21273S JG3SZF
9M8DEN 03/27 1836 21273S JG1HQA
9V1KG 03/27 0945 21278S JA6MWW
9V1PL 04/01 1030 21076F JA1UMQ
9V1PL 04/08 1805 21074F JA7KHQ
9V1SH 03/27 1332 21076F JL1LGX
9V1SH 04/03 1629 21074F JA7KHQ
9V1SH 04/03 1700 21074F JAAOO
9V1SH 04/11 1844 21075F JAEVI
9V1YC 03/21 1055 21007C JK2VOC
9V1YC 03/27 0940 21248S JG1HQA
9V1YC 03/27 0949 21248S JG3SZF
9V1YC 03/28 1000 21223S JA6MWW
A25RU 03/18 1653 21095F JF1KMC
A25RU 03/18 1657 21095F JG1ULT
A25RU 03/20 1904 21091F JG3SKK
A25RU 03/20 1952 21093F JG7AMD
A25RU 03/22 1619 21025C JF1KMC
A25RU 03/22 1732 21025C JA7MSQ
A25RU 03/24 1927 21098F JA6MWW
A25RU 03/25 1705 21074F JA7MSQ
A25RU 03/25 1900 21096F JA6MWW
A25RU 03/25 2013 21095F JI3CWI
A25RU 03/26 1540 21074F JN3MXT
A25RU 03/26 1951 21095F JA7XBG
A25RU 03/26 1956 21095F JAAOO
A25RU 03/26 2002 21074F JR7GBL
A25RU 03/26 2007 21095F JA7LGE
A25RU 03/27 1700 21096F JF2VAX
A25RU* 03/19 1936 21095F JL1LGX
A25RU* 03/24 1600 21095F JR2SCJ
A25RU* 03/27 1606 21074F JRAMD
A41CK 03/22 1350 21074F JAAOO
A41CK 03/22 1411 21074F JA7XBG
A61BR 04/13 1348 21076F JA4NIJ
A61FK* 03/27 1636 21210S JG1HQA
A65DR 04/07 1206 21074F JH1TJH
A65DR 04/07 2108 21074F JI1CPN
A65IJ 03/17 0537 21075F JR7RHO
A71AM 03/25 1638 21074F JG1ULT
A71AM 03/28 1410 21252S JA3GSM
A71AM* 03/25 1423 21074F JL1LGX
A73A* 03/27 1410 21204S JA3-6050
A92AA 03/31 1539 21074F 7K1CPT
AP2MKB 04/01 1346 21074F JA7MSQ
AP2MKB 04/09 1319 21076F JL1LGX
AP2MKB 04/09 1445 21074F 7K1CPT
AP2MKB 04/11 1415 21074F JA1AGG
AP2MKS 03/19 1459 21074F JARUG
AP2MKS 04/11 1426 21074F JA1AGG
BA3AX 03/21 1055 21020C JK2VOC
BD7DT 03/27 1146 21274S 7M4OAQ
BG6QGR 04/08 0504 21076F JR7RHO
BG7DHP 04/01 1045 21074F JF1KMC
BG8JLD 04/06 0528 21076F JR7RHO
BH3WNL 03/27 1550 21276S JE1LFX
BH4AAD 03/18 1407 21230S JG3SZF
BU2EP 03/21 1053 21203S 7M4OAQ
BU2EP 03/21 1232 21265S JK2VOC
BV1EK 03/18 1623 21074F JJ3TTH
BV4WD 03/17 1708 21075F JA1UMQ
BY1CY 03/27 1250 21193S 7M4OAQ
BY3GA 03/27 1154 21190S JG3SZF
C92RU 04/05 1025 21096F JF1KMC
C92RU 04/05 1705 21095F JA6MWW
C92RU 04/05 1710 21095F JA6MWW
C92RU 04/06 1600 21095F JARUG
C92RU 04/06 2000 21095F JA7XBG
C92RU 04/06 2030 21095F JG3SKK
C92RU 04/06 2033 21095F JG1ULT
C92RU 04/07 1614 21074F JAAOO
C92RU 04/07 1740 21095F JA1AGG
C92RU 04/07 2044 21027C JF1KMC
C92RU 04/07 2117 21027C JA6MWW
C92RU 04/08 1435 21095F JA7MSQ
C92RU 04/08 2034 21028C JF2VAX
C92RU 04/08 2046 21025C JR6IKD
C92RU 04/08 2110 21025C JG3SKK
C92RU 04/08 2110 21025C JA6MWW
C92RU 04/09 1547 21095F 7K1CPT
C92RU 04/10 1611 21095F JI3CWI
C92RU 04/10 1619 21095F JA7KHQ
C92RU 04/10 1712 21074F JR7GBL
C92RU 04/10 1804 21095F JL3LSF
C92RU 04/11 1533 21095F JA7LGE
C92RU 04/11 1606 21095F JN3MXT
C92RU 04/11 1623 21095F JR7IWL
C92RU 04/11 1655 21095F JK1TCV
C92RU 04/11 1657 21096F JR6IKD
C92RU 04/11 1727 21095F JJ1KZZ
C92RU 04/11 1747 21095F JF2UPM
C92RU 04/11 1800 21095F JR2NMJ
C92RU 04/13 1620 21074F JR7GBL
CE1LEW 04/11 1045 21076F JR7CJS
CE2SV 03/20 0842 21076F JA1UMQ
CE3BMI 03/27 0734 21076F JR7CJS
CE3RY 04/09 0933 21074F JA7XBG
CP6CL 04/03 0930 21075F JM3UGA
CP6CL 04/03 1001 21074F JAAOO
CP6CL 04/03 1007 21074F JA6MWW
CP6CL 04/03 1030 21074F JN3MXT
CP6CL* 04/03 0945 21074F JRAMD
CX1RL 03/28 0738 21074F JA1AGG
CX3DDO 03/31 2226 21076F JR7CJS
CX7SS 03/27 0818 21260S JG1HQA
CX9CPE 04/10 0736 21075F JAEVI
D1DX 04/02 1407 21074F JA7MSQ
D31EVM 03/27 1720 21245S JG3SZF
DU6RCR 03/20 1650 21200S JG3SZF
DW7CAJ 03/21 1028 21220S 7M4OAQ
DX1MK 03/27 0851 21240S JG1HQA
DX7EVM 03/21 1138 21280S JK2VOC
E23NEZ 03/26 1453 21218S JA2KSO
E25ETT 03/23 1630 21074F JL1LGX
E25ETT 03/27 1156 21187S 7M4OAQ
E25ETT* 03/27 1910 21173S JA3-6050
E2A 03/21 1131 21026C JK2VOC
E2A 03/27 0940 21217S JA6MWW
E2A 03/27 1048 21217S JG3SZF
E2E 03/28 1440 21306S JAAOO
E2U 03/27 1736 21304S JG1HQA
E51BQ* 03/20 1347 21074F JRAMD
E74A 03/20 1912 21018C JA3GSM
EA7HPI 04/15 2117 21074F JI3CWI
EA8AXT 03/19 1812 21075F JA4NIJ
EA8W 04/15 2114 21074F JI3CWI
EK1KE 03/20 1657 21075F JM3UGA
EK1KE 03/29 1341 21074F JF2UPM
EK1KE 04/01 1354 21074F JA7MSQ
EK1KE 04/13 1428 21074F JA7KHQ
EK7PP 03/21 1609 21074F JF1KMC
EP2LMA 03/31 1724 21074F JR7IWL
EP2LMA 03/31 1846 21074F 7K1CPT
ES9C 03/27 1546 21221S JA6MWW
EV1R 03/20 1648 21074F JA3MPT
EW8FG 03/26 0754 21074F JR7RHO
EX8ABA 03/21 1451 21074F JJ3TTH
EX8ABA 03/22 1346 21074F JAAOO
FK4QX 03/20 1624 21247S JRAMD
FK4QX 03/28 1435 21227S JAAOO
FK4QX 03/28 1505 21227S JA3GSM
FK8HA 03/29 1703 21199S JG3SZF
FK8HA* 03/30 1528 21193S JA3-6050
FK8HM 04/03 1621 21074F JA7MSQ
FK8IK 04/10 1631 21009C JK2VOC
FK8IK 04/11 0843 21010C JE1LFX
FR/F1FJR 03/28 1648 21074F JI3CWI
FR1GV 03/20 1620 21074F JK7LXU
FR4NT 03/28 1455 21280S JAAOO
FR4OO 03/20 1303 21074F JA7KHQ
FR4OO 03/20 1335 21074F JR7IWL
FR4OO 03/20 1400 21074F JA7XBG
HC1E/QRP 03/31 0730 21074F JA7MSQ
HC1MD/2 03/27 0800 21074F JR6IKD
HC1MD/2 03/27 0841 21074F JA7MSQ
HC1Y 04/04 1151 21074F JA7MSQ
HC2FJ 03/24 1117 21074F JAAOO
HC2FJ 03/24 1130 21074F JA4NIJ
HC2FJ 04/04 0841 21074F JA7MSQ
HC2TIC 04/03 0914 21074F JA7MSQ
HC6IM 03/20 1023 21076F JA1UMQ
HI8DL 03/31 0944 21074F JA7MSQ
HP1RY 04/01 0722 21075F JF1KMC
HP1RY 04/01 0736 21074F JG1ULT
HP1RY 04/01 0740 21076F JA7QVI
HS1NGR 04/12 1748 21074F JA7MSQ
HS8AFA 03/18 1537 21075F JA1UMQ
HS8AFA 03/18 1612 21074F JA7MSQ
HSACS 04/02 1722 21074F JA7MSQ
HSYNM 03/17 1528 21140X JF2UPM
HZ1WARD 04/14 1514 21074F JARUG
HZ1WARD 04/14 1542 21074F JF1KMC
HZ1WARD 04/14 1549 21074F JA7XBG
HZ1WARD 04/15 1924 21074F JR6IKD
HZ1WARD* 04/15 1629 21074F JL1LGX
I8OCA 03/26 0924 21074F JH7XRG
IB9T 03/27 1642 21202S JG3SZF
IB9T 03/28 1606 21199S JE1LFX
IK4GRO 03/26 1803 21245S JA3GSM
IO9A 03/28 1700 21230S JAAOO
ISAWZ 03/21 1615 21074F JF1KMC
ISAWZ 04/15 1938 21074F JR6IKD
ISBKS 03/20 1943 21074F JI3CWI
ISPGF 03/19 1814 21075F JA4NIJ
IZ8EGE 03/28 1530 21074F JR6IKD
J42A 03/26 1954 21076F JJ1KZZ
JD1BHA* 03/21 1326 21074F JRAMD
JT1BV 04/10 1615 21023C JK2VOC
JT1CO 03/25 1704 21021C JA2KSO
JT1DN 04/01 1345 21074F JA7MSQ
JT1YL 04/08 1505 21074F JL1LGX
JU1DX 03/27 1421 21210S JG3SZF
JY5IB 03/30 1519 21074F JG1ULT
JY5IB 03/30 1710 21074F JF1KMC
JY5IB 04/02 1644 21074F JA1AGG
JY5IB 04/02 1658 21074F JA6MWW
JY5IB 04/02 1706 21074F JA7MSQ
JY5IB 04/02 1707 21074F JA7QVI
K3SCH 04/11 1005 21076F JR7CJS
KG6DX 04/10 0910 21075F JA1UMQ
KH2INC 03/21 0951 21229S JG3SZF
KH2INC 03/28 0757 21228S JA6MWW
KH2INC 03/28 1613 21231S JE1LFX
KH6AP 04/01 1027 21075F JA1UMQ
KHW 03/27 1618 21265S JG3SZF
KHW 04/10 1619 21027C JK2VOC
L21RCA 04/04 0844 21074F JA7MSQ
L21RCA 04/04 0849 21076F JJ1KZZ
L21RCA 04/04 0928 21075F JF1KMC
LO5D 03/28 0746 21321S JF2VAX
LU1VFU 03/20 0724 21075F JAEVI
LU3ETY 03/23 0613 21076F JR7CJS
LU6DK/D 03/27 0734 21076F JR7CJS
LU6MAL 03/22 0858 21075F JA1UMQ
LU6YR 04/02 0646 21074F JAAOO
LU9OZX 03/24 1113 21300S JA2KSO
LY5GT 03/26 0804 21076F JR7RHO
LZ1AG 04/01 0823 21074F JR7RHO
LZ1PRT 04/01 0836 21074F JR7RHO
LZ2II 03/21 1613 21074F JA1ALS
LZ5R 03/21 1817 21005C JK2VOC
LZ6E 03/27 1609 21243S JE1LFX
LZ9W 03/21 1806 21196S JG3SZF
NH6AB 03/27 1001 21278S JG1HQA
OA4EA 03/31 0949 21074F JA7MSQ
OC2ӃR 03/31 0740 21074F JA7MSQ
OD5ET 04/03 1726 21074F JR6IKD
OD5PY 03/26 1735 21074F 7K1CPT
OD5PY 03/30 1622 21075F JA6MWW
OD5PY 04/14 1630 21074F JAAOO
OD5ZZ 03/27 1432 21264S JL1UTS
OD5ZZ 03/27 1514 21303S JG7AMD
OD5ZZ 03/28 1514 21***S JA3GSM
OG5O 04/02 1705 21076F JA6MWW
OHZ 03/20 1944 21070F JM3UGA
OHZ 03/20 2013 21025C JA3GSM
PJ2SM 03/31 0911 21074F JG1ULT
PT2OP 03/17 0926 21074F JA7XBG
PT5J 03/27 0909 21292S JG1HQA
PU5BOY 03/20 0727 21075F JAEVI
PU9OAA 04/03 1056 21074F JN3MXT
PY2VZ 03/31 0835 21074F JA7KHQ
PY3NA 03/27 0802 21074F JR6IKD
PY5HOT 04/03 1040 21074F JN3MXT
R1994YU 04/15 1925 21074F JR6IKD
R15IA 03/20 1625 21076F JR6IKD
R4FFQ 03/26 0821 21074F JR7RHO
R4IG 04/09 0735 21076F JR7RHO
R4PBX 03/20 1623 21074F JA3MPT
R6DAW 04/01 0828 21074F JR7RHO
R6TX 03/26 0813 21075F JR7RHO
R75RAA 04/03 1634 21074F JJ1KZZ
R75RAA 04/09 0730 21076F JR7RHO
R8Q7PR 03/28 1052 21074F JN3MXT
RA2FCD 04/08 1753 21074F JA1AGG
RA3QPT 03/17 0743 21075F JR7RHO
RDA 03/28 1002 21176S JA6MWW
RG6YG 04/12 1619 21074F JI1CPN
RG6YG 04/12 1624 21074F JR2KDN
RGS 04/04 1143 21093R JK2VOC
RIQ 03/24 1331 21020C JAAOO
RM6YG 04/15 1513 21074F JI1CPN
RO9A 03/27 1544 21276S JE1LFX
RUSD 03/21 1215 21290S JG3SZF
RW1F 03/20 1940 21225S JG3SZF
RW6AEW 04/08 0509 21076F JR7RHO
RX6LQH 03/20 0614 21075F JR7RHO
RY6YG 04/15 1452 21074F JI1CPN
S56ECR 03/21 1700 21074F JR6IKD
S79KW 03/21 1426 21076F JR6IKD
S79KW 03/29 2020 21076F JR7CJS
S79KW* 04/01 1736 21074F JA7KHQ
S79VU 03/26 1804 21074F 7K1CPT
S79VU 03/28 1152 21074F JN3MXT
S79VU 03/28 1206 21074F JG1ULT
SM5MRW 03/28 2133 21074F JR7CJS
SP8R 03/21 1710 21013C JK2VOC
SV1PLH 03/25 1924 21076F JA6MWW
SV1QEZ 04/01 0843 21074F JR7RHO
SV2ODQ 03/26 0836 21075F JR7RHO
SV2TX 03/28 1526 21074F JR6IKD
SX2ӃJAO 03/26 1605 21076F JL1LGX
SX2ӃPMR 03/21 1658 21074F JR6IKD
SX2ӃRMA 04/11 1742 21074F JR6IKD
SX5A 03/25 1917 21076F JA6MWW
SY1DAL 04/11 1743 21074F JR6IKD
SY2ӃCWM 03/26 0755 21075F JR7RHO
SZ2ӃERS 04/11 1745 21074F JR6IKD
T6A 03/27 1544 21151F JN3MXT
T6A 03/28 1448 21224S JA3GSM
T6A 03/28 1455 21224S JARUG
T6AA 04/02 1553 21023C JA2KSO
T6AA 04/02 1602 21023C JAAOO
T6AA 04/02 1605 21023C JA7QVI
T6AA 04/03 1644 21023C JJ1KZZ
TA1CQ 03/28 1617 21074F JARUG
TA2BZ 03/25 1713 21074F JA4NIJ
TA2BZ 03/28 1524 21074F JR6IKD
TA6B 03/21 1719 21074F JR6IKD
TA6B 03/22 1545 21075F JA1UMQ
TA7I 04/01 1350 21074F JA7MSQ
TA7O 04/14 1543 21074F JF1KMC
TA7UHS 03/28 1259 21074F JJ3TTH
TG9ADQ 03/18 0746 21076F JJ1KZZ
TG9ADQ 03/31 0739 21074F JA7MSQ
TG9ADQ 03/31 0742 21074F JR7GBL
TG9ANF 04/11 0959 21076F JR7CJS
TK4LS 03/26 1734 21074F 7K1CPT
TZ4AM 03/20 2032 21027C JF1KMC
UA2DF 04/08 1746 21074F JA1AGG
UA4W 03/21 1708 21009C JK2VOC
UASR 03/21 1134 21030C JK2VOC
UD4F 03/28 1611 21320S JE1LFX
UD4F 04/04 1435 21088R JK2VOC
UN6GT 03/17 1557 21012C JA2KSO
UN7CBY 03/25 1941 21076F JA6MWW
UN7LZ 04/14 1637 21074F JAAOO
UN7QF 03/28 1543 21300S JG3SZF
UN7TZ 03/20 1635 21076F JA1UMQ
UN8PAS 03/22 1542 21076F JA1UMQ
UN8PFE 03/22 1555 21076F JA1UMQ
UN8PT 03/21 1216 21041C JK2VOC
US2YW 03/26 1926 21074F JH7XRG
US5LO 03/21 1612 21074F JF1KMC
UT2IP 03/21 1609 21074F JJ3TTH
UT7CR 03/21 1705 21013C JK2VOC
UT8EG 03/20 0612 21074F JR7RHO
UV5QA 03/22 1633 21074F JA1UMQ
UW1M 04/04 1559 21096R JK2VOC
UY8IF 03/18 1632 21074F JA1UMQ
V51WW 03/16 2027 21074F JL1UTS
V73NS 04/03 1535 21025C JRAMD
V85T* 03/22 1810 21024C JA3-6050
VA3DX 04/02 0753 21074F JA1UMQ
VI1ӃAF 03/17 1515 21031C JI1CPN
VI1ӃAF 03/19 1111 21074F JF2UPM
VI1ӃAF 03/24 1245 21245S JF2UPM
VI1ӃAF 03/26 1640 21245S JA6MWW
VI1ӃAF 03/26 1908 21031C JJ1KZZ
VI5AHV 04/04 1748 21277S JG3SZF
VK1ӃAF 03/17 1706 21017C JA2KSO
VK1ӃAF 03/17 1721 21017C JF2UPM
VK1ӃAF 03/19 1745 21017C JA7MSQ
VK1ӃAF 03/19 1749 21018C JE2PHJ
VK1ӃAF 03/19 1759 21017C JR6IKD
VK1ӃAF 03/28 1123 21074F JR6IKD
VK1ӃAF 03/28 1537 21022C JK2VOC
VK2FOMG 04/08 0438 21076F JR7RHO
VK2NIK 03/17 1719 21075F JA1UMQ
VK2NIK 04/06 1724 21076F JR7CJS
VK2PN 03/21 1217 21041C JK2VOC
VK3ABD 04/08 0513 21076F JR7RHO
VK3ACT 03/17 0554 21076F JR7RHO
VK3ALB 04/11 1031 21075F JG6QHE
VK3DEN 03/17 0531 21075F JR7RHO
VK3FNJ 03/17 1427 21076F JA1UMQ
VK3HY 03/17 1542 21075F JA4NIJ
VK3JX 03/22 0450 21075F JR7RHO
VK3PSH 04/02 0717 21075F JAEVI
VK4DH 03/27 1547 21276S JE1LFX
VK4GRZ 04/09 1334 21076F JR7CJS
VK4KW 03/27 1213 21345S 7M4OAQ
VK4NHX 03/23 0758 21074F JA1UMQ
VK4SN 04/04 1504 21092R JK2VOC
VK5OM 03/26 1548 21074F JA3MPT
VK6LC 03/19 1245 21074F JA1UMQ
VK7OR 03/28 1054 21075F JG6QHE
VK9CE 03/17 1310 21074F JR7IWL
VK9CE 03/17 1453 21140X JF1KMC
VK9CE 03/17 1511 21140X JAAOO
VK9CE 03/17 1513 21140X JA7MSQ
VK9CE 03/17 1519 21140F JA7KHQ
VK9CE 03/17 1530 21140X JI3CWI
VK9CE 03/17 1825 21180S JG1ULT
VK9CE 03/17 1832 21180S JA6MWW
VK9CE 03/17 1841 21180S JAAOO
VK9CE 03/17 1850 21180S JR2SCJ
VK9CE 03/18 1341 21240S JF2UPM
VK9CE 03/18 1546 21220S JARUG
VK9CE 03/18 1554 21220S JA2KSO
VK9CE 03/18 1603 21220S JA7MSQ
VK9CE 03/18 1920 21143X JA6MWW
VK9CE 03/19 1000 21091F JAAOO
VK9CE 03/19 1016 21090F JA7MSQ
VK9CE 03/19 1045 21091F JA7XBG
VK9CE 03/19 1142 21091F JI1CPN
VK9CE 03/19 1153 21091F JF1KMC
VK9CE 03/19 1158 21090F JG1ULT
VK9CE 03/19 1203 21074F JA3MPT
VK9CE 03/19 1210 21091F JF2UPM
VK9CE 03/19 1214 21091F JL1LGX
VK9CE 03/19 1341 21270S JF1KMC
VK9CE 03/19 1405 21270S JL1LGX
VK9CE 03/19 1739 21023C JA7MSQ
VK9CE 03/21 1118 21285S 7M4OAQ
VK9CE 03/21 1130 21285S JL3LSF
VK9CE 03/21 1132 21285S JR6IKD
VK9CE 03/21 1139 21290S JF2VAX
VK9CE 03/21 1140 21285S JK2VOC
VK9CE 03/22 1645 21091F JA4NIJ
VK9CE 03/22 1648 21090F 7K1CPT
VK9CE 03/22 1840 21091F JI3CWI
VK9CE 03/22 1858 21091F JG7AMD
VK9CE 03/23 1452 21091F JA6MWW
VR2BLEE 03/20 1326 21020C JI3CWI
VR2BLEE 03/21 1513 21016C JF2UPM
VR2BLEE 03/25 1151 21010C JA2KSO
VR2BLEE 04/11 1517 21018C JE3JAF
VR2BLEE 04/14 1343 21021C JI1CPN
VR2CC 03/21 1033 21232S 7M4OAQ
VR2CC 03/28 1024 21212S JI3CWI
VR2CC 04/04 1552 21089R JK2VOC
VR2T 03/21 1134 21016C JK2VOC
VR2UBC 04/04 1552 21210S JG3SZF
VR2XMT 03/17 1811 21074F JJ3TTH
VR2YQU 04/13 0456 21075F JR7RHO
VU2DCC 04/02 1102 21074F JA7MSQ
VU2EOJ 04/02 1408 21074F JA7MSQ
VU2JAW 04/01 1351 21074F JA7MSQ
VU2JAW 04/11 1421 21074F JA1AGG
VU2RCY 04/13 1401 21074F JA7MSQ
VU2YQ* 03/27 1730 21284S JG1HQA
VU3NPI 03/27 1140 21212S JK2VOC
VU3RAZ 04/04 1433 21075F JR6IKD
VU3RAZ 04/13 1354 21076F JA4NIJ
VU3RAZ 04/13 1356 21074F JA7MSQ
W7WKS 04/09 1036 21075F JR7CJS
XE1BRE* 03/27 0950 21260S JG1HQA
XQ1KZ 03/23 0910 21077F JF1KMC
XQ1KZ 03/26 0747 21076F JA6MWW
XQ1KZ 03/27 0936 21284S JG1HQA
XQ1KZ 03/28 0913 21290S JK2VOC
XQ1KZ 04/10 0912 21076F JA1UMQ
XQ3MCC 04/04 0931 21076F JJ1KZZ
XV1X 04/11 1214 21032C JK2VOC
XV2A 03/19 1218 21074F JF2UPM
XV2A 03/21 1923 21076F JJ1KZZ
XV2A 03/24 1202 21074F JA4NIJ
XV9HEU 04/10 1650 21076F JJ1KZZ
XV9HEU 04/10 1732 21074F JA7KHQ
XV9HEU 04/11 1038 21076F JARUG
XV9NPS 03/21 1040 21074F JJ3TTH
YB1BAX 04/11 1332 21075F JG6QHE
YB1DDC 04/01 1047 21074F JF1KMC
YB1IBM 03/21 1036 21243S 7M4OAQ
YB2DX 03/27 1542 21258S JE1LFX
YB2MVD 04/06 0933 21240S JG3SZF
YB3DY 03/21 1143 21239S JK2VOC
YB4GA 04/11 1328 21075F JG6QHE
YB9UA 03/27 0839 21240S JG1HQA
YB9UA 04/03 1405 21074F JA1ALS
YC1EYS 03/26 0807 21075F JR7RHO
YC1FTC 03/26 1921 21074F JH7XRG
YC1INQ 03/21 1555 21074F JA1ALS
YC1JGI 03/17 1653 21074F JJ3TTH
YC2TDP 03/21 0217 21076F JR7RHO
YC2VUT 04/11 1336 21075F JG6QHE
YC7YCO 03/21 0213 21076F JR7RHO
YCRWL 04/06 1712 21076F JR7CJS
YCSCV 03/21 1123 21087R JK2VOC
YD1CJF 04/01 0244 21076F JR7RHO
YD1LYG 04/01 0258 21075F JR7RHO
YD1RWJ 04/08 0441 21076F JR7RHO
YD1RWJ 04/11 1032 21075F JG6QHE
YD2CRN 03/22 0447 21075F JR7RHO
YD2UFR 04/09 1036 21075F JR7CJS
YD3BHT 04/11 1028 21075F JG6QHE
YD3GFH 03/20 0607 21075F JR7RHO
YDASO 04/06 1737 21076F JR7CJS
YO9DPP 03/29 1553 21075F JA1UMQ
YO9HP 03/24 1654 21074F JF2UPM
YV1KK 03/16 1723 21074F JL1UTS
Z35T 03/25 1937 21076F JA6MWW
Z35T 03/26 1602 21076F JL1LGX
Z35T 03/26 1607 21076F JA1UMQ
Z35T 03/26 1610 21074F JR2KDN
ZB2IF 04/15 2102 21074F JI3CWI
ZB2IF 04/15 2104 21076F JA4NIJ
ZC4GR 03/23 1743 21076F JA4NIJ
ZC4GR 04/15 2139 21074F JI3CWI
ZL1LC 04/02 0755 21075F JA1UMQ
ZL2DG 03/21 0136 21076F JR7RHO
ZL2JAA 04/01 0921 21074F JAAOO
ZL2RVW 03/23 0754 21075F JA1UMQ
ZL3ALF 03/16 1105 21074F JA3MPT
ZL3CQ 04/01 1614 21012C JA2KSO
ZL7DX 04/03 1116 21074F JA7XBG
ZL7DX 04/03 1136 21076F JM3UGA
ZL7DX 04/03 1139 21074F JARUG
ZL7DX* 04/03 1112 21076F JRAMD
ZL7DX* 04/03 1115 21074F JL1LGX
ZM2B 04/11 0815 21022C JE1LFX
ZM4T 03/27 1136 21235S JG3SZF
ZP5DBC 03/27 0815 21265S JG1HQA
ZP5DBC 03/27 0824 21265S JA2KSO
ZS1AGF 04/03 1753 21074F JR6IKD
ZS2ABE* 03/27 1641 21210S JG1HQA
ZS2EC* 03/27 1637 21210S JG1HQA
ZS4CGR 03/25 1953 21076F JA6MWW
ZS4JAN 04/03 1616 21074F JA7MSQ
ZS4JAN 04/03 1722 21074F JR6IKD
ZS4PR 04/09 0738 21076F JR7RHO
ZS6HI 03/20 2229 21074F JH1LAH
ZS6RHL 03/25 2000 21076F JA6MWW
ZS6WHY 04/03 1735 21074F JR6IKD
ZZ9FT 03/31 1829 21074F JR7GBL

y24MHzz
3B8CW 03/21 1847 24917F JA7QVI
3B8CW 04/01 1543 24915F 7K1CPT
3B8FA 03/22 1851 24915F JA4NIJ
3D2AG 03/19 0746 24915F 7K1CPT
3D2AG 03/27 0824 24915F JA1AGG
3D2AG 03/28 1306 24915F JJ3TTH
3W3B 04/09 0521 24916F JR7RHO
4S7AB 04/01 1637 24916F JA7QVI
4S7AB 04/01 1715 24915F JA7XBG
4S7AB 04/01 1743 24915F JR7IWL
4S7VG* 03/27 1541 24915F JRAMD
5B4VL 03/26 1541 24915F JARUG
5W1SA 03/22 1611 24915F 7K1CPT
5W1SA 03/25 1613 24915F JH1LAH
5Z4VJ 03/31 1949 24915F JI3CWI
7D5RI 03/26 1834 24917F JA4NIJ
8Q7MS 04/03 1604 24895C JARUG
8Q7PR 03/26 1913 24917F JG7AMD
9M2ART 03/26 1616 24915F JL1LGX
9M2ART 04/03 1341 24916F JRAMD
9M2ART 04/04 1636 24917F JJ1KZZ
9V1KG 04/09 0518 24915F JR7RHO
9V1KG 04/09 1413 24915F JAAOO
9V1KG 04/09 1432 24915F JA7MSQ
A25RU 03/20 2159 24902C JF1KMC
A25RU 03/20 2224 24902C JG1ULT
A25RU 03/21 1738 24902C JARUG
A25RU 03/21 1758 24902C JG1ULT
A25RU 03/26 1731 24897C JA6MWW
A25RU 03/26 1821 24897C JA7XBG
A25RU 03/26 1843 24897C JI3CWI
A25RU 03/26 1900 24897C JL3LSF
A25RU 03/26 1900 24897C JA7MSQ
A25RU 03/26 2002 24897C JR2NMJ
A25RU 03/27 1715 24912F JF2VAX
A25RU 03/31 1719 24918F JA6MWW
A45XR 04/15 1838 24917F JF2VAX
A45XR 04/15 2017 24915F JF1KMC
A75GE 03/26 1907 24917F JA4NIJ
A92AA 03/22 1717 24918F JA6MWW
A92AA 03/23 1510 24915F JL1UTS
A92GE 03/23 1521 24915F JL1UTS
AP2MKB 03/24 1353 24915F JF2UPM
AP2MKB 03/25 1431 24915F JL1UTS
AP2MKB 03/25 1456 24915F JA7MSQ
AP2MKB 03/25 1533 24917F JA6MWW
AP2NK 03/22 1655 24911F JA7MSQ
BG8TFN 04/04 1714 24915F JA3UCO
BW2/JP1RIW 04/03 1420 24916F JRAMD
C92RU 04/12 1948 24911F JG3SKK
C92RU 04/12 2005 24911F JA6MWW
DU1JM 04/05 1542 24915F JAAOO
FK4QX 03/20 1445 24950S JRAMD
FK8HA 03/25 1502 24915F JA7MSQ
FR4OM 04/04 1603 24915F JG7AMD
FR4OO 04/07 2030 24915F JL1UTS
FR4OO 04/07 2053 24915F JH7XRG
FR4OO* 03/27 1547 24915F JRAMD
HC1MD/2 03/27 0810 24915F JA1AGG
HS2KYA 03/24 1557 24915F JA7MSQ
HS7WMU 03/21 1317 24917F JA6MWW
HSYNM 03/21 1725 24916F JL1LGX
HSYNM 03/21 1858 24916F JA6MWW
JD1BHA 03/21 1349 24915F JG1ULT
KG6DX 03/29 1623 24915F JL1UTS
KH6/WZT 03/21 1341 24915F JJ1KZZ
LW6EQG 03/24 0727 24916F JAEVI
OD5PY 04/15 1913 24915F JR6IKD
R7CD 03/26 1656 24915F JA1AGG
RCAF 03/20 0530 24917F JR7RHO
T6AA 03/26 1810 24901C JG1ULT
T6AA 03/26 1850 24911F JA6MWW
T6AA 03/26 1928 24901C JJ1KZZ
T6AA 03/26 1931 24901C JF1KMC
UK8AF 03/25 1500 24915F JH1LAH
UN8PC 03/20 0541 24917F JR7RHO
VI1ӃAF 03/20 1250 24916F JRAMD
VK1TX 03/21 0935 24915F JL3LSF
VK1ӃAF 03/20 0529 24917F JR7RHO
VK1ӃAF 03/21 1518 24895C JF2UPM
VK1ӃAF 03/21 1540 24896C JF2VAX
VK1ӃAF 03/21 1556 24895C JH7XRG
VK3EW 03/21 1359 24915F JJ1KZZ
VK9CE 03/21 1257 24942S JARUG
VK9CE 03/21 1332 24942S JA6MWW
VK9CE 03/21 1336 24942S JG1ULT
VK9CE 03/21 1358 24942S JR2SCJ
VK9CE 03/21 1403 24945S JF1KMC
VK9CE 03/21 1412 24942S JA7XBG
VK9CE 03/22 1223 24911F JA7XBG
VK9CE 03/22 1230 24911F JA6MWW
VK9CE 03/22 1243 24911F JA7MSQ
VK9CE 03/22 1400 24911F JAAOO
VK9CE 03/22 1429 24911F JI3CWI
VK9CE* 03/21 1234 24956S JRAMD
VR2IL 04/04 1540 24915F JAAOO
VR2XSC 04/04 1638 24917F JJ1KZZ
VR2YQU 04/03 1725 24917F JJ1KZZ
VR2ZXP 03/20 1341 24916F JRAMD
VU2JXL 04/15 2056 24915F JA7MSQ
VU2MB 03/22 1633 24915F JK7LXU
XU7AKU 03/21 1318 24962S JARUG
XU7AKU 03/21 1327 24962S JA6MWW
XU7AKU* 03/21 1203 24894C JRAMD
XV1X 03/26 1404 24915F JA7MSQ
YB1TDL 03/25 1538 24917F JA6MWW
YB1TDL 04/09 1414 24915F JAAOO
YB7HE 04/08 0549 24915F JR7RHO
YB9GDP 03/22 1855 24915F JA4NIJ
YO9HP 04/15 1841 24917F JF2VAX
ZL1MD 03/28 1153 24915F JJ3TTH
ZR2A 03/25 1850 24915F JL1UTS
ZR2A 04/15 2052 24915F JA7MSQ
ZS4JAN 04/05 1637 24915F JL1UTS
ZS6CR 03/24 1650 24915F JL1UTS
ZS6HBE 03/21 1736 24915F JR6IKD
ZS6HBE 03/22 1845 24917F JA6MWW
ZS6HBE 04/01 1652 24915F JA7QVI
ZS6HBE 04/01 1710 24915F JARUG
ZS6HBE* 03/20 2223 24914F JL1LGX

y28MHzz
3B8CW 04/15 2112 28075F JG3SKK
3D2AG* 03/27 0743 28074F JRAMD
3D2TS 03/21 1510 28074F JA1ALS
4E1AGW 04/10 1633 28010C JL1UTS
4E3X 03/27 1146 28450S JAAOO
4E3X 03/27 1202 28449S JK2VOC
4F1OZ 03/27 1424 28492S JA6MWW
4F1OZ 03/27 1540 28480S JG1HQA
5H1FF 04/13 1840 28074F JL1UTS
5W1SA 03/16 0440 28075F JR7RHO
5Z4VJ 04/03 2017 28074F JG1ULT
9M2TO 03/21 1250 28074F JA7KHQ
9M2TO 03/25 1521 28076F JF1KMC
9M6EZ* 03/28 1118 28477S JA3-6050
9M6NA 03/21 1306 28021C JARUG
9M6NA* 03/21 1247 28021C JRAMD
9M6ZAE 03/28 1124 28465S JA1NEZ
9M6ZAE 03/28 1136 28465S JK2VOC
9V1YC 03/27 1744 28498S JL1UTS
9V1ZV 04/03 1733 28074F JL1UTS
9V1ZV 04/03 1814 28074F JF1KMC
9W6EZ 03/19 1644 28074F JL1UTS
9W6EZ 03/20 1558 28075F JL1LGX
9W6EZ 03/20 1712 28076F JJ1KZZ
9W6EZ 03/28 1120 28477S JA1NEZ
9W6MUL 03/21 1532 28074F JA6MWW
9W6MUL 03/28 1511 28074F JAAOO
A41BZ 03/19 1503 28074F JL1UTS
A61BR 04/15 2030 28074F JI3CWI
A61BR 04/15 2054 28076F JF1KMC
A71AE 04/13 2031 28074F JL1UTS
AP2NK 03/22 1616 28074F JA7KHQ
AP2NK 03/22 1642 28074F JL1UTS
B7M 03/28 1400 28492S JK2VOC
BA7BK 04/08 1307 28076F JR7CJS
BD7IVS 04/13 1719 28490S JA1NEZ
BG4KXB 03/21 1352 28074F JJ3TTH
BH3WNL 04/08 1310 28076F JR7CJS
BH7JUO 03/28 1250 28474S JA1NEZ
C92RU 04/12 2003 28095F JG3SKK
C92RU 04/12 2013 28096F JA6MWW
DU3T 03/27 1347 28505S JAAOO
DU6XA 03/27 1206 28485S JK2VOC
DU7JAY 04/04 1530 28490S JA1NEZ
DV6XDS 03/21 1122 28074F JAAOO
DV6XDS 04/11 1213 28074F JAEVI
DW7DTC 03/19 1547 28490S JA1NEZ
DW7DTC 03/21 1107 28490S 7M4OAQ
DW7DTC 03/27 1535 28490S JG1HQA
DX7EVM 03/21 1334 28500S JA1NEZ
E2A 03/27 1312 28456S JA1NEZ
E2E 03/27 1333 28479S JK2VOC
FK4QX 03/28 0902 28452S JA1NEZ
FK8HA 03/23 1356 28074F JA7MSQ
FK8HM 03/28 1418 28074F JAAOO
FK8IK 03/28 1403 28480S JA1NEZ
FR1GZ 03/21 1832 28075F JA6MWW
HA3FOK/MM 03/21 1607 28075F JA4NIJ
HS5YLK 03/27 1046 28490S JA6MWW
HS5YLK 03/27 1632 28492S JG1HQA
K9FD 03/30 1221 28074F JF2UPM
KH2INC 03/27 1507 28494S JA1NEZ
KH2INC 03/27 1536 28494S JG1HQA
KH2ZZ 04/11 1428 28076F JJ1KZZ
KH6/WZT 03/23 1354 28074F JA7MSQ
KH/KCW 03/21 1602 28075F JA4NIJ
KHW 04/11 1543 28011C JE2PHJ
P3X 03/28 1411 28465S JL1UTS
PY2YI 03/26 1611 28074F JL1UTS
V73AX 04/05 1633 28028C JL1UTS
VA2BAE 03/31 0413 28074F JR7RHO
VA7CD/DU7 03/24 1317 28490S JA1NEZ
VI1ӃAF 03/20 1039 28074F JAAOO
VI1ӃAF 03/21 1248 28074F JK1TCV
VI1ӃAF 03/25 1409 28026C JA3UCO
VI1ӃAF 04/13 1742 28490S JA1NEZ
VK1ӃAF 03/28 1248 28074F JJ3TTH
VK1ӃAF 04/11 1856 28074F JL3LSF
VK2AHE 03/21 1547 28075F JA4NIJ
VK2DWP 03/31 1019 28490S JA1NEZ
VK2WJ 04/12 1132 28076F JR7CJS
VK2ZQ 04/11 1435 28076F JJ1KZZ
VK4BAP 03/21 1551 28075F JA4NIJ
VK4DX 04/12 1138 28076F JR7CJS
VK4KW 03/27 1204 28472S JK2VOC
VK4TVL 03/21 1604 28075F JA4NIJ
VK5MRD 03/21 1354 28074F JJ3TTH
VK5NEC 04/11 1441 28076F JJ1KZZ
VK6JJJ 03/27 1705 28490S JG1HQA
VK6RK 04/03 1610 28074F JA7MSQ
VK6RK 04/11 1239 28075F JG6QHE
VK7XX 03/20 0949 28074F JR7IWL
VK7ZGK 04/11 1438 28076F JJ1KZZ
VK8FNAH 04/11 1432 28076F JJ1KZZ
VK8FOES 04/08 1306 28076F JR7CJS
VK9CE 03/18 1302 28074F JF1KMC
VK9CE 03/18 1357 28180X JF1KMC
VK9CE 03/18 1424 28140X JAAOO
VK9CE 03/18 1451 28180X JK1TCV
VK9CE 03/18 1457 28180X JA7MSQ
VK9CE 03/18 1512 28140X JA7XBG
VK9CE 03/18 1523 28181X JG1ULT
VK9CE 03/22 1115 28091F JA7XBG
VK9CE 03/22 1126 28090F JA7MSQ
VK9CE 03/22 1219 28093F JA6MWW
VK9CE 03/22 1646 28485S JL1UTS
VK9FCAN* 03/21 1405 28490S JA1NEZ
VR2BLEE 03/20 1358 28040C JK1TCV
VR2BLEE 03/20 1403 28040C JRAMD
VR2BLEE 03/20 1418 28040C JN3MXT
VR2BLEE 03/28 1309 28420S JA1NEZ
VR2CC 03/21 1350 28495S JA1NEZ
VR2HK9O 03/19 1606 28076F JL1LGX
VR2IL 04/04 1641 28076F JJ1KZZ
VR2IL 04/04 1644 28077F JF1KMC
VR2T 03/27 1233 28447S JK2VOC
VR2T 03/27 1236 28447S JA1NEZ
VR2T 03/27 1238 28447S 7M4OAQ
VR2T 03/27 1335 28447S JAAOO
VR2T 03/27 1702 28466S JG1HQA
VR2VAZ 03/26 1920 28076F JA4NIJ
VR2VGM 03/23 1703 28074F JAAOO
VR2XSC 04/04 1645 28076F JJ1KZZ
VU2LBW 03/21 1828 28075F JA6MWW
VU2MSA 03/21 1313 28076F JARUG
VU2NIL 03/18 1332 28074F JF2UPM
VU2POL 03/20 1150 28074F JL1UTS
XV1X 03/21 1142 28074F JA1ALS
XV1X 03/21 1542 28076F JF1KMC
XV1X 04/12 1811 28075F JL1UTS
XV9HEU 04/06 1530 28074F JL1UTS
YB1DUU 03/26 1925 28076F JA4NIJ
YB1TJ 03/27 1830 28475S JG1HQA
YB3BOA 04/11 1850 28023C JL3LSF
YB3IZK* 03/21 1626 28485S JA1NEZ
YBIBM* 03/25 1140 28487S JA1NEZ
YD1EMV 04/15 1856 28077F JF2VAX
YD9MBM 03/26 1746 28076F JA4NIJ
YG9PBZ 03/21 1531 28075F JA4NIJ
ZM4T 03/27 1022 28430S JL1UTS
ZP5FIB 03/18 1011 28074F JL1UTS
ZS6BUN 03/21 1829 28075F JA6MWW
ZS6CR 03/26 1905 28074F JG7AMD
ZS6LKF 03/31 1747 28077F JA6MWW
ZS6M 03/23 1602 28074F JL1UTS
ZS6ME 03/20 1622 28074F JL1UTS
ZW3FS 03/26 1621 28074F JL1UTS
ZW6HK 04/01 1244 28074F JL1UTS

y50MHzz
BV3UF 04/15 1738 50315F JF2VAX
BV5OO 04/15 1804 50315F JA4NIJ
BV6KO 04/15 1718 50315F JA4NIJ
BV6KO 04/15 1736 50315F JF2VAX
BV7KL 04/15 1701 50315F JA4NIJ
BV7KL 04/15 1734 50315F JF2VAX
BX2AIL 04/15 1748 50315F JA4NIJ
DS3CHK* 04/15 1809 50313F JL1LGX
G8BCG 03/24 2256 50196D JA7QVI
I4YRW 03/23 2145 50196D JA7QVI
KG6DX* 04/15 1838 50313F JL1LGX
KG6JDX 04/15 1909 50313F JL1LGX
KJ9I 03/28 1949 50205D JA7QVI
UN3G 03/27 2132 50188D JA7QVI
VK4EKA 03/16 1355 50313F JA7MSQ
VK4HJ 03/16 1352 50313F JA7MSQ
VK4QG 03/16 1557 50313F JA7MSQ
VK6HV 03/22 1652 50313F JA4NIJ
VR2XRW* 04/15 1902 50313F JL1LGX
XV1X 04/15 1753 50315F JA4NIJ